Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

 

Zie ook helemaal onderaan : Brief aan Christelijke Organisaties,die een advertentie

op deze Website zouden willen plaatsen !!!!!!

Zonsverduistering-4-11-2011

Zonverduistering uit 2011

 

 

[ U was meer dan 50 verhalen lang op bezoek bij :

 

2000 : Ook de start van PetersBijbelteksten.nl

Webmaster PETER

ONLINE ]

 

 

[ Klik ook eens op : Het parfum van Jezus Christus

en

het verhaal over De Goed- en Kwaadboom. ]

 

 

Foreign Visitors please click also at the folowing video-link :

 

http://thehopevideo.com/thehope-full-length.html 

 

This is a nice English spoken video-link for Foreign Visitors,

who want to know more about Jesus Christ. )

 

 

 

Bij het tellen van onze zegeningen voelen we ons steeds rijker worden !

 

 

Het geven van complimentjes kost nauwelijks enige inspanning,

maar het is uiterst effectief.

 

 

Vaak gebeurt het echter,dat iemand iets goeds over ons

te berde brengt en dat wij dat dan afdoen met :

 ''Och,laat maar zitten,het stelde niets voor...''

Zulke reacties lijken misschien wel heel nederig,

maar in feite staan we niet open voor de ''Zegen'',

die zo maar op enig moment over ons wordt uitgestort.

 

In Afrika vragen de mensen om een Zegen over hun huis,

of hun dorp door een gebed of een Zegen-spreuk.

 

Wij,mensen van deze moderne tijd,

vinden het evenwel ontzettend moeilijk,

om onze bezigheden te onderbreken,

even te luisteren en aandacht te schenken aan de vriendelijke woorden,

die ons op een gegeven ogenblik ten deel vallen

en die dan ook nog dankbaar in ontvangst te nemen.

Het valt ons,bedrijvige mensen van deze eeuw

en dus van dit nieuwe Millennium,niet mee,

 

om ''echt'' EEN ZEGEN TE INCASSEREN.

 

 

 

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met het woord ZEGENEN ?

Het Latijnse woord voor zegenen is BENE DICERE. Letterlijk betekent zegenen :

GOED [ bene ] SPREKEN [ dicere ] VAN IEMAND,

of goede dingen zeggen van iemand,of goede dingen zeggen OVER iemand.

 

Eigenlijk betekent het : Iemands handen vullen.

Dat spreekt de meeste mensen wel aan.

Er is een algemene behoefte bij,met name,vriendelijke mensen,

om ''goede dingen''

over _ of tegen iemand te zeggen.

 

 

De kerk kan ook maar het beste Zegeningen uitdelen.

Dat is helemaal geen zwaar karwei,want de Bijbel zegt in

 

Spreuken 11 vers 25 :

 

Een weldoener is een Zegen

en wordt daarvoor rijk beloond en iemand,

die zijn gaven over anderen uitgiet,

zal van het goede worden voorzien.

 

[ Wie goed doet,goed ontmoet ]

 

 

De Christelijke Gemeente moet daarom

de hele Evangelieboodschap aan de wereld brengen 

 

en niet een verwaterd wijntje. 

 

Door het  Gruwelijke Offer van Jezus Christus en het Geloof in de belangrijkheid daarvan all้้n,

kunnen mensenlevens in positieve zin veranderen.

 

Dit is beslist geen krachteloos sprookje,

 

maar het Gereedschap van God voor de ziel van de mens,

die in groot gevaar is.

 

Elk(e) Christen/Christin,die 

dit Blije Neuws van de Vergeving van zonden,

 

alleen mogelijk gemaakt door

het Bloed van het ''Heilige Godslam'',

 

 

[ Het Geloof in de Kracht van het BLOED

van de Gekruisigde Jezus kan alleen

het gif van onze zonden in ons lijf voorgoed

 

neutraliseren.

 

Leviticus 17 vers 11,laatste stuk

 

...,want door de Levenskracht bewerkt het Bloed Verzoening ]

 

 

doorgeeft,voelt zich als iemand,die een bloemetje

 bij iemand brengt  :

 

Hij geniet zelf nog het meest van de heerlijke geur om hem/haar heen.

 

[ Klik ook eens op : Het parfum van Jezus Christus.- en het verhaal over De Goed- en Kwaadboom. ]

 

[ Oude versregel : ''Waar het Bloed,door U gestort,mij

de Bron des Levens Wordt." ]

 

Gedicht met enkele coupletten over :

 

Het reddende BLOED van Christus

 

 

Uw BLOED,Heer Jezus,is de Kracht,

Die mij tot God heeft teruggebracht.

Daarmee hebt U mijn schuld voldaan,

zodat ik Rein voor God mag  staan.

 

Daar zal ik U gelijk zijn,Heer.

Hier zondig ik nog menig keer.

Uw BLOED,dat bij de Vader spreekt,

bedekt,wat mij nu nog ontbreekt.

 

Ja,steunend op Uw BLOED,mijn Heer,

daalt rust en vrede in mij neer.

Dat BLOED spreekt Eeuwig voor Gods troon :

God ziet mij aan in U,Zijn Zoon.

 

N.C. Otgaar

 

Illustratietekst :

 

Romeinen 3 vers 25

 

Voor wie gelooft,

heeft God Hem [ = Jezus Christus ] aangewezen als middel van Verzoening door Zijn Bloed. 

 

 

Het Kostelijke Bloed van Christus is een ongelooflijk Kostbaar Geschenk van God De Vader aan ons,mensenkinderen.

Het is het Ultieme Geheim om,Rein voor God te kunnen staan

en zo uiteindelijk binnen te kunnen worden gelaten in Zijn Verrukkelijke Hemel.

 

Alleen met dat Bloed krijgen we het Krachtigste Medicijn in handen,dat helpt,

om ons deel te laten krijgen aan de Goddelijke Natuur,

waardoor we zelfs een Echte Bloedverwantschap krijgen met de Heer Jezus

 en dus met recht een Afstammeling worden van deze Tweede Adam.

 

Het Bloed geeft als extra bijproduct,behalve vergeving van zonden en Reiniging van ons gevoelsleven,

ook Bescherming tegen de machten van het ultieme kwaad,dat ons overal bedreigt op aarde.  

 

Het Bloed van Jezus is blijkbaar net zo min te koop als de liefde,

maar het is evenzeer het Kostbaarste,wat er is.

 

 

 

Tegenwoordig heet het,dat wij elkaar moeten ''BEVESTIGEN'',

want zonder ''bevestiging'',vindt men algemeen,kun je immers niet goed functioneren in het leven.

Welnu,iemand Zegenen,is m้้r dan een uiting van waardering of zelfs bewondering,

het is m้้r dan de vinger leggen op iemands goede talenten of daden

 

en m้้r dan iemand in het zonnetje zetten :

 

 

ZEGENEN is ่n bevestigen ่n onderstrepen,

dat iemand best wel in jouw ogen aardig

overkomt en dat je vindt,

dat de desbetreffende persoon het goed doet

en zelfs een gevoel van warmte uitstraalt.

 

Wie zich wel openstelt en de tijd neemt,om een Zegen

[ b.v. een positieve opmerking ]

op zijn waarde te schatten,

zal zelf altijd zich gedrongen voelen,

om goed over anderen te spreken.

Wanneer je op enig moment beseft,dat je zelf

 

een GEZEGENDE van De Heer Jezus Christus

 

bent,dan is het verrassend eenvoudig,

om anderen te Zegenen :

 

D.i. GOED OVER ANDEREN TE SPREKEN.

 

Wie gezegend is door Diezelfde Heer,

Zegent ook altijd mensen om zich heen.

 

Ik laat anderen in mijn Zegen delen en bemerk,

dat ikzelf helemaal niets tekort kom.

 

In Gods rekenkunde is een doorgegeven

Zegen een verdubbelde Zegen.

Reken maar,dat mensen graag,

ook via een mens,door God gezegend willen worden.

 

Zegen is Gods Goedheid,

Die merkbaar wordt in ons menselijk bestaan.

Elk mens op aarde beseft op ้้n of

andere manier de noodzaak van een Zegen.

 

Het is als eten en drinken voor het ''hart'',

dat men nodig heeft,om in Geestelijke zin

voluit te kunnen leven.

 

Zegen kijkt naar onze Toekomst en

geeft ons nieuwe kansen,

om Jezus in je leven persoonlijk tegen te komen..

 

Een gezegend mens heeft iets,dat uitgaat boven

al het andere in de wereld.

Wees echter niet zo dom,om Gods Zegen alleen

in eigen zak te willen steken.

Dan moet het op den duur fout lopen :

Gods Zegen past echter alleen in een hart,

dat overstroomt van liefde.

 

Wie een hart als een vergiet heeft,

ontvangt de meeste Zegen  !!!

 

Hij is dan in alle opzichten een Gelukkig mens.

 

Want als God Zegent,dan is dat immers zelden exclusief !

We trekken elkaar in Gods Zegeningen mee.

Degene,die voor ons tot een Zegen is,geeft niet alleen,maar ontvangt ook.

 

Illustratieteksten hiervan :

 

Ruth 2,de verzen 19 en 20 [ =  de kernstukjes ervan ]

 

''....Gezegend,wie zo vriendelijk voor je geweest is''.

.....''Moge de man,die tegenover de levenden en de doden zijn goedheid laat gelden,

gezegend zijn door de HEER.''

 

LASTERINGEN

 

[ Glas en aardewerk,

maar ook de reputatie van een mens

breken gemakkelijk stuk,

terwijl ze alle moeilijk zijn te lijmen. ]

 

Illustratietekst

 

Spreuken 18 vers 8

 

De woorden van een lasteraar zijn ''lekkernijen'',

die diep in de ingewanden afdalen.

 

[ ''afdalen''  =  de mensen verlustigen zich er graag in. ]

 

 

Niemand krijgt echter een goed leven door roddel,beschuldigingen,aantijgingen of zelfs vervloekingen.

De Joodse Talmoed stelt,dat laster zelfs erger is dan moord,want er worden drie mensen vernietigd :

 

1. De lasteraar

2. De luisteraar

3. De belasterde

 

[ Roddel is als modder tegen een witte muur :

Het blijft er niet aan vast plakken,

maar het laat wel vlekken na

op de reputatie van een ander. ]

 

[ Degene,die met jou over een ander praat,

praat met een ander over jou. ]

 

Zeker,onze wereld staat er wel bol van,

maar deze negatieve vorm van ''karakterbespreking''

leidt dikwijls alleen tot duisternis,

verwoesting en soms zelfs tot de dood.

 

 

[ Een goede reputatie is kostbaar,

maar een goed karakter kan alleen

Gratis door Jezus Christus bij de

mens tot stand worden gebracht. ]

 

Kortom :

GOED SPREKEN is dus meer dan een uitdrukking

van waardering en het kost ons nauwelijks enige inspanning.

 

GEWOON DOEN !

 

Door onze handen zegent U nog mensen,

Door onze mond,spreekt ๙ een troostend woord,

Door onze daad doorbreekt U soms muren,grenzen,

 

Door ons Gebed trekt U

Zegevierend voort !

 

 

 

http://www.grace-childrens-orphanage-india.com/ = weeshuis enweduwenhuis.

Director`s email : emmanuel@rock.com

 

Dit weeshuis in Zuid-India heeft veel geld nodig voor de vele weduwen en wezen,

die daar zonder ondersteuning van de overheid hun leven door moeten zien te komen.

 

Als God ook U  een last oplegt,om iets voor deze mensen te gaan doen,

klik dan op bovenstaande link.

 

N.B. Foreign Visitors : You are welcome to give your offering

(See the website above) to the orphans in

South-India,whom are cared by nice Christians :

 

Grace Childrens Ministries.

The Webmaster ]

 

p.feddema@online.nl

 

 

 

HIer volgt nu de brief,die bovenaan reeds werd aangeduid :

 

Peter Feddema
 

Lijsterstraat 10

9331KH Norg
 

E-mail: p.feddema@online.nl

 

Norg 2011-01-21

 

………………..

Postbus …….

3850 AA ……

 

E-mail : …………..

 

 

Betreft:  Reclamering via Christelijke Website

 

 

Geachte Heer/Mevrouw,

 

 

Mijn Website: www.petersbijbelteksten.nl

 

heeft als doel het Christelijke Geloof te promoten door middel van adequate informatie over tal van onderwerpen,die met name ook interessant zijn voor de moderne mens,die God niet echt kent. Ook de z.g.n Eindtijd komt daarbij uitvoerig aan bod.

 

Er komen elke maand zo`n 4-tot 5000 mensen mijn website bezoeken, er is hierbij een totaal van 7000 pageviewers gemiddeld per maand.


Ik houd de Website reeds operationeel sinds het jaar 2000 en heb dat tot dusver zonder sponsoring bekostigd. Vanwege hogere kosten voor de server en andere diensten ben ik genoodzaakt om extra inkomsten te verwerven,teneinde online te kunnen blijven.

Ik acht nu de tijd gekomen, om reclame toe te staan voor derden.

 

Er staan een 50-tal pagina`s voor u ter beschikking, waar u zowel boven als onder op de pagina kunt komen te staan met uw advertentie.
 

Graag in rechthoekige vorm met de volgende afmetingen 200x150 pixels.

(bxh pixel)

Per advertentie bereken ik een vergoeding van 5 euro per maand.

 

Uw advertentie is maandelijks inhoudelijk aan te passen naar wens.
Deze wordt wel eerst gekeurd : De inhoud moet namelijk aan hoge morele standaards voldoen.

Uw advertentie wordt vervolgens binnen enkele dagen Online geplaatst, na uw eerste betaling.

De maandelijkse vergoeding kan op het volgende rekeningnummer gestort worden: 399443371, t.n.v Peter Feddema te Norg. U wordt vriendelijk verzocht zelf de advertentie(s) aan te leveren op bovenstaande Emailadres.

 

Uiteraard is het op mijn website altijd mogelijk om door te linken naar uw eigen Website om zo meer bezoekers te genereren.

 

 

Graag hoor ik van u, of u hier interesse in heeft.
Alvast bedankt voor uw aandacht.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Peter Feddema

 

p.feddema@online.nl

 

voor zaken betreffende de Website :

 

www.petersbijbelteksten.nl