Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

''Heiligheid'': EINDTIJDVEREISTE

 

 [ Klik ook voor meer info op :

  Volledig leven voor _ en met God. ]

 

 

 

 

 

 

HEILIGE LEVENSWANDEL en GODSVRUCHT : HST 4 uit het boek Voorbereiding op de Wederkomst door LANCE LAMBERT,

 

[ Zie binnenin :  Het 10 maal “goed”-verhaal en aan het eind De vrouw van Lot.]

 

Messiaans_Joods prediker te  

Jeruzalem. ( Door de Webmaster bewerkt.)

 

Wat GOD betreft zijn al zijn Verloste Kinderen niet alleen door Hem APART gehouden van de wereld,maar ook volledig BEVRIJD van hun zonden. 

Deze zijn namelijk tenietgedaan door GODS rechtvaardigende Genade,weggedragen,als ze immers zijn,door het LAM van GOD. 

 

 

Wij zijn dus zogezegd “HEILIGEN” door,wat Christus in zijn ontferming beslist wel voor ons gedaan heeft. 

Onze lichamen zijn zelfs Tempels van de Heilige Geest geworden en begiftigd met de “Natuur van God”.

( Zie :  II Petrus 1 vers 4 )

 

Deze juridische status,onze ‘officiële’ positie ten opzichte van GOD,is helaas alleen niet voldoende :

N.B. Ons geloof daarin dient ook ons hele leven en ons hele gedrag in gunstige zin te beďnvloeden.

Vandaar,dat de apostel Petrus in zijn 2de brief in hoofdstuk 3 spreekt van een ‘heilige wandel’.

Wat betreft het woord ‘godsvrucht’,dat houdt eerbied,devotie en zelfs vroomheid in,maar dan wel van de pure soort,die voortkomt uit de,in een wat oudere vertaling van de Bijbel zo genoemde,VREZE* des Heren. 

Een interessante bijkomstigheid is,dat er in het Grieks voor dit woord een meervoudsvorm staat,waarmee aangeduid wordt,dat het om DADEN van vroomheid gaat.  

 

christian art, inspirational posters, god, GOD

Hij stierf voor mij,dus leef ik voor Hem

 

[ Foreign Visitors,a short translation in English :

He died for me,I live for himWithout God you don't know what you are living for.
Of course you try hard to give meaning to your life,
but deep down you realize that your existence
doesn't really seem to matter.

With God you know that your life has a Destiny.
Because He gives you one.

God has a Plan for you
and if you want to know what it is,
just surrender your all to Him.

Lay it all down,all your own ideas and concepts
about how life should be.
He knows better and if you let Him,
He'll guide you into His perfect Plan of Love
and Fruitfulness for your life.

The more you love Him,obey Him and surrender to Him,
the more He will be able to flow through you
to bring His Healing and His Hope to people around you. ]
 

 

II Petrus 3 vers 12,geciteerd uit Het Boek :

“Als U eraan denkt,dat alles verteerd zal worden,hoe heilig en zuiver moet U dan wel leven”.

In Scandinavië bestaat een oud gezegde : “Het is gemakkelijker,om zwarte kousen te dragen,dan om een zuiver hart te hebben

 Er zijn dus ook mensen,die vroom in de mond kunnen zijn en vals in het hart.

Dat betekent,dat het een veel lichtere zaak is,om je als een piëtist voor te doen,dan om inwendig werkelijk

een geestelijk Herboren karakter 

naar buiten uit te kunnen stralen. 

Er is hier geen ruimte,om tegen onszelf op een zelfgenoegzame wijze de opmerking te maken :

“ Mooi,mijn positie tegenover GOD komt helemaal voort uit Genade,en heeft dus alles en alleen iets van doen met ZIJN Liefde, _ Vergeving en _ Ontferming. Het enige,wat ěk moet doen,is op de Heer vertrouwen,omdat hij mij immers het ‘’Kleed’’ van mijn Verlossing heeft aangetrokken ?!”

 

NEE,ER KOMT TOCH WAT MEER BIJ KIJKEN :

 

Petrus zegt namelijk in het eerder genoemde hoofdstuk in vers 14,dat we ons best moeten doen,

om zo te leven,dat er niets op ons aan te merken valt,en dat 

we vrede met iedereen moeten houden,  

“zodat de Heer tevreden over U kan zijn,als Hij komt”.

Wat het laatste woord vrede aangaat,komt het allemaal hierop neer  :

 

 

We behoren ons er actief voor in te zetten,dat we in vrede worden aangetroffen, 

_ in vrede met elkaar,in vrede in ons gezin,in vrede met elkaar binnen onze relaties in Gods huisgezin en dat niet alleen in onze eigen gemeente,maar ook daarbuiten. 

We kunnen het dus niet maken,om onheus te zijn tegen buitenkerkelijke collega-werknemers,of dito naaste buren. Verder kunnen wij het evenmin maken,om alleen vriendelijk naar buiten over te komen en tegelijk een tiran in ons huisgezin te zijn.

Werkelijke heiligheid komt aan het licht,als je behalve het veel met Gods woord bezig zijn,tevens niet te snel prikkelbaar,slechtgehumeurd,of lichtgeraakt bent. Is dat wel zo,dan ben je niet een heilig _,maar helaas nog steeds

EEN werelds ingesteld mens.  

 

[ Vrienden maak je eerder met je oren dan met je mond !

 

Zie hiervoor ook de tekst uit de brief van Jakobus,een broer van Jezus Christus :

 

Jacobus 1 vers 19b

...Ieder mens moet vlug zijn in het horen,maar langzaam in het spreken,en langzaam in het kwaad worden,

 

 

 

 

[ Een paradijs van IJS

 

Voor ieder,die een christen heet,

maar toch Christus’ Leer met voeten treedt

en die z.g.n. uit Naam van God

beslist over een ander zijn levenslot,

die “vroom” en trouw ter kerke gaat

maar nabije naasten “verrekken” laat,

die denkt en doet zonder geweten

maar wel graag een ‘vrome ziel’ wil heten

en die “verdoemenis” uitbraakt...

van God een strenge Rechter maakt,

die slechts zijn eigen zorgen heeft en een medemens nooit wat vriendschap geeft...

Wacht in de verte voor hem Het Paradijs ? Ja ?

Dan is het wel een paradijs van ijs !

 

Oud Nederlands gedicht. ]

 

 

Zie ook de verkorte citaten uit de Willibrordvertaling 1995 en het Boek :

“Alleluja ! De Heer onze God,de Albeheerser,heeft zijn Koningschap aanvaard.... want het Linnen symboliseert de goede daden van de Heiligen.

...Dat fijne Linnen,[ dat de gereedstaande Bruid,de Gemeente,mag aantrekken ],

stelt de goede daden van de gelovigen voor.”

 

( Openbaring 19,de verzen 6 tot 8 ).

 

...en daardoor leren wij,dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige genoegens moeten afkeren,...Wij moeten vol verwachting uitkijken naar 

de tijd,dat wij Zijn Heerlijkheid zullen zien

de Heerlijkheid van onze Grote God en Redder,Jezus Christus.....

 

Daardoor heeft hij ons gemaakt tot : 

 

Zijn eigen volk,dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft,om goed te doen.”

( Titus 2,de verzen 11 tot 14 )

 

Uit deze teksten blijkt,dat ook in verband met de Wederkomst van de Heer,HIJ weliswaar van Zijn kant alles,wat mogelijk was,voor ons heeft gedaan en nog steeds doet,maar dat wij van onze kant de verantwoordelijkheid dienen te nemen,

met name in deze EINDTIJD,om ons te onthouden van “onheilige _ en twijfelachtige genoegens,voortkomend uit de  koker van een soms best wel ‘verkeerde’ wereld.” 

We kunnen de Heer DAT niet voor ons laten doen,we moeten het zelf doen !!

Een tekst die dat nog eens scherp benadrukt,is,die uit het begin van

 

I Johannes 3,de verzen vers 2 en 3

“...Als Christus [ er aan ] komt,zullen wij zijn,zoals Hij,omdat wij Hem dan zien,zoals Hij werkelijk is. Ieder,die dit gelooft,

leidt een rein leven,omdat Christus Rein is.

 

Wie dit van Hem verwacht,

( = de verwachting van Zijn Terugkomst en van onze Opname,waarbij we zonder nog te behoeven sterven naar Hem worden opgeheven,L.L.)

maakt zich rein,zoals Jezus Rein is”

 

Als we naar het Oude Testament gaan,zien we een bevestiging hiervan in verband met de Eindtijd. 

In :

 

Daniël 12 vers 10 :

“Velen zullen worden gereinigd en gezuiverd,

...maar de goddelozen zullen goddeloos blijven leven en geen van hen zal mijn woorden begrijpen”.

 

Vertaling van Gert A.van de Weerd :

 

``Velen zullen gelouterd worden en onberispelijk gemaakt en gezuiverd worden.

Maar de goddelozen zullen goddeloosheid blijven bedrijven en geen enkele goddeloze zal het opmerken.

Echter,die Wijs zijn,zullen het wel begrijpen.``

 

Dit is hetzelfde als in

 

Openbaring 22 vers 11 :

Laat de zondaar nog meer zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen ; laat de rechtvaardige nog rechtvaardiger worden en de heilige nog heiliger.”

“Wie verkeerd doet,zal nog meer verkeerd doen ; wie vuil is,zal nog vuiler worden ; maar wie goed doet,moet nog meer goed doen en wie voor God afgezonderd is,moet nog meer voor God afgezonderd worden”.

 

Het interessante van beide teksten is,dat er staat :

 

 

 

U en ik kunnen onszelf weliswaar niet “heilig maken”,maar we kunnen WEL MEEWERKEN met de Heer.   

We kunnen er WEL zin in krijgen en hebben,om Gods wil te doen,omdat De Heilige Geest ons dat meer en meer wil bijbrengen.  

In het licht van Zijn Komst gaat het dus niet aan,dat we deze kwestie van de heiligheid zonder meer af kunnen doen,als alleen het hebben van een officiële juridische status tegenover GOD,  

zonder,dat het zijn uitwerking in ons leven zou behoeven te hebben.

 Er staat nog iets moois in het door mij besproken hoofdstuk,namelijk in


 

II Petrus 3 vers 17 :

 

“U bent gewaarschuwd,vrienden.

Wees daarom op Uw hoede. 

 

( de wereld en zelfs veel kerkmensen weten niet,dat de OPNAME er aan staat te komen,maar wij wel,L.L. ),

Laat U niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen,die van geen wet willen weten.

 

Anders valt U af van de goede plaats,waar U nu staat.”

 

“..GEEF UW STANDPUNT NIET PRIJS.” .”

 

Oorspronkelijk staat er in het Grieks voor het,in een wat oudere Bijbelvertaling gegeven woord : zedeloos,de juistere betekenis wetteloos. 

Dit slaat precies op het soort maatschappij,waar we nu al gedeeltelijk in terecht zijn gekomen :

mensen,die zich niet meer willen richten naar Gods heilzame spelregels,die hen voorheen beschermden als een onzichtbaar schild !

 

 

Het is een samenleving,waarin iedereen blijkbaar maar

kan doen,wat hij of zij juist acht.

En dat is nu precies de fout,die binnen kan sluipen in de nieuwe generatie van met name de huidige traditionele kerken,waarbij er een laksheid ontstaat ten opzichte van het huwelijk,

 

 

ten opzichte van kuisheid,ja zelfs ten opzichte van onze hele houding tegenover duizend-en-één dingen. Het zijn de dwaalwegen van de nu misschien al wel goddeloos geworden,

‘kerk’mensen,die van de wet zijn ‘afgestapt’.

 

[ Een Amerikaanse- en ook een Europese maatschappij-VERWOESTENDE en dus leerzame les

over de gevaarlijk geworden nonchalance van met name de “kerkmensen” in onze Bijna- Eindtijd.

 

(Zie : Ter illustratie ook de PpS,die U vindt bij nr.40 van Christelijke Versjes.)

 

Het begon,denk ik,toen de leerling Madeline Murray O’Hare er over klaagde,dat er nog steeds godsdienstonderwijs op de scholen werd gegeven.

( Ze werd vermoord,haar lichaam is nog niet zo lang geleden gevonden. )

 

LATEN WE :

Het schoolgebed afschaffen in onze scholen,die door de overheid worden gerund. Dan kunnen we meer tijd aan de lessen besteden.

En de meerderheid van ons zei :

 

DAT IS GOED.( =  eerste maal )

 

Toen zei iemand,dat we ook de Bijbel,die ons

de echte morele waarden,zoals de evennaaste liefhebben,als jezelf,niet moorden,niet stelen,enz.

kan bijbrengen,niet meer in de scholen zouden moeten lezen en bespreken.

En de meerderheid zei :

 

OOK DAT IS GOED. ( =  tweede maal )

 

De kinder”deskundige” Dr. Benjamin Spock leerde ons in zijn boeken,dat we,als ouders,onze kinderen beter niet meer lichamelijk [ = een pak op de billen geven ] zouden mogen straffen,als zij zich misdragen :

Hiermee worden kinderzieltjes immers misvormd,waarbij hun “kleine persoonlijkheidjes” de kans lopen,om blijvend in de war te raken en ook hun zelfrespect zou er door beschadigd kunnen worden,aldus deze broodetende schrijver.

 

( De zoon van Dr.Spock heeft zelfmoord gepleegd !!! )

 

Weer zei men :

Een expert zal toch wel weten,waarover hij praat ? 

 

HET IS GOED. ( =  derde maal )

 

Toen zei iemand,dat onderwijzers en andere groepsopvoeders,onze kinderen niet al te hardhandig mogen straffen,( liefst helemaal niet meer aanraken ),als zij openlijk brutaliteit en gewelddadigheid in hun gedrag aan de dag leggen.

De school of club zou anders kans lopen op een proces,dat door ouders en zelfs kinderen tegen haar zou kunnen worden aangespannen.

( Er is een groot verschil tussen terechtwijzen en aanraken in de betekenis van een tik uitdelen én langdurig slaan,neergooien,schoppen,of op een andere wijze vernederen !! )

En men zei :

 

DAT IS GOED. ( =  vierde maal )

 

Toen zei iemand : Laten ook onze minderjarige dochters hun abortus kunnen plegen,als ze zelf een weloverwogen [ ? ] beslissing daarover hebben genomen. 

En laten ze niet meer gedwongen behoeven te worden,om die ingreep aan hun ouders zelfs maar mee te delen.

En weer werd er in zijn algemeenheid gezegd :

 

JA,DAT IS GOED. ( =  vijfde maal )

 

Toen zeiden sommige ‘’wijze’’( in dit geval dwaze ? ) schoolbestuursleden :

Laten we de jongens op school,die zich seksueel niet meer goed kunnen beheersen,gratis condooms verstrekken,of nog beter,laten we net zo veel “rubbertjes” aan alle jongens in de hogere klassen gaan uitdelen,als ze denken nodig te hebben.

Laten we tevens hierover geen overleg met de ouders meer plegen. Op deze manier kunnen ze net zo veel plezier maken als ze zelf willen. 

“Boys will be boys “,is not it ?

They still want to have sex anyway.

 

En men zei opnieuw :

 

DAT IS GOED. ( =  zesde maal )

 

Toen zeiden sommige “mis”leiders van het land :

 

In het vervolg mogen we als volwassenen zelf weten,wat we in onze vrije tijd “uitvreten’’,zolang we ons werk maar goed blijven doen.

Privé-zaken en werk dienen in het vervolg in bijna alle gevallen gescheiden te blijven.

En men dacht : Waarom ook niet,als er maar volop werkgelegenheid blijft in het land en de economie maar goed blijft draaien.

 

[ Dit is anno 2011 helemaal niet meer zo prima. ]

 

Dus zei men :

 

 

OOK DAT IS GOED. ( =  zevende maal )

 

Toen zei iemand :

Laten we mooie “magazines” maken,waarin we foto’s van naakte vrouwen als een soort van beeldende kunst kunnen “showen”en verkopen aan een ieder,die daar een gezonde belangstelling voor heeft,zodat we daarmee de schoonheid van het vrouwelijke lichaam op een verheven ( ? ) wijze extra kunnen beklemtonen.

 

( De levensverwachting van rocksterren ( uit de pop- en de house music scene ) is nog geen 37 jaar ; hoe dit kan,staat al vermeld in de Bijbel,zie :

 

Psalm 55 vers 24a,24c

En U,o God,laat hen neer in de diepe put van de dood.... die de helft van hun dagen niet halen...... )

 

Zei de apostel Petrus niet ergens in één van zijn brieven,dat 

“vleselijke begeerten strijd voeren tegen de ziel van de mens ?

Blijft er nog wel HEILGENOT vanuit de hemel op aarde voorhanden,als zingenot alom hoogtij gaat vieren ? 

 

En het volk zei toch :

 

DAT IS GOED. ( =  achtste maal )

 

Toen zei iemand anders :

We kunnen ook best een stap [ je ] verder gaan,laten we foto’s van mooie naakte kinderen op het internet zetten en gratis beschikbaar stellen.

Dat moet toch kunnen in onze moderne tijd ? Het is ieders eigen verantwoordelijkheid,

niet waar ?

Een ieder wordt toch geacht dit grondrecht van de vrijheid van deze,ronduit absurde,meningsuiting te kunnen respecteren ?

En de grote massa zei :

 

DAT IS GOED. ( =  negende maal )

In Europa proberen ze gelukkig dit z.g.n. basisrecht nu wel met grote moeite weer te beperken. 

Maar een flink aantal kinderpornonetwerken blijven helaas wereldwijd nog steeds springlevend en groeien zelfs. 

Toen zei de entertainmentindustrie ook nog :

 

LATEN WE :

Tv-shows en films [ DVD’s ] maken en ze promoten voor de verkoop,met grof geweld,goddeloosheid en harde porno er in,alleen maar om het genieten van het onschuldige 

[ ? ] tijdverdrijf hiervan en uitsluitend bedoeld als vrijetijdsbesteding in huiselijke kring.

 

( De huidige seksuele losbandigheid leidt tot meer dan 4000 ziekten per dag bij tieners in Amerika,één daarvan is het gevreesde vroege dood-syndroom )

 

EN LATEN WE VOORAL :

Muziek-CD’s produceren,waarin thema’s  te vinden zijn,als drugs,verkrachting,moord,zelfmoorddrang en satanische gedachten.

Er werd bijgezegd,dat het alleen voor de lol bedoeld is en dat het beslist geen verkeerde effecten geeft. Niemand zou het serieus nemen. Dus ga gerust je gang,kijk en luister ernaar.

 

( Dit soort seculiere muziek promoot de zonde en in het bijzonder de seksuele zonde.

Het is een mythe,dat ze dit niet zou doen ! )

 

En het volk bleef helaas zeggen :

 

DAT IS GOED. ( tiende maal )

 

En nu vragen we onszelf af,waarom kinderen geen geweten meer hebben,waarom ze het goede niet van het kwade kunnen onderscheiden.

En ook,waarom het hen niets kan schelen,om vreemden,klasgenoten of zichzelf te vermoorden.

 

( Meer jonge meisjes in Amerika alleen al hebben jaarlijks een abortus,dan dat er meisjes zijn,die de universiteit afmaken ! )

 

Misschien,als we er lang en hard genoeg over nadenken,kunnen we het ons toch wel voorstellen.

Ik denk,dat het iets van doen heeft met de stelling :

 

WE OOGSTEN,WAT WE ZAAIEN.

 

GOED FOUT,zegt gelukkig een kleine,maar dappere minderheid,

maar wel een “beetje” laat !  

 

Voorbeeld in 2006 :

Battlecry [ = Oorlogskreet ]

Onderafdeling van de jongerenorganisatie Teen Mania in Texas met 40.000 sympathisanten en reeds 1 miljoen jonge bekeerlingen tot het echte Christendom.

Citaat van 18-jarige aanhangster Amanda Hughey uit Orange County

[ Californië ] :

``Wij zijn de popcultuur zat,die ons wijsmaakt,dat het cool is,om met verschillende partners het bed te delen,zich te kleden als landlopers en ons te vergiftigen met drugs en alcohol.``

Dit is een beweging van jonge Christenen in Amerika,die in opstand komt tegen buitenechtelijke seks,alcoholmisbruik en drugsgebruik.

Jammer,dat er in de loop van de vorige eeuw zo veel mensen zijn geweest,die zich veel te lang ten aanzien van deze fatale ontwikkeling in de maatschappij op een muisstille wijze op de achtergrond hebben gehouden.

 

( Maar liefst 1100 abortussen bij tieners per dag worden er in Amerika alleen al uitgevoerd, met als gevolg in veel gevallen zware depressiviteit,die soms zelfs tot zelfmoord leidt.) 

 

Het is toch wel een merkwaardig fenomeen,hoe gemakkelijk en simpel de mensen in groten getale zo maar 

de Heer God,misschien niet principieel,maar toch wel effectief kunnen verbannen uit hun gedachteleven,

terwijl ze zich daarna tegelijk in den gemoede blijven afvragen,hoe het toch eigenlijk komt,dat de wereld steeds sneller naar de verdoemenis gaat !!!!

 

[ CATS ( nieuwe “vertaling” ) : 

 

Ach,waren alle mensen wijs en deden daarbij WEL.

Deze aarde zou een paradijs zijn,

nu is ze in de meeste gevallen een HEL.]

 

 

Een jongetje schreef een vraag en tegelijk een antwoord in een soort van ‘’brief’’ aan God :

‘’Lieve God,waarom hebt U dat meisje niet gered,dat door een klasgenoot in het leslokaal werd doodgeschoten ?’’

Vriendelijke groeten,een ongeruste student

 

En het antwoord,dat God volgens hem in Zijn brief ging geven,luidde :

’Lieve,bezorgde leerling,Ik word al tijdenlang niet meer toegelaten op scholen.’’

Vriendelijke groeten,God

 

Het is ook een merkwaardige kronkel in de gedachtegang van veel mensen,dat ze de kranten wel voetstoots geloven,maar 

aan het kostelijke WOORD van God achteloos voorbij gaan,of er grote vraagtekens bijzetten.

Of ook de heilzame tekst ervan,tot hun EEUWIGE SCHADE,niet letterlijk meer wensen op te vatten.

Heel merkwaardig is ook het feit,dat de meeste mensen graag in de HEMEL terecht zouden willen komen,als ze maar niet behoefden te geloven,te denken over,of te beamen,wat de Bijbel aan hen heeft te melden over 

de WEG naar deze Goddelijke [= mooie ] PLEK in het Geestelijke Heelal.

 

Iemand stelde eens de volgende  vragen :

 

Waarom ter wereld lopen zo veel mensen weg van het Leven,

terwijl ze misschien wel bang zijn voor de dood ?

 

Waarom vluchten zij voor de Waarheid,

terwijl ze wellicht allang zat zijn van alle leugens ?

 

Waarom blijven zij op kromme wegen lopen,

terwijl ze eigenlijk wel weten,

dat de sluipwegen van de zonde tot een gewis verderf leiden ?

 

 

Waarom is de doorsnee “kerkmens” alleen op zondag schijnbaar geestdriftig over Jezus en vindt hij/zij het in de werkweek nauwelijks nodig,om zijn/haar identiteit 

als Christen/Christin uit te verf te laten komen ? 

Waarom blijft deze mens in zijn geestelijke denken liever anoniem en soms zelfs bijna onzichtbaar voor de onkerkelijke mensen om hem/haar heen ? 

Is het soms een vorm van valse schaamte,of is men bang,om gepest te worden ?

Raar eigenlijk,dat we zo snel oordelen,maar zelf niet geoordeeld willen worden.

Vreemd eigenlijk ook,dat we 1000den moppen per e-mail als halve idioten kunnen doorsturen,maar ons wel twee keer bedenken bij het doorzenden van een “goed woord” over onze Goede God.

 

 

Anne Graham,de dochter van de vermaarde Billy Graham beantwoordde op een praatshow op de Amerikaanse televisie,de vraag naar 

het GODDELIJKE WAAROM

van de terreuraanslagen van 11 september 2001 op New York en Washington en de schoolmoorden in andere plaatsen in Amerika en Europa.

 

Jane Clayson stelde de volgende vraag :

Hoe kan God dit allemaal laten gebeuren ???

Anne Graham gaf een buitengewoon diepgaand antwoord. Ze zei :

‘’Ik geloof,dat God hier diep bedroefd over is,net als wij dat zijn.

 
MAAR AL JAREN 

vertellen wij God,dat Hij uit onze samenleving dient te vertrekken ;

uit onze scholen,uit onze regering en ook uit ons persoonlijk leven.

Omdat God is,zoals Hij is,een”echte heer in het verkeer”,geloof ik,dat Hij,inderdaad”voetje voor voetje” zonder ruchtbaarheid er aan te geven,bij ons is weggegaan en Zich heeft teruggetrokken.

Hoe kunnen we dan van God verwachten,dat Hij ons Zijn Zegen en Bescherming geeft,als wij Hem telkens vriendelijk,maar tegelijk dringend blijven verzoeken,om ons toch vooral maar 

“MET RUST TE LATEN” ?’’

 
Ben jij er misschien ook zo ééntje ?

Dan vind ik helaas jouw kleine geloof,met name voor jezelf,ongelofelijk jammer.

 

UIT : PETERS BIJBEL-TEKSTEN ]

 

Hoewel het steeds moeilijker zal worden,om standvastig te blijven in deze maatschappij,

komt er evenwel steeds meer Goddelijke Genade daarvoor vrij  

en ook voor andere doeleinden beschikbaar.

Met name voor de oprecht levende gelovigen,die nu in deze Eindtijd leven. 

We dienen dus het één en ander niet door een al te sombere bril te bekijken.  

Wij krijgen nog veel meer Genade dan onze (groot) ouders al kregen van onze God.

 

Er staat verder in bovengenoemd vers :

“GROEI IN GENADE en de Kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. ..” 

 

Wij moeten en kunnen dus echt wel groeien in de Genade tot aan de Dag van Zijn,voor de ongelovigen helaas verborgen,Terugkomst.

We ontvangen blijkbaar steeds meer Genade,wat er ook gebeurt.

De keuze is aan U,of U dat ook wilt. Waar kiest U voor?  

Mocht U ook voor 100 % voor Jezus willen gaan,

 

 

dan kan ik me nauwelijks voorstellen,dat Hij zich dan

op het Cruciale moment van U zal afwenden.   

 

Wij moeten dus twee dingen doen in deze periode: Ons leven leiden via een '' heilige  wandel en godsvrucht en mede als gevolg daarvan zorgt God er voor,dat we extra snel GROEIEN 

in die,voor ons zo heilzame _ en steeds krachtiger werkende,GENADE !  

Is dat niet fantastisch ?!!!!

 

·       VREZE des Heren = er bij stil staan,dat Hij er ook nog is,ook al zien wij Hem niet. Het is respect hebben en rekening houden met _ en ruimte geven aan God en godsdienst.

 

  

  p.feddema@online.nl