Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?

 

 

[ Zie ook bij : Is het wel zeker,

dat God mij later toelaat in Zijn Hemel ? ]

 

[ Klik ook eens op : ''Geef mij maar het aloude Geloof''. ]

 

 

     Is UITVERKIEZING een stuk willekeur ?

 

 

Is UITVERKIEZING hetzelfde als Gods Spelletje met ons mensen : Is UITVERKIEZING hetzelfde als Gods Spelletje met ons mensen :   Iet,wiet,wiet,waait ``eerlijk`` weg / Jij mag wel _ en jij mag lekker niet naar de Hemel ?

 

 

Een leer over de zogenaamde ''uitverkiezing'' is gelukkig nergens uit de Bijbel te distilleren

door hen,die op een faire manier dit Goede Boek lezen,

want nergens komen we in dit voor ons zo gezaghebbende Document een dogmatische tekst hierover tegen,

die dit begrip onderbouwt.

Echter telkens,wanneer in de Bijbel het woord uitverkiezing in een bepaald zinsverband genoemd wordt,

wordt er nooit een link gelegd naar de absolute- of zelfs indirecte verwerping van anderen.

Toen de Heer God het kleine volkje IsraŽl er ''uitpikte'' boven de andere volken van de wereld,betekende dat in geen geval,dat Hij daarmee tegelijkertijd alle andere naties had afgeschreven.  

Het speciale uitkiezen van IsraŽl had juist tot doel,

om de Liefde van God voor ŗlle mensen gestalte te kunnen geven en tot uitdrukking te brengen,

omdat Hij dit speciale volk als Hefboomfunctie nodig had,

om hiermee alle gelovige niet-joden,die dat wilden,te redden.

Dit uitverkoren volk was geroepen,

om alle andere volken In Gods Naam te zegenen en zelfs te representeren.

Hij heeft niet zo maar Jakob,bij de geboorte al,ten koste van zijn oudere broer Ezau,naar voren geschoven,alsof God,net zo als de wrede heidense afgoden,een God van harteloze willekeur zou zijn.

 

Romeinen 9 vers 14 [ illustratietekst,dat God niet wreed is ]

 

``Moeten wij hieruit besluiten,dat God onrechtvaardig handelt ?

Volstrekt niet.``

 

 [ Zie ook : Het hoofdstuk : God Almachtig  ( Iets boven het midden ) ]

 

Nee,hij heeft Ezau zijn oudste rechten ontnomen,

omdat bleek,dat hij op latere leeftijd op onverschillige wijze deze rechten inruilde voor een bord linzenmoes en zodoende de materi-ele zaken belangrijker vond dan de Zegen van God.

Lees hierover maar eens :

 

HebreeŽn hoofdstuk 12 en daarvan de verzen 16 en 17.

 

 

[ Ö..onverschillig is als Esau,die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten,want U weet het  ! Toen hij zijn rechten terug wilde hebben,

was het te laat ; het hielp niets,dat hij huilde van spijt. ]

 

 

 

We kunnen ook ergens anders in de Bijbel lezen,

dat God Zelf nooit wil,dat er ook maar ťťn mens verloren gaat,maar,

dat Hij het liefst wil,dat alle mensen tot bekering komen en gered worden.  

Jezus huilde zelfs over de toekomstige verwoesting van De Tempel,

omdat de geestelijke leiders van Jeruzalem steeds maar bleven weigeren,

 

om Hem te accepteren als de Messias van IsraŽl.

 

Zie daarvoor de Bijbeltekst :

 

MattheŁs 23 vers 37

 

''Jeruzalem,Jeruzalem,dat de profeten doodt en diegenen stenigt,

die tot haar gezonden zijn !

Hoe vaak heb Ik Uw kinderen niet onder Mijn hoede willen nemen,

zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels.

 

Maar U hebt niet gewild.''

 

Jezus wilde het wel,maar zžj niet !

 

In alle bewoordingen over dit onderwerp komen we zelfs geen greintje willekeur van God tegen.

 

Ik laat daarvoor nog een aantal plaatsen uit de Bijbel zien :

   

 

 

2 Petrus 3 vers 9,1 TimotheŁs 2 vers 4, EzechiŽl 33 vers 11/18 vers 4 en Jesaja 30 vers 18a uit Het Boek :.

 

{ Hij wil niet,dat er iemand verloren gaat,maar dat alle mensen tot bekering komen.

 

  Ö.,want Hij wil,dat alle mensen gered wordenÖ}

 

''...De dood van de GODDELOZEN doet Mij geen genoegen. Integendeel,Ik wil graag,dat de goddeloze zijn ZONDEN de rug toekeert en IN LEVEN blijft.''

``...Denkt U,dat IK de goddeloze graag zie sterven ?,vraagt De Heer God. Juist niet ! Ik wil alleen,dat hij zich bekeert,zijn goddeloze wegen verlaat en leeft.``

 

 

``Want alle zielen behoren MY toe.``

 

''Desondanks wacht de HERE nog steeds [ vol verlangen ]tot U bij Hem komt,zodat Hij U Zijn Liefde kan tonen ;

 

 

Hij zal[ proberen ] U [ te ] veroveren,om U te zegenen,precies zoals Hij heeft gezegd''.

 

[ Degenen,die Gods Liefde het minst verdienen,hebben er wel het meest behoefte aan. ]

 

 

 

 

 

 Loofhuttenfeest Jeruzalem 1999,eigen gemaakte foto.

 

 

 

 

 Laten wij verder ook citeren uit Het Boek :  Romeinen 8,de verzen 29 tot 30

 en 2 Corinthiers 3 vers 18. :

 

Hij heeft altijd geweten,wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook,dat die mensen Zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want hij wilde,dat Zijn Zoon de Eerste- en belangrijkste van de vele Broers zou zijn.

Maar God heeft allen,die daartoe bestemd waren,ook geroepen. En Hij heeft hen ook Rechtvaardig gemaakt. Meer nog : 

Hij heeft hen ook in zijn Schitterende Heerlijkheid opgenomen. 

 

 

Wij,gelovigen,hebben geen sluiers over ons gezicht.

We zijn net [ nog steeds beslagen ? ] spiegels,

die het Schitterende Licht van de Heer weerspiegelen,Die goddank de Volmaakte Afbeelding van GOD op Zijn Menszijn op aarde wilde projecteren en met name door zijn Kruislijden als Mensenzoon kon worden betiteld.

 

                          Hogepriesterlijk Gebed

 

 

Door wat Ik gedaan en gezegd heb,weten deze mensen nu,Wie U bent. U hebt hen aan Mij gegeven,omdat zij van U waren.

Zij hebben zich gehouden aan,wat U zei. Zij weten,dat alles, wat Ik heb,van U komt. Want,wat U Mij hebt verteld,heb Ik aan hen doorgegeven.

En zij hebben het aanvaard. Zij zijn tot het Geloof en de Overtuiging gekomen,dat U Mij hebt gestuurd. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld,maar voor hen,die U Mij hebt toevertrouwd. Zij zijn van U.

 Alles,wat van Mij is,is van U. En wat van U is,is van Mij.

 

In hen wordt weerspiegeld,Wie Ik [ = Jezus ] ben.

 

Zie : Johannes 17: 6-10 HTB

 

Zodra wij ons laten oprapen uit de verlorenheid van ons leven door de Heer Jezus,

wat Hij graag en gratis met iedereen wil doen,

ontdekken wij een extra zin van ons leven :

Wij kunnen het Licht van God voortaan zo helder van ons afkaatsen,

dat we het eventuele duistere bestaan van anderen ook mee kunnen oplichten en daarmee hopelijk verlichten.

 

Velen zijn geroepen,zowel IsraŽl als alle heidenen.....ze zijn allemaal van harte welkom.

 

N.B. Je wordt evenwel pas echt een Uitverkorene,

als je op die roepstem ingaat en effectief``de Bruiloftszaal binnengaat.``

 

 

''Dus,lieve mensen,toch maar ophouden met ''presteren'',maar a.u.b. alleen doorgaan met reflecteren''.

 

Alle mensen kunnen Zijn roepstem verstaan en daarop ingaan,of niet ingaan. Zie daarvoor de voorgaande Bijbelteksten.

De Blijde Boodschap van Het Evangelie maakt alle mensen tot Gods voorwerp van een UNIVERSEEL reparatie-PLAN,ook wel Gods Liefdevolle REDDINGSSCENARIO genoemd.

In Christus doet God een AppŤl op de gehele mensheid. Deze uitnodiging tot Verzoening met God geldt dus voor alle mensen,omdat dit aanbod aan iedereen wordt gedaan. 

 

''Niet streven naar zelfverzoening,maar in gedachten figuurlijk ''sterven'' aan jezelf,

is hier de oproep,die vanuit de Bijbel tot ons komt''.

 

 

Helaas zal een grote meerderheid van de mensenkinderen deze Verzoening 

 

NIET

 

willen aannemen en dat God dat al van tevoren wist,

doet aan de zaak van Gods Vrije Genade voor iedereen niets af.

Dezen willen zich helaas niet zo ver voor God in positieve zin vernederen,

dat ze,zonder enige eigen verdienste van hun kant,de Genade van onze Heer Jezus voluit kunnen gaan accepteren.

Als ook wij zo hoog van de toren blazen,kan God Zijn Genade ook aan ons niet kwijt.

Dan blijft ook voor ons de Hemelpoort op slot. Pas als wij,bij wijze van spreken,bij het kloppen op de Hemelpoort zeggen :

 

''Ik ben het Vader God,Uw Kind,alleen vanwege de '' Bloederige Opoffering'' van Uw Zoon Jezus voor mij,mag ik alstublieft binnenkomen ?''

 

Dan gaat  de Deur wŤl- en zelfs  wagenwijd open en worden er beslist geen nieuwe voorwaarden meer aan verbonden.

Zie ook de Bijbeltekst

 

Openbaring 22 vers 17

 

De Geest [ = de Heilige Geest ] en de Bruid [ = de Kerk of het Lichaam van Christus ! ] zeggen :'' Kom ! Laat,wie het hoort,zeggen : Kom ! Wie dorst heeft,laat hij/zij komen.

 

Wie wil,neem Het Water maar,dat Leven geeft,voor niets.

 

Maar er is Feest in de Hemel bij de Engelen,telkens wanneer ťťn mens in positieve zin reageert op de lokroep van de Heiland door zich inwendig gezond door God te laten verklaren en te laten maken,

omdat Christus ook voor hem of haar aan het Kruis gestorven is.

Dan brengt Jezus daarna het effectieve voorbereidingswerk voor de Hemel in die mens wel tot een goed einde.

Hij wil in het vervolg ook de Herder van hem of haar zijn en voor altijd blijven !

 

 

 

Geen Geheim meer voor U/ jou ?

 

 

p.feddema@online.nl