Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Geef mij maar het ALOUDE GELOOF

 

 

 

 

 [ Klik voor info ook op : ''Een paar merken

 van het Christendom.''

 

 Of op de,in ''Bijbelse ogen,''

 goede leer over de Uitverkiezing. ]

 

 

 

 

Geef mij toch maar het ALOUDE GELOOF,dat

zowel goed is voor anderen

als voor mij!!

 

 

DE KERK VAN DE ZALIGSPREKINGEN,DIE JEZUS IN ZIJN BERGREDE

AAN HET MEER VAN GALILEA,

heeft uitgesproken.

 

[  Deze foto heeft de Webmaster eigenhandig in januari 1989 gemaakt. ]

 

 

[ ''De beste algemene beslissing ( b.v. ,om te geloven in God) is de beslissing,

die het meeste oplevert

voor het grootste aantal mensen''.

 

Citaat van John Stuart Mill,

de vader van de besliskunde en de methodologie ]

 

``Geloof is een levend en vermetel vertrouwen op Gods Genade``.

 

GELOOF IS EEN BESLISSING,

GEEN AFWEGING !

GELOOF IS EEN BESLUIT,

GEEN DISCUSSIE ! ] 

 

[ Verstandig is het,om overal de HELFT van te geloven,

WIJS ben je pas,als je weet welke HELFT.

 : Indiaans spreekwoord ]

 

Wat is eigenlijk het goede geloof ? 

 

Soms hebben mensen een rare kronkel

in hun hersens op dit punt : 

 

Als je b.v. tegen bepaalde mensen zegt,

dat de melkweg miljarden sterren bevat en

dat daar planeten aangetroffen worden

met intelligente levensvormen,

geloven ze je meteen. 

 

 [ Men is soms geneigd,om zo maar te geloven,wat een wetenschapper zegt,ook als het een darwinist is,omdat men het immers niet ( meteen ) kan controleren. ]

 

Als je echter tegen ze zegt,

dat een stoel nog nat is van het verven,

moeten ze hem eerst wel even aanraken,

om te kijken,of het wel waar is,

wat je hebt gezegd. 

 

[ Men houdt een autoriteit soms zo maar voor een leugenaar,zodra men de gestelde feiten eigenhandig meteen zelf kan controleren. ]

 

Als antwoord op bovenstaand dilemma

past in zekere zin wel,vind ik,

het nu komende citaat van

de oude kerkvader Tertullianus :

 

''Ik begrijp niet,om te kunnen geloven,

maar ik geloof,om te kunnen begrijpen.'']

 

De Christen/filosoof Blaise Pascal zegt ergens :

 

Menselijke zaken dienen we eerst te begrijpen,voordat we ze kunnen geloven.

Goddelijke Zaken moeten we eerst GELOVEN,voor we ze kunnen begrijpen. 

 

[ Citaat van de nobelprijswinnaar voor de wetenschap Albert Einstein :

 

'' Hoe dieper je binnendringt in de geheimen van de natuur,des te groter wordt iemands respect voor God. Religie zonder wetenschap is blind,maar een wetenschap zonder religie is kreupel.''

Einstein,geciteerd in Brian 1996. ]

 

De ''Goede Nieuws''-boodschap

 

De boodschap van het EVANGELIE is

door de eeuwen heen telkens weer

verkeerd begrepen,

hoewel die in wezen heel eenvoudig is.

 

Bovendien hebben de dominees,ook van de gemiddelde Nederlandse kerken,

er vaak een andere draai aan gegeven.

Vooral de laatste tijd is

men op dit punt het spoor bijster geworden.

 

Goeiige God ???

 

Je hoort hen steeds vaker in allerlei bewoordingen zeggen :

 

''God is is erg aardig en houdt van iedereen,van wie dan ook. De mensen zijn ook al allemaal erg aardig. Heel erg aardig. God vindt hen leuk en stopt hen straks allemaal in de Hemel. De hel heeft Hij afgeschaft,die is niet meer nodig. In de Eeuwigheid krijgt iedereen alsnog zijn Redding door de strot geduwd.

 

[ De,nog steeds actieve al zeer oude,evangelist Billy Graham,heeft eens het volgende veelbetekenende antwoord gegeven op de vraag,wat zijn eerste gedachte in de Hemel zou zijn,als hij Daar was aangekomen :

``Wat een OPLUCHTING,dat ik Hier ben.`` ]

 

In dit volksgeloof lijkt God niet alleen steeds aardiger,maar ook steeds machtelozer te worden.

De Bijbel zegt echter heel duidelijk,dat je alleen op Gods condities naar Hem kunt toekomen,niet op die van mensen,ook niet op die van deze dominees.

De Bijbel vertelt wel met nadruk,dat God Liefde is.

Maar Hij is beslist niet poeslief. Hij zal Zich eenmaal blijken te ontpoppen als een Heuse Rechter,Die uiteindelijk bepaalde mensen echt wel zal veroordelen en alle anderen minstens beoordelen.

Hij kan de zonden,ook die van de gelovige mensen,niet zo maar door de vingers zien,

hoeveel Hij ook om zondaren geeft.

Het effenen van de weg van de zondige mens richting de Zondeloze Jezus is een proces,waar de hele Bijbel over gaat :

Vergeet nooit,dat het Christus Zijn Leven en Zijn Bloed heeft gekost.

 De ''lievige God'' van de z.g.n. dorpskerk heeft nooit bestaan en bestaat nu ook niet. Dat is helaas een leugen,die gehuld wordt in een vroom jasje en vervolgens aan de kerkgangers verlekkerd wordt voorgeschoteld.

Er bestaat maar één God,Die Eeuwig is en Die tegelijk HEILIG blijkt te zijn.

 

Als je mensen op straat

nu plompverloren vraagt,

wat de christenen leren over God

en de Hemel,tien tegen één,

dat je te horen krijgt,

dat de kerk van hen verwacht,

dat ze een goed leven moeten leiden,

dat ze hun best behoren te doen,

om rekening te houden met anderen

en dat ze vreedzaam en

vriendelijk moeten zijn.

 

Dit klinkt beslist heel mooi,

maar toch is dit ook

een karikatuur van

de Blijde Boodschap van God

aan de mensen.

 

Het komt er zelfs niet bij in de buurt.

De bijbel stelt heel duidelijk,

dat al onze rechtvaardigheid

gelijk te stellen is aan

een hoop smerige lompen.

 

Er is niemand rechtvaardig,

neen,zelfs niet één op de wereld.

Allemaal hebben we ons

van God afgekeerd,

allemaal hebben we onvergeeflijke

misstappen begaan en

schieten we tekort

ten overstaan van het Glorierijke LICHT,

dat van God uitstraalt.

 

In het kasboek van God zouden

we allemaal zonder uitzondering

de doodstraf verdienen.

 

Echter er is Groot Nieuws voor U :

( Hoi,hoi,hoi,)

 

JEZUS HEEFT DE SCHULD AL INGELOST !

(''Maar het heeft Hem uiteraard wel

Zijn Leven en veel van Zijn Bloed gekost'' )

 

 

 

Dat werk van bevrijding van de zonde

is al af.

 

 

Moeten we ook nog goed leven ?

Moeten we daarvoor ook ons best doen ?

Dienen we daarbij ook nog

met anderen rekening te houden

en vreedzaam te zijn ?

 

Natuurlijk,dat ook !

  

Maar daarmee onze VERLOSSING verdienen ?  

[Calvijn : ''Hier blijven alle verdiensten begraven''.]

 

Geen sprake van ! Geheel UITGESLOTEN !

    Dus geen goddelijke ''opstraling'' tegen betaling !

 

De Bijbelse Geschriften stellen

heel duidelijk vast,

dat we behouden worden

door GENADE via het GELOOF

en NIET door ONSZELF ;

NIET dankzij ONZE PRESTATIES,

zodat niemand zich ooit op

de borst zou kunnen slaan.

In de trant van :

Ik ben verder gevorderd

op het pad van het bedwingen

van mijn slechte kanten

dan een ander.

We leven natuurlijk wel ons leven

zo rechtvaardig als we maar kunnen

en dat doen we,

 

als een dankbaar antwoord

op het onschatbare geschenk van God :

 

Onze redding voor altijd,

waarvoor Christus

in Eigen Persoon aan

het Kruis heeft betaald.

 

 

Veel te veel mensen,helaas,

hebben niet meer het vermogen,

om die ''cruciale''{ = Geloof in het Kruis van Christus ] transactie

met God aan te gaan,

die onmisbaar is

voor het verwerven

van het EEUWIGE LEVEN !

 

 

Veel mensen willen het ook niet meer,

omdat ze,wellicht tot hun Eeuwige schade,

op het verkeerde been zijn gezet !!!

 

En wel door de schrijvers

van ''religieuze bestsellers'',

van boeken uit de negentiger jaren

van de vorige eeuw,

waardoor er al veel vroegere

gelovigen helaas,hopelijk niet allemaal,

 

buiten de Ark van Gods Genade

 

zijn beland. 

 

 

Ook vanaf menige kansel

wordt de gelovige kerkganger,

door de z.g.n. moderne prediking

gemanipuleerd en bedrogen

met ‘’stenen voor brood’’.

 

Dat is de in-en-intrieste

werkelijkheid in de kerken

op veel plaatsen in Amerika en Europa.

   

 

 

 

Een goede dominee.

 

  

 We hebben maar één Weg,die naar de Hemel voert ! : Jezus Christus !!

 Dat is de Enige Weg tot Behoud ! 

Dat hebben wij mensen niet verzonnen,maar is zo door God beschikt,

Die vol liefde naar deze wereld kijkt.

Als iemand overlijdt,die 'goed' heeft geleefd,

dan wordt deze vraag door omstanders heel vaak gesteld. :

 Hij/zij heeft toch goed geleefd ?!

 

 Maar wat is 'goed' ?! 

 

"Niemand is 'goed',alleen God", zegt Jezus.

Zie : Marcus 10 : 18

 

 U  [ =  webmaster Peter ] hebt zelf de volgende tekst in ander verband

 al op Uw website vermeld,nl.

 

Romeinen hoofdstuk 3 : 23

 

''Want allen hebben gezondigd

en allen zijn verstoken van de Goddelijke Heerlijkheid !!''

 

Om deze sleuteltekst,dit citaat van onze Hemelse Hoofdredacteur,kan niemand heen !!!

 Dit is een brute boodschap,

maar het is tegelijkertijd een Heerlijke  Boodschap,

want gelukkig gaat deze zin als volgt verder :

 

''Allen worden gratis door Zijn Genade

 gerechtvaardigd,krachtens de Verlossing,

 die er in Christus Jezus is. !''

 

Wij hebben de taak,om deze Boodschap te verkondigen.

 Mensen zullen heel vaak deze kant van de zaak

verwerpen en negeren. Mensen zoeken uitvluchten,

om maar niet te hoeven kiezen.:

 

Voor God of tegen God.

 

 

Ook de satan heeft zo zijn trucjes,om

mensen maar ver uit de buurt te houden van Gods Liefdevolle Armen.

 

Hij kan zich voordoen als een engel van het licht.

 

Zie daarvoor : II Cor. 11 : 14 !!

 

''...... de satan zelf vermomt zich

 als een engel van het licht.''

 

 

 

 

Behalve een meester in het vermommen,is hij ook de vader van de leugen.

 

Zie : Joh. 8 : 44 !

 

''.... hij is een geboren leugenaar.''

 

 Ik denk,dat hij heel goed in een droom het zo kan voorstellen,

alsof het heel fijn is in de hel.

Maar lees het verhaal maar eens van de arme Lazarus en de rijke man !!

 

Zie :  Lucas 16 : 19-31

 

De plaats van het dodenrijk is al een vreselijke plaats,

een ''oord van pijn'',de hel ,

die in deze tijd nog net niet door God in gebruik is gebracht,

is vele malen erger.

Ik ken wel meer verhalen van mensen,

die dromen,dat ze een overledene horen spreken. 

Ik geloof niet,dat dit altijd verzonnen is.

 

De geestelijke wereld is zeker een werkelijke wereld !!

Maar we moeten eerst heel goed nagaan,

of die dromen van God,dan wel van de satan afkomstig zijn.

 

Het beoordelen van boodschappen,afkomstig uit de geestelijke wereld,

 is geen gemakkelijke zaak.

 Eén ding weten we echter zeker :

 

We hebben Gods Woord als onze Gids voor deze ''wereld''.

God kan ook op andere manieren tot mensen spreken,

maar we weten het pas echt zeker,als we de inhoud van die gesprekken

ook terugvinden in zijn Woord.

 

Zie ook : Galaten 1 : 8

 

''Maar al zouden wijzelf of

 een Engel uit de Hemel U

 een ander evangelie verkondigen

 dan het Evangelie,

 dat wij U verkondigd hebben :

 Hij zij vervloekt !''

 

 

Er i s maar 1 Evangelie [ = 1 Blijde Boodschap ]

 

1 ] Er is 1 God,de God van de Joden

    en de Christenen.

2 ] God creëerde 1 man.

3 ] Hij gaf aan de man 1 vrouw.

4 ] Zij kregen van God 1 verbod.

5 ] Zij begingen beide 1 zonde

   door de overtreding van dat verbod.

6 ] Ze waren daarna niet langer meer 1 met God.

7 ] Alle mensen hebben maar 1 leven,

    om te leven.

8 ] Alle mensen hebben maar 1 Goede Kant van de Eeuwigheid,

    om later naar binnen te kunnen gaan.

9 ] Alle mensen hebben maar 1 Weg,

    Die via het ''bebloede'' Kruis van Jezus loopt,

    om bij God uit te komen.

 

10 ] Alle andere wegen lopen ''dood'' en de mensen,

      die ze betreden komen helaas aan de slechte kant

      van de Eeuwigheid terecht en komen

      zelfs bij de Eeuwige DOOD

      [ = de Hel ] uit.

 

Er staan in de 4 Evangelie-boeken van de Bijbel maar liefst 75 uitspraken van Jezus ZELF,

over de ultieme duisternis van de hel en het eeuwige vuur,dat de bewoners doet jammeren en knarsetanden.

 

Citaat Britse Schrijver Adrian Plas :

 

Als er geen hel zou bestaan,kan ik niet begrijpen,waarom Jezus zo

ontzettend Zijn Best deed,om mensen daarvan te redden.

Er moet iets zijn,waarvan God wil,dat wij er tot elke prijs bij uit de buurt blijven

 

De bisschop uit de plaats Hippo,gelegen in Noord-Afrika,nl.

de grote theoloog en kerkvader Augustinus,levend tussen 354 en 430 na Chr. heeft toen al een orthodox - christelijk klinkend overzicht gemaakt van de Bijbelse gegevens betreffende het fenomeen de Hel. :

 

A. De hel is een realiteit en dus geen beeldspraak.

B. De hel is vreselijk en ontstellend zonder enige onderbreking.

C. De hel is eindeloos,er is geen ontsnapping mogelijk.

D. De hel is een Straf,geen medicijn tot verbetering.

E. De hel is rechtvaardig,ook al begrijpen we nu nog niet waarom.

F. De hel wordt speciaal door God aangemaakt en bevolen.

 

Het is niet een automatisch lot van mensen,die niet in Christus` Kruisoffer geloven..

 

G. De hel is ondoorgrondelijk.

De redelijkheid van Gods eventuele Onwil,om wellicht de meerderheid van het menselijke geslacht te redden -hoewel ze verlost hadden kunnen worden,als God het wel gewild had- is voor nu alleen een zaak van Geloof in de Bijbelse info over deze hel.

 

 Zie : Stad van God,Handboek van Augustinus
 

 

 

 

 

(  Die,echt wel bestaande,Hel heeft minstens 4 dimensies :

 

1. Het is een plaats van fysiek ongemak.

Men moet de hoge temperatuur en de daaruit voortvloeiende dorst dus serieus nemen,

evenals de weerzinwekkende stank.

 

2. Het is een plaats van morele depressie,

waaronder verdriet,woede,frustratie en een

altijd durende pijnlijke herinnering aan de goede vroegere dingen op aarde.

 

3. Het is een plaats van morele verdorvenheid,

omdat God geen enkele rem meer op de slechte gevoelens van de mens zet.

 

4. Het is een plaats van sociale ontreddering,

want er is geen medeleven en geen hulp.

De mens leeft zonder onderbreking voort met het volgen van zijn zelfgerichte ik. )

 

De Bijbel stelt het zo :

 

Jezus antwoordde :

 ''Ik ben De Weg,en De Waarheid en

het Leven.

 Alleen door Mij heeft men Toegang

 tot De Vader''.

 

Zie  daarvoor : Johannes 14 vers 6

 

 

Is de Hemel van de Bijbel werkelijk een plaats boven ons hoofd.?

 Als we ons de wereld voorstellen als een bol

en de hemel zit daar als een soort schil om heen,

dan is de ''hemel'' voor de Chinezen boven hen,

maar voor ons juist onder ons.

Dus de ''Bijbelse'' Hemel is voor niemand zichtbaar

en God heeft er ons maar heel weinig over verteld in Zijn Woord.

 

De Hemel boven en de hel onder,is een menselijke gedachte,

die al heel vroeg is ontstaan,

met als reden,dat de wolkenhemel er soms heel mooi uitziet

en het binnenste van de aarde altijd van vuur [ =  hellevuur ? ] is.

 

Wel komen we dus heel duidelijk in de Bijbel het gegeven tegen,

dat er achter de zichtbare werkelijkheid,

zoals wij die zien en ervaren,een geestelijke wereld zit,

die twee dimensies kent,een foute en een goede.

 

[ De duivel is een betere theoloog

dan wie ook van ons,maar

hij blijft nog altijd de duivel,wat zijn boosaardigheid betreft. ]

 

Wij weten ook loepzuiver uit de Bijbel af te leiden,

dat  voor ieder mens het volgende geldt :

 

Christus is gekruisigd en opgestaan,

om voor ons een Weg vrij te maken tot de Vader.

 Als er geen

 

Eeuwige verlorenheid

 

zou zijn,

dan zou het werk van Christus vergeefs zijn verricht !!

 

Dan is Hij voor niets gestorven..

 

Dan had Hij beter bij God in de Hemel kunnen blijven,dan was Hem Zijn ONMEMSELIJKE -

en ONGODDELIKE lijden bespaard gebleven.

 

God stelt dus blijkbaar ieder mens tijdens zijn/haar leven

voor een duidelijke keuze....

 

Niemand komt per vergissing in de Hemel of de hel.

 

[ De Bijbel laat ondubbelzinnig aan ons zien,

dat het Lijden van Christus niet een ongelukkige Gebeurtenis was,

Die God ten goede deed keren,door alle ``goede`` mensen buiten dat Kruisoffer om,

ook maar naar Zijn Verrukkelijke Hemel te kunnen loodsen. ]

  

 

Egbert van Rhee

 

 

 

Brief van een nichtje over haar pas gestorven oom.

 

Hallo meneer Feddema!

Ik weet zeker,

dat mijn oom niet in de hel is gekomen,

want hij zei zelf tegen mij,

dat het goed was daar,

dat hij het daar

( waar heeft ie niet gezegd )

ook gezellig was.

Mijn oom zou dat niet zomaar liegen

,echt niet. Als U wist ,

hoe mijn oom was,

dan zou U daar ook zeker van overtuigd zijn.

Hij kan ook niet in de Hemel zijn 'daarboven' ,

want anders hoorden wij zijn stem niet.

en waarom zou hij dan in de hel zitten,

als hij zelf zegt,dat het daar goed is????????

 

Toen ik het 's nachts een keer moeilijk had,

heeft mijn oom tegen mij gepraat.

Het klinkt stom,maar het is écht zo.

 Hij zei :  ''Wees niet verdrietig,

doe rustig aan,het is hier goed.

 Ik heb hier geen pijn.''

 En om me te troosten,

 leek het net of hij zijn warme grote hand

 op mijn schouder lei.

 Ik dacht eerst,

 dat ik het mezelf verbeeldde,

 maar het was de stem van ''ome'' Alex.

 En die warme hand ook,

 

 alleen zijn lichaam was er niet.

 

En mijn tante en moeder hadden dat ook.

Tegen mijn ma zei hij,

dat hij daar ook nog goed kon ''ouwehoeren'',

zoals hij hier ook deed.

 

Maar hij ging niet naar de kerk,

hij was ook niet christelijk,

hij probeerde alleen,

om goed zijn best te doen in het leven,

voor zichzelf en voor anderen,

voor zijn tuin,voor de dieren,voor alles.

 

Hij is,denk ik nu,''goed terecht gekomen''.

 

Maar als mijn ome Alex bij mij,

bij mijn ma en

bij mijn tante is geweest,

die een paar huisjes verderop woont,

dan hoeft de Hemel toch niet alleen

boven te zijn ?

 U zei toch ook voor dat stuk

in mijn spreekbeurt :

De Hemel is een kopie van de aarde,

toen die nog helemaal nieuw was ?

 

Dan denk ik persoonlijk,

dat er hier overal zieltjes moeten rondspoken.

En de hel.....acht,iedereen heeft

wel iets goeds in  zich.

 

Ome

ging ook niet naar de kerk,

maar hij is wel goed terecht gekomen,

zegt hij zelf.

 

 Dus is er wel een hel ?????? 

 Dat vraag ik me nu af. 

                 

                              

 Het Antwoord van de webmaster :

 

Als er een hemel is,

dan moet er ook een hel zijn.

Als ik zeg,dat de hemel

een kopie van de aarde is,

dan bedoel ik niet de plaats,

maar alleen de schoonheid ervan.

 

Weet je nog,

dat ik in mijn eerste verhaal aan jou schreef,

dat de hemel bij

de geestelijke wereld hoort

en de aarde bij de materiële- ?

 

Het is nl. een gedachte van

de ''heidenwereld'',

dat de geesten van gestorven mensen

op aarde blijven rondspoken.

Volgens de Bijbel,

ga je als gelovige naar Jezus toe,

om ''bij hem te zijn''

en als ongelovige eerst

naar het rijk van de doden

 

[ = voorportaal van de hel ]

 

en ongeveer 1000 jaar vanaf nu

naar de ECHTE hel,

die God bij de definitieve

afrekening voor de duivel_

en helaas ook voor de z.g.n. goed

geleefd hebbende ongelovigen _,

dan speciaal zal hebben  aangemaakt.

 

Het kan echter heel goed zo zijn,

dat je oom,vlak voor

zijn hartstilstand,

Jezus heeft gevraagd,

om hem te redden

en dan is hij Veilig

en wel in de Hemel

bij Jezus aangekomen !!!

 

Uit : Peters` BijbelTeksten

 

Wat betekenen die Z.G.N. troostrijke-

en geruststellende dromen

van je oom voor jou en voor je FAMILIE ?

 

Jij zei,

dat je al geloofde in Jezus.

Jij moet in je gebed aan Jezus vragen,

of Hij jou duidelijk wil maken,

of die droom van Hém is afgekomen,

of van de satan.

 

Als het antwoord de satan is en

dat komt ook voor in dromen,

dan begrijp ik hieruit,

dat de duivel jou en je familie

op die manier van het gehoorzamen

van- en het leven met God wil afhouden,

met als gevolg,

dat zij

 

[ en misschien jij onverhoopt ook ]

 

blijven denken,

dat er geen leven na de dood is

 

 [ geen hemel en geen hel ! ]

 

of dat de geest van de overledene

op aarde altijd blijft rondzwerven,

wat immers een

heidense gedachte betreft

en dus niet waar is.

 

 Dat zijn gedachten van z.g.n. vriendelijke vijanden,

de vroegere GIBEONIETEN uit het Bijbelboek Jozua,

die je blijvend op het verkeerde spoor kunnen brengen.

 

 

Nu komt er nog wat EXTRA info over de hel.

 

 

De doden,

die in de graven zijn verteerd,

maar helaas effectief in

 

het z.g.N. DODENRIJK,

het voorportaal van de hel,

 

zijn achtergebleven,

zullen pas na het verstrijken

van de 1000 jaren van het op handen zijnde

vrederijk OPSTAAN,

maar dan echter wel in de gedaante van

de  Z.G.N. ''afgrijselijke VEROORDELINGSOPSTANDING''.

Deze doden zien we immers in

 

Openbaring 20 vers 11 _ 15

 

voor de GROTE WITTE TROON verschijnen,

waarna ze helaas voor altijd

onder de macht van de TWEEDE DOOD

 

[ = DE HEL ]

 

zullen vallen.

 

Na dit oordeelsgebeuren zullen zij,

spijtig genoeg,

met ziel èn lichaam,

 

dus volledig bewust van hun omgeving 

 

in het ‘’hellevuur’’

het oord van de

 

‘’eeuwige rampzaligheid'’

 

moeten verblijven.

 

[ Citaat uit De Oogst van december 2008 :

 

Wanneer we eventueel moeite zouden hebben met,

wat de Bijbel ons leert over de straf over de goddelozen,

mogen we ons wel eens afvragen

of we ons inbeelden MENSLIEVENDER te zijn dan de Heer Jezus Christus.

Niemand,Die de hel zo vaak genoemd heeft,

als Hij,Die kwam om ons daarvan te redden. ]

 

Voor de gelovige is er een mooie belofte :

 

Openbaring 3 vers 5,geciteerd uit

 Het Boek

 

...Ik zal zijn/haar Naam niet schrappen

uit het Boek,

waarin de mensen vermeld staan,

die het Eeuwige Leven hebben,

maar voor Mijn Vader en

Zijn Engelen verklaren,

dat hij/zij bij Mij hoort

 

Maar ook een waarschuwing :

 

II Petrus 3 vers 11,geciteerd

uit de WBV 1995:

 

''Wanneer alles zo vergaat,

 

[ = verbrandt ]

 

hoe moet U dan uitmunten

door een heilig en een vroom leven !''

 

 

 


 

 

 

 Heel vrijblijvend was het

 

De predikant preekte zo mooi,

nou ja,

eigenlijk las hij het voor.

Dat kon je goed merken,

maar dat gaf even niet.

Hij sprak over vrede,

die je in jezelf mag zoeken.

En ook over de vrede,

die je ánderen mag toewensen.

Want vrede geeft verlichting

in deze donkere tijd.

 

Hij illustreerde dat met een kaars,

die hij aanstak.

Hij gebruikte ook woorden als :

zelfontplooiing,

bronnen in jezelf zoeken

en ''het hogere''.

 

Toen gingen we bidden.

Nou ja,bidden...

de predikant noemde

het liever mediteren,

''want ook hier en hiermee

mag je komen tot jezelf''.

 

Heel vrijblijvend was het.

Heerlijk !?

 

''Kijk uit,

dat we niet te zwart-wit denken,''

had de dominee eerder nog gezegd.

Er waren zelfs mensen,

zo vertelde hij,

die nog stééds geloofden,

dat ''het hogere''

de aarde had geschapen.

Het idee ! Dát was pas achterhaald. 

 

En dan de opstanding,

dat kán toch helemaal niet ?

 

En dat Petrus op het water

zou hebben gelopen ?

 

Nee hoor,dat moest je

allemaal figuurlijk zien.

 

De dienst was afgelopen,

toen we elkaar vrede hadden gewenst.

Het was warm in de kerk

en ik had heerlijke warme voeten gekregen.

 

Maar van binnen was ik koud !!! 

 

Ik vergat bijna m'n Bijbel weer

mee naar huis te nemen.

Hij had de hele dienst ongeopend

onder mijn stoel gelegen.

 

Ik had beter in bed

kunnen blijven liggen.

 

[ Je kunt zo,als het hier ging,

maar beter in je bed blijven

en alleen naar een goede kerk verlangen,

dan effectief in de verkeerde kerk gaan zitten

en vervolgens naar je warme bed verlangen.]

 

2 TIMOTEÜS 4,DE VERZEN 3 EN 4

 

Want er komt een tijd,

dat men de Gezonde Leer

niet meer zal verdragen,

maar naar zijn eigen smaak

leraren om zich heen

zal verzamelen,

die de oren strelen.

En ze zullen de oren sluiten

voor de Waarheid,

om te luisteren naar allerlei mythen.[ = verzinsels ]

 

[ esoterisch ''gedram'',een vroeg- en

(nu dus) laatchristelijke gnosis ]

 

 

Citaat :

Als je nergens meer voor staat,dan kun je overal voor vallen.

 

 

Illustratieve Bijbelse citaten,

die wel gaan over het Aloude Geloof :

 

....heeft Hij niet om de goede daden,

die wIJ zouden gedaan hebben,

ons GERED,

maar WEL door het bad der WEDERGEBOORTE

en der VERNIEUWING door de HEILIGE GEEST......

 

....want door GENADE,

bent U behouden,

door het GELOOF en

dat niet uit UZELF,

het is een Gave van God,

NIET uit werken,

opdat niemand daarover zou kunnen roemen…

 

....alle mensen hebben gezondigd

en moeten de Glorie van God missen,

maar worden om niet[ = GRATIS ]

gerechtvaardigd uit ZIJN GENADE

door de VERLOSSING in Christus Jezus.....

 

.....Alle mensen zijn van God afgeweken.

Er is immers niemand,

die uit zichzelf God zoekt.

 

[ De mens zit vast in

zijn ''eigenschuldige''

vervreemding van God. 

 

Alleen het Licht van

Gods Barmhartigheid,

in de Persoon van

Jezus Christus,

verdrijft de duisternis,

stelt de gevangen mens in Vrijheid

en geeft hem uitzicht

en Hoop op de Hemelse Heerlijkheid. ] 

 

....het [ hardvochtige ] LOON,

dat de ZONDE geeft is de DOOD,

maar de [ liefdevolle ]GENADE,

Die God schenkt,

is het EEUWIGE LEVEN in Christus Jezus,

onze Heer.

 

....in Hem hebben wij

de VERLOSSING door ZIJN BLOED,

de VERGEVING van de overtredingen

naar de rijkdom Zijner Genade...

 

Ongelooflijk,he !!!

 

 p.feddema@online.nl