Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Beloning en Straf

 

 

[ Vergelijk ook eens met : ''Hemelingen''

 herkennen elkaar.  ]

 

 

Zonsondergang in de Negev-woestijn.

 

VRAAG : Er wordt in de Bijbel gesproken over

verschil in

BELONING,maar ook in zwaarte van het OORDEEL.

Is het echt zo,

dat er in de HEMEL [ en in de vreselijke hel ook ? ]

verschil wordt

gemaakt tussen mensen ? We zijn toch allemaal

in oorsprong door God geschapen?!

 

ANTWOORD :

 

In

 

Mattheüs 11 : 21 _ 24

 

leert de Heer Jezus,dat het voor Tyrus,Sidon

en het land Sodom dragelijker zal zijn

in het oordeel

dan voor Zijn tijdgenoten !

 

In

 

Openbaring 20 : 11 tot 15

 

lezen we,dat de ONGELOVIGEN,een ieder

naar hun werken,

GE _ en tenslotte VERoordeeld zullen worden.

In dit LAATSTE OORDEEL,dat vanaf de

 

Grote Witte Troon [ = Thronos ]       

 

door de Heer Jezus voltrokken zal worden,

worden eerst de 1.``Gerichts``BOEKEN geopend,

waarin al de daden van de ongelovigen

zijn opgetekend.

 

Het ontgaat de wereld,merkwaardig genoeg,

dat de daden van alle onbekeerde mensen

nauwkeurig te boek

gesteld worden en voor

het vreselijke tafereel van

 

het laatste oordeel

 

 

bewaard worden,dat na een periode

van nu nog ruim 1000 jaar

over hen zal worden geveld. 

 

Hetgeen in de ``gerichts``boeken beschreven staat

is bepalend voor de ZWAARTE van het oordeel,

waarmee de ongelovigen,maar vooral

tenslotte ook

de ''antivader'' [ = de duivel ],

de helaas weldra op aarde aantredende antichrist en

zijn valse profeet gestraft

zullen worden.

 

Ook de volkeren,die zich oprecht tot God hebben bekeerd

als vrucht van de intensieve Messiasprediking

door Isra-elische Evangelisten,

georganiseerd vanuit de stad Jeruzalem

tijdens Het Duizendjarige Vrederijk

en het reeds bekeerde volk Isra-el zelf in deze periode,

zullen ook voor de Grote Witte Troon

moeten verschijnen,omdat Het laatste Oordeel

nu eenmaal in de slotfase van de huidige wereld plaats vindt.

 

De meesten van hen zullen gelukkig wel in het

`andere` Boek,namelijk dat van het Leven

van het Lam terecht komen,omdat ze met hun bekering hebben erkend,

dat Jezus ook voor hun zonden is gestorven.

 

Hieruit moge blijken,dat er achteraf toch,zowel ongelovigen als

gelovigen met De Grote Witte Troon te maken zullen krijgen.

 

 

Daarna wordt dit 'ANDERE BOEK',

 

2.HET 'BOEK DES LEVENS van het LAM',

 

geopend. Dit belangrijke BOEK bevat

al de Namen

van de Hemelburgers,dus de Gelovigen.

Het maakt niet uit,of ze nu nog leven

op aarde

of dat ze al gestorven zijn,

ook zij,die met Hem naar de Hemel zullen opvaren.

[ = Opname ] horen daarbij.

 

Deze Namen staan dus in dit Hemelse Register,wat op zijn beurt gevoegelijk

 beschouwd  kan worden als de``burgerlijke stand`` van het Nieuwe Jeruzalem ! 

 

In dit BOEK ontbreken de namen

van alle ONGELOVIGEN.

Het zal EVENWEL van te tevoren aan de ongelovigen

ter inzage liggen,

waaruit hun conclusie getrokken moet worden,

dat het ontbreken

van de naam voor die categorie,

helaas toch nog grote schare,mensen

 

een eeuwige VERLORENHEID

in een poel van vuur

 

inhoudt. 

 

Er is hier dus sprake van een''dubbelcheck'' :

De lijsten worden als het ware

nog eens zorgvuldig

op vergissingen en telfouten nagekeken,

voordat die eindconclusie definitief

door God zal worden vastgesteld.

 

 

[ Voor alle duidelijkheid :

In het Oude Testament is er ook

sprake van

EEN BOEK DES LEVENS,

waarbij uiteraard wel de toevoeging

''van het LAM''

ontbreekt.

 

In dit BOEK staan eerst wel alle mensen

van alle tijden op aarde vermeld,

maar daar worden later de zondaars,

de vijanden van God,uitgewist. 

 

Het begrip ''uitwissen'' zou wel eens

een vakterm kunnen zijn in de Bijbelse tijd

voor het verwijderen uit

het bevolkingsregister van

personen,die ter dood waren veroordeeld.

 

Zie daarvoor : 

 

 Psalm 69 vers 29. 

 

Veeg hun naam weg uit het Boek van het Leven ;

zij worden niet bij de Rechtvaardigen vermeld.

 

en

 

Exodus 32,de verzen 32 en 33

 

....schrap mij [ = Mozes ] dan uit het Boek,

dat U hebt geschreven...... IK

 [ = de HEER ] schrap uit Mijn Boek alleen,

wie tegen Mij zondigt. ]

 

 

Er blijken drie,

voor ons mensen relevante,'BOEKEN'

te zijn. In de eerste plaats de ``gerichts``boeken,

waarin de DADEN beschreven staan,

waaraan de zwaarte van

het OORDEEL verbonden is.

 

In de tweede plaats

 

het 'BOEK DES LEVENS van het LAM',

 

dat bepalend is voor het feit of

iemand behouden is,

of helaas verloren gaat.

 

Als je daar eenmaal in staat,

omdat je op enig moment

het cadeau van het Eeuwige Leven

uit de liefdevolle Handen

van het LAM van God hebt

aangepakt,hoef je nooit bang te zijn,

dat je naam uit

dit belangrijke boek wordt weggewist.

Jezus heeft Zijn Eigen Pure_

en daarom heel Dure Bloed,

dat van het Kruis druppelde,

als inkt benut.

Dit,om extra zekerheid te geven

aan de gelovigen.

 

Zie daarvoor : 

 

Openbaring 3 vers 5,

 

geciteerd uit Het Boek :

 

...Ik zal zijn/haar Naam

niet schrappen uit het Boek,

waarin de mensen vermeld staan,

die het Eeuwige Leven hebben,

maar voor Mijn Vader en

Zijn Engelen verklaren,

dat hij/zij bij Mij hoort.

 

 

3. Het ``gedenk``boek van hen,die de Heer vrezen

 

 Dit gedenkboek bevat waarschijnlijk de namen van alle gelovigen uit het volk Israel ,

die leven in de periode van De Grote Onderdrukking,

 uitgezonderd uiteraard de leden van de Gemeente van Christus,die daarvoor opgenomen zijn,

waaronder,wat de Opname betreft dus ook de Messias-belijdende Joden vallen.

 

Zie daarvoor : Zacharias 13,de verzen 8 en 9

 

In het hele land [ Israel ]-Godsspraak van de  HEER-zullen er 2 van de 3 uitgeroeid worden en sterven;

slechts de derde blijft over. De derde zal ik in het vuur brengen en smelten,zoals zilver wordt gesmolten

en louteren,zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij Mijn Naam aanroepen en Ik zal hem verhoren.

 Dan zal Ik zeggen : 

``Dit is Mijn Volk`` .En zij zullen zeggen : ``De HEER is mijn God``.

 

We weten jammer genoeg niet precies,

hoe we ons de verschillende oordeelscriteria concreet

moeten voorstellen. 

 

Wel kunnen we uit HET WOORD VAN GOD

te weten komen,

dat het altijd vreselijk zal zijn,

om als ongelovige zondaar uiteindelijk ``onbeschermd``

in de Straffende Handen van de Levende

[ = echt wel bestaande ] God te vallen !!

 

  

 

Daartegenover lezen we ook in datzelfde WOORD,

dat er een verschil in HEERLIJKHEID of Luister is. 

 

We lezen b.v. in :

 

1 Corinthiërs 15 : 41,

 

dat de ene Ster in glans verschilt

van de andere Ster.

Blijkbaar zijn we in

de Hemelse Heerlijkheid ook

niet allemaal hetzelfde. 

 

Er ligt een verband tussen dat,

wat we zaaien en wat we eenmaal als

'Hemelburgers' zullen oogsten.

Zo wordt ons in 

 

2 Corinthiërs 5 : 10 

 

duidelijk gemaakt,dat er een moment zal komen,

dat alle Christenen voor de zogeheten

 

Rechterstoel

 

van Christus verantwoording

af zullen moeten leggen

van dat,

wat ze voor de Heer Jezus

hier op aarde gedaan

hebben.

Let wel,het gaat hier niet meer om

 

de Grote Witte Troon ( = Thronos )uit

 

Openbaring 20,

 

waar de ongelovigen VERoordeeld worden,

maar om

 

een soort koninklijk platform,of wellicht

 een huldigingspodium,

( Béma )

 

waar de Gemeente van de Heer

BEoordeeld zal worden. 

 

Dit Beoordelingsrapport zal opgemaakt worden,

als onze Heiland Jezus Christus ons zal ophalen,

waarbij we Hem ontmoeten in de wolken,

dus even na de Opname van Gods Kerk,

als we dan als haar leden,met geest,

ziel en lichaam,in de Hemel

zullen zijn aangekomen.

 

N.B. Het is dus niet zo,

dat er b.v. op de jongste dag,

zowel het veroordelen als het beoordelen

bij wijze van spreken

door 1 druk op de Hemelse Knop

in één keer geregeld gaan worden,

zoals de voorgangers

in de traditionele kerken nog steeds abusievelijk

leren aan hun kerkbezoekers.

 

Zie  :

De 2de brief van Paulus aan Timoteüs,

hoofdstuk 4 vers 8.

 

Nu wacht mij [ = Paulus ]

de Krans Der Gerechtigheid,

die de Heer,de Rechtvaardige Rechter,

aan mij zal geven op die dag

 

[ = de,1 dag durende,''opname'' ],

 

en niet alleen aan mij,

maar aan allen,

die met Liefde hebben

uitgezien naar Zijn Verschijnen.

 

[ = ander woord voor

de gebeurtenis van de Opname ]

 

Hier behoeft gelukkig dus

nièt meer de mogelijkheid

onder ogen te worden gezien,

dat we als Gelovigen

toch nog wel eens verloren

zouden kunnen gaan,

maar wèl het gegeven,

of we al dan niet een Hemelse Vorm van 

 

 een royale Genadige Beloning,Die boven elke Verwachting

zal zijn,

 

[ voor onze Trouwe Dienst zonder enige eigen verdienste aan Jezus,

voor het door God Bekroonde Werkstuk,als Resultaat van de door

God Zelf aan ons gegeven Gaven,

dat we voor Hem

in ons dagelijkse leven op aarde hebben gemaakt ], 

 

zullen ontvangen !

 

De BEoordeelde gelovige kan

van God een compliment,

een felicitatie en altijd wel

een waarderend woord

verwachten.

Er wordt zelfs wellicht

een prijs [ = een soort Oscar voor Oprechte Trouw aan God ]

aan hem of haar

uitgereikt.

 

 

In 1 Corinthiërs 3,de verzen  11 _ 15

 

lezen we over christenen,die

 

''LOON '' ,

 

[ vanwege de z.g.n. ''dankbaarheidsvruchtjes''

(geen geacteerde prestaties uiteraard !!),

 

die ze hier op aarde konden laten zien,]

 

krijgen,maar tevens over Christenen,

'die nog net als door 

 

VUUR heen gered worden'.  

 

 

 Maar toch beter niet !!

 

Deze Gelovigen zijn zogezegd

op het kantje gered van de z.g.n. Verlorenheid.

 

 

Ze komen dus wel in de Hemel,

ze zijn weliswaar gered

voor de goede kant van de

Eeuwigheid,

maar ze hebben de Heer Jezus

helaas nul komma nul

aan te bieden.

 

ZE HEBBEN namelijk GEEN

 

Kransen van God als Beloning gekregen,

 

WELKE ZE trots AAN ZIJN VOETEN ZOUDEN hebben KUNNEN

NEERLEGGEN,

 

zodra de Heer Jezus,Hemel en aarde aan

Zijn Vader overdraagt,waarna bovendien de Goddelijke Drie-Eenheid 

tenslotte het cijfer 3 verliest! Alleen God De Vader

en God De Heilige Geest blijven over.

 

 

 

[ Er blijken wel 6 van die Kransen te bestaan :

 

 

1 ] Onvergankelijkheidskrans van het Hemelse laurierblad

 

in verband met het intensieve

hardlopen van gelovigen

in geestelijk opzicht,

zoals atleten in een stadion,

die als eerste willen aankomen,

dat deden voor een vergankelijke laurierkrans.

[  Zie : 1 Cor. 9 vers 25 ]

 

N.B.

God houdt niet van z.g.n winterslaap _ goede werken

en zeker niet

van een  vier jaargetijden-moeheid op dit gebied,

die bij veel Christenen soms toch nog wel wordt aangetroffen.

 

 

2 ] Gerechtigheidskrans door een liefdevol Uitzicht op de Opname.

 

in verband met het gegeven,

dat men met Liefde

kan uitzien naar het Verschijnen van de

Heer Jezus op de wolken.

 

( Al eerder vermeld . ) 

[

 Zie : 2 Tim. 4 vers 8 ]

 

3 ] Zegekrans van het Leven door het Standhouden in Beproevingen

 

in verband met het in Liefde aan God

standhouden in beproevingen,

waarbij men een bepaalde toets

moet kunnen doorstaan.

[ Zie : Jac.1 vers 12 ]

 

4 ] Levenskrans door Trouw in Lijden aan Jezus

 

in verband met het lijden voor

Christus en met het Trouw zijn

tot de dood aan Diezelfde Heer.

[ Zie : Openb. 2 vers 10 ]

 

5 ] De (zege)krans van de Roem door mensen te winnen voor Christus

 

in verband met het winnen

van een bepaald aantal mensen

door ons voor Christus,

tijdens ons gehele leven op aarde,

dat bereikt is,

op het moment,dat Jezus

op de wolken verschijnt,

net voorafgaande aan de Opname.

[ Zie : 1 Thess. 2 vers 19 ]

 

6]

 

Krans van de Heerlijkheid voor de goede herders en leraren

 

De nooit verwelkende

Krans van de Heerlijkheid,

die elke voorganger ontvangt,

die een voorbeeld is geweest

voor zijn kudde en die ook

altijd de Blijde Boodschap

onvervalst aan zijn gemeente heeft gebracht,

zodra ``De Opperherder verschijnt``

( Zie 1 Petrus 5 vers 4 ) ]

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ze  Ze zullen,voor zover dat in de Hemel

nog een optie blijkt te zijn,

zich op een bepaalde manier moeten schamen,

wanneer ze met lege handen voor Hem verschijnen.

 

Toch mogen allen wel deelnemen

aan het Bruiloftsmaal,

dat de Heer Jezus

aanricht voor Gods Kinderen.

 

Er zijn,behalve de Opgevaren Bruidsgemeente,

en de Bruidegom Christus,nog een aantal groepen ``gezaligden``,

die hierbij aanwezig zullen zijn :

 

A De Vrienden van de Bruidegom,dat zijn de Oudtestamentische Heiligen,

waartoe ook Johannes de Doper zich rekende.

Zie de tekst Johannes 3 vers 29.

 

Hij die de Bruid mag bezitten,

 is de Bruidegom;

de Vriend van de Bruidegom staat te luisteren en is vol vreugde,

 als hij de Bruidegom hoort. Nu is mijn vreugde volkomen.

 

 

B De genodigden tot het bruiloftsmaal VAN HET LAM.

DEZE GROEP BESTAAT MOGELIJK UIT DE ``GEZALIGDEN``,

DIE VOORTGEKOMEN ZIJN UIT DE GROTE ONDERDRUKKING.

 

ZIE DAARVOOR :

Openbaring 7,de verzen 9 tot 14.

 

Daarna zag ik een grote menigte,

die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.

 Zij stonden voor de Troon en voor het Lam,

 in witte kleren en met palmtakken in de hand,

 en luid riepen zij:

 ‘De Redding komt van onze God,

 Die op de troon zetelt, en van het Lam!’

 Alle engelen stonden rondom de Troon,

 samen met de oudsten en de vier dieren,

en zij wierpen zich neer voor de Troon en aanbaden God:

‘Amen! Lof en Heerlijkheid en Wijsheid en Dank en Eer en Macht

 en Sterkte aan onze God tot in alle Eeuwigheid, Amen!’

Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:

‘Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’

 Ik antwoordde hem: ‘Heer, dat weet ú.’ Toen zei hij :

‘Dat zijn degenen,die uit de grote Onderdrukking komen,

die hun kleren hebben wit gewassen in het Bloed van het Lam~.

 

 

 

 

Ook over de kwestie van de Beloningen zijn er toch nog

beslist wel onduidelijkheden. 

 

[  Misschien zit het o.a.  ongeveer zo,

dat God ons bij onze Bekering

Het Eeuwige Leven wel inderdaad voor niets geeft

als HET GENADE-AANBOD via het Jezus- Fundament,

maar toch in bepaalde gevallen aan dit basisgeschenk ook

een extra glans en intensiteit verleent,

doordat wij een door God van te voren toebereid goede werken-huis(je)

op aarde hebben gebouwd.

Hebben we dat echter verzuimd te doen,

dan lopen we helaas die extra glans en intensiteit mis.

 

N.B. Uiteraard is de Grootste Beloning,

die aan elke gelovige wordt uitgedeeld,

dat we Jezus van zeer dichtbij zullen kunnen zien. ]

 

Laten we echter elkaar aanvuren,om,

wat dat laatste betreft,

het nooit zover te laten komen. 

 

Moge het ons vergund worden,

dat we ons durven uitstrekken naar de,

aan ons door God verleende,ongelooflijke Genade,

zodat we eens

met vrijmoedigheid kunnen uitzien

naar onze ontmoeting met Hem. 

 

'Want God is het,Die zowel het willen,

als het doen van daden

voor Christus in ons bewerkstelligt',

 

staat er immers in De Bijbel ?

 

Zie : Filippenzen 2 vers 13

 

Klik ter aanvulling ook eens op :

 

 Van binnen altijd even aardig ?

 

 Evenals :

 

"En aan U is de genade verleend,

voor Christus,om zowel in Hem te geloven,

als voor Hem te lijden".

 

Zie : Filippenzen 1 vers 29

 

De tekstverzen :

 

Galaten 6 : 7 _ 9

 

Maak U niets wijs ;

God laat niet met Zich spotten.

 

Wat een mens zaait,zal hij ook oogsten.

 

Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur,

zal van die natuur ''verderf'' oogsten ;

 

wie zaait op de akker van de Geest,

zal van de Geest Eeuwig Leven oogsten.

Laten we onophoudelijk goed doen,

want als we de moed niet opgeven,

zullen we

te zijner tijd de oogst binnenhalen.

 

sporen ons tenslotte nog aan,

om,zolang het kan,te zaaien d.i.

kwaliteit aan ons leven te geven,

want wanneer het eenmaal

de tijd daarvoor is,

zullen we het gezaaide ook mogen oogsten !

 

 

Zo zullen we door Gods Geest

in staat gesteld worden,

om ons eigen leven,

onze op mensen gerichte activiteiten,

het winnen van mensen voor Christus,

het beheer van onze financiën en

onze andere door God goedgekeurde

daden enz.. uit te 

 

zaaien,

 

teneinde later vóór en met name ook 

 

na de letterlijke Opname van

de Christus-gelovige Gemeente

 

( beslist geen ``naïef geloof``,zoals ene

Dr.A Zwiep nog op 17-06-2006 in het ND

toch wel wat denigrerend dit dogma beschreef. )

 

de Hemelse Vruchten in rijke mate

daarvan te kunnen

plukken.

 

 

 

 

Tekst van THEO NIEMEYER bewerkt voor

internet door

de Webmaster.

 

Klik over dit onderwerp ook rechtstreeks op :

 

Enkele merken van Het Logo Van God.

 

 

 p.feddema@online.nl