Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

 Een paar Merken

 

 

 

 

 

 

 

[ Klik ook voor aanvullende info op

''Geef mij maar het aloude geloof.'' ]

 

of

 

[ KLIK als aanvulling ook op : De Bijbel geeft RUST. ]

 

 

 

 Een paar 'Merken' van het CHRISTENDOM :  

 

 

 

 Goede Vrijdag
 
Om twaalf uur werd het donker in het hele land. Dat duurde een uur of drie. Om drie uur riep Jezus luid in het Aramees : 'Eloï, Eloï, lama sabachthani ?' Dit betekent : Mijn God, mijn God,waarom hebt U Mij verlaten ? Sommige van de mensen,die stonden te kijken,zeiden : 'Luister,Hij roept Elia.' Eén van hen haalde vlug een spons met zure wijn en stak die op een stok,om Hem te laten drinken. 'Wacht',zei hij, 'misschien haalt Elia Hem er wel af.' Jezus gaf een schreeuw en stierf. Het zware gordijn in de tempel scheurde op datzelfde moment van boven naar beneden in tweeën. Toen de Romeinse officier,die tegenover het Kruis stond,zag hoe Jezus stierf,zei hij : 'Deze Man was beslist een Zoon van God.' (Markus 15: 33-39 HTB)
 


 

 

 

  Het LEGE KRUIS,[ het kruiskettinkje] .

Dit symbool is bekender dan het logo van Coca Cola.

Het Kruis Van Christus stelt ons,als gelovigen,in staat een overwinnings- [ =  in het Grieks Nike ]

 

MERKTEKEN te zijn in onze handel en wandel door deze wereld .

Het KRUIS is het kostbaarste ``Handelsmerk``,dat bestaat,niet te evenaren,niet te kopiëren,iedereen kent het,iedereen weet,dat het over het Christelijke geloof gaat.

Dat teken is pas écht miljarden waard,omdat het in de Eeuwigheid een 100 % rendement oplevert.

 

Dit KRUIS is tegelijk de Enige HOOP voor jou en mij.

 

Het symboliseert,wat God heeft gedaan,om de mens

te VERLOSSEN van het KWAAD.

Jezus nam,hangend aan dat gruwelijke KRUIS,de straf op de SCHULD van de mensheid volledig op Zich.

 

[ Wij zijn blijkbaar de BENEFICIANTEN ( = begunstigden )van een LOVE-Story,dat geschreven werd in BLOED en dat ging over een houten KRUIS,opgericht in Jeruzalem,ongeveer 2000 jaar geleden. ]

 

Kijk ter extra verduidelijking op Christelijke Versjes en daarna op hier bij nummer 32,om een illustratieve powerpoint-demonstratie over de betekenis van het Kruis van Christus te kunnen bekijken.

 

 

 

Jezus draagt mede Zijn Eigen Kruis,zoals te zien is in ''De Passiefilm van Mel Gibson.'' 

 

 

De OPSTANDING van Jezus uit de dood,

 

 

 

 

 

Het ICHTUS _ VISJE,b.v. op auto’s.

 

 

 

Dit Griekse ANAGRAM voor VIS betekent :

 

Jezus Christus Gods Zoon Verlosser.

 

 

 

 

Brood- en visvermenigvuldiging in TABCHA,

bij het meer van Galilea.

                     

 

   

De DOOP  ( = WATERMERK )  

 

Doopplaats YARDENIT aan de Jordaan een

paar km's zuidelijk van het Meer van Galilea.

 

Jezus door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan en

Hij ontvangt daarbij De Heilige Geest.

 

 

( Gedicht uitgereikt aan : Paul Tuinman,

tijdens zijn Doopdienst op 15-12-2002

om 15 uur in het Evangelische ''boskerkje'' te Roderesch.[ Drente ]

 

 

In Gods Schuilplaats

 

Paul,je hebt nu een Veilige Schuilplaats

van de Allerhoogste God.

Hij is je Toevlucht en jouw Sterkte,

in Zijn Hand rust voortaan je lot.

Door Christus is jouw leven

geborgen in Gods Trouw.

 

Hij,Die voor jou,een zondaar,

Zijn Zoon eens geven wou...

Nu klinkt in jou de Jubel,

dat God je Vader is.

Je schuilt bij Hem in lijden,

in droefheid en gemis.

 

Als je komt met schuld belijden,

ligt Vergeving voor je klaar.

Opnieuw word je in Christus

Gods Liefde en Trouw gewaar.

Geen ‘’vijand’’ kan jou schaden,

Zolang je maar in Gods Schuilplaats blijft.

 

 

 

Hij is de Allerhoogste,

tot Wie jij nu vrijmoedig bidt.

Geen ‘’kwaad’’ heb jij te vrezen,

geen ‘’nacht vol donkerheid’’,

Omdat de Hogepriester

voor jou,nu Gods Kind,steeds pleit.

 

Gods Liefde en Genade

houdt jou in Zijn Greep gevat.

In Christus Jezus heb jij

Gods Allerhoogste Schat.

Jij leert Hem steeds meer kennen

in smart en eenzaamheid.

 

Zo zie jij in Gods Schuilplaats,

wat Christus heeft bereid.

Dan zing je blij een Loflied

in Dank aan God de Heer.

Die jou nooit zal verlaten :

Hij zendt ook voor jou Zijn Zegen neer.

 

Verborgen soms in lijden,

maar zichtbaar in de vreugd,

waarmee Hij in Zijn Schuilplaats

jouw Hart en Ziel verheugt.

 

 

 

Grietje van der Naalt )

 

 

 [ De Doop is Gods watermerk op Uw,jouw

voorhoofd of op je gehele

 lichaam door onderdompeling :

 

 God beschouwt je daarna

 net als Zijn Oude Bondsvolk ISRAël

 als geheel,

 als Zijn oopgappel. ]

 

 

 

 

 

Het Bloedmerk van Het Heilige Godslam 

 

Er zit Wonderlijke-,zelfs explosieve Kracht in Dit Bloed :

 

Het Bloed rechtvaardigt de gelovige mens,zodat hij niet wordt achtergelaten bij de Opname :

 

Romeinen 5:9


Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door Zijn Bloed, dankzij Hem gered worden van de Toorn.

 

Het Bloed van de Heer Jezus opent de Deur van Gods Hemeltempel :

 

Hebreeën 10:19


Broeders en zusters, door het Bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het Heiligdom.

 

Het Bloed van de Heer Jezus heeft de Kracht,om ons Vrij te kunnen kopen  uit de ketens van de zonde: Het heeft een Verlossende Kracht,welke alleen werkt,als het op de het fundament van de vreselijke tragedie van het Kruis van Christus wordt geplaatst..Elk ander fundament zonder het Zoenoffer van Jezus Christus is trouwens een onbewuste Godslastering,een uitvinding van de duivel. iedereen,die dat doet is zelfs een sectari-er.

 

1 Petrus 1,de verzen18-19

 

U weet ,dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost [ = vrijgekocht ] uit het zinloze bestaan ,dat u van uw vaderen hebt geërfd. U bent verlost [ = vrijgekocht en vrijgemaakt ] door het Pure en daarom Dure Bloed van Christus, het Lam zonder vlek of gebrek...

 

Het Bloed van de Heer Jezus wast ons inwendig volledig schoon van de zonden ,want :

 Zijn Bloed  kan met Zijn Reinigende Kracht door ons sterfelijke lichaam stromen,waardoor de Heilige Geest,de Geest van Jezus in Zijn volledige dimensie Zijn levend makend Werk kan verrichten.

``Maar als wij onze weg gaan in het Licht – zoals Hij Zelf in het Licht woont – dan zijn wij met elkaar verbonden en reinigt het Bloed van zijn Zoon Jezus ons van elke zonde.``

 

Het Dure Bloed van Jezus Christus is ook een dichterbij God trekkende en dus meteen naar Hem een weg

banende KRACHT:
 

Efeze 2 vers 13 : Maar nu in Jezus Christus zijn jullie,die vroeger ver weg waren,dichtbij gekomen door

 Het Bloed van Christus.

 

Het Kostelijke Pure Bloed van Jezus Christus moest wel vloeien van het Kruis,om Hiermee alle individuele mensen,die dat op prijs stellen De Goddelijke DNA_ Afstammingshandtekening te kunnen verschaffen.

Dit kostbare Bezit,dit Dure Bloed,maakt door het Geloof in Hem,hen tot  rechtstreekse``patrilineaire`` Nazaten van De Tweede Adam,hetgeen een Blijvende Verwantschap mogelijk heeft gemaakt met de Familie van God. Zij worden hiermee Kinderen van de Vader in de rechte lijn.

Deze waardevolle Rode Vloeistof maakt elke zondaar witter dan sneeuw. Daardoor gaat bij het sterven of bij de Opname De Hemeldeur voor hem of haar wagenwijd open. 

Lev. 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven,om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.

 

 

De Webmaster heeft onlangs een lied over dit onderwerp in zijn kerk gezongen,dat U zou kunnen downloaden cq beluisteren bij het hoofdstuk Christelijke Versjes als U op deze woorden klikt en op HIER bij no.21 van dit zelfde hoofdstuk.

Zie ook bij Christelijke Versjes n.o. 46,om een gesproken video van de Webmaster over dit zelfde onderwerp te kunnen bekijken en te beluisteren.

 

 

Echte godsdienst is een 100 % DIENST,

Die GOD aan de mensheid verleent.

 

God heeft het niet echt nodig,dat wij Hem dienen :

 

Zie  : Handelingen 17 vers 25

 

Ook laat Hij Zich niet door mensenhanden  bedienen,

alsof Hij iets nodig had,

want Zelf geeft Hij aan allen Leven en adem en alles.

 

[ Ons onvermogen is immers zo oneindig,dat wij niet in staat zijn,

om Hem werkelijk te dienen,maar Zijn Volmaaktheid is tevens zo compleet,

dat Hij ook niets van ons nodig heeft.]

 

 

Hij dient ONS en geeft aan ONS Zijn Leven.

 

Alleen het CHRISTENDOM voldoet dus volledig aan het

bovenstaande criterium !!!!

 

 

 

Bij alle andere godsdiensten is er helaas alleen maar

sprake van mens _ dienst.

 

 

Als je deze merken draagt,laat je zien,

dat je eenmaal bij Gods Familie

in de Hemel wilt worden opgenomen.

 

In het Christendom kom je helaas voor de vrijdenkers en gelukkig

voor de serieuze gelovigen

alleen de ‘’WARE God’’ tegen,

de God met volkomen Liefde voor de mensen.

 

 

[ De maat van Gods Liefde is Zijn Liefde voor mensen zonder Grenzen. ]

 

 

[ Echte Liefde draait er niet omheen. ]

 

 

Echte Liefde

 

 

 Wat is het bewijs daarvan ? Wel,

 Jezus liet zich voor ons voor eens en voor altijd

 slachten als een Offerlam,

 waarbij zelfs door een paar druppels van

 Zijn BLOED uit Zijn gemartelde Lichaam

 

 

 

 

aan het Kruis,

 

al onze zonden konden worden vergeven en wij van

binnen ook in onze geest zouden kunnen worden

schoongewassen.

 

Zo’n grote liefde kunnen wij,mensen,

nooit aan God en aan elkaar geven.

 

 

[ *MY OATH TO YOU... *

 

 *When you are sad.....I will dry your tears. *

 

 *When you are scared.....I will comfort your fears. *

 

 *When you are worried.....I will give you hope. *

 

 *When you are confused.....I will help you cope. *

 

 *And when you are lost....And can't see the light, I shall be your beacon.....Shining ever so bright. *

 

 *This is my oath.....I pledge till the end. *

 

 *Why you may ask? Because you're my friend. *

 

  Signed: GOD ]

 

 

Lees maar in de kranten,hoe slecht

een steeds grotere groep mensen met elkaar

en met goed- willenden blijkt om te gaan.

 

DAAROM DOET GOD HET VOOR ONS.

 

Het merk van het lege kruis is voor iedereen.

 

EEN KINDERLIED ZEGT : wit ,zwart,rood,geel.

JEZUS houdt van iedereen evenveel. Al ben je : Groot/klein,gezond/ziek,dun/

 dik,werkzoekend/directeur,jong/oud,

 sociaal/crimineel.

 

Jezus houdt van iedereen even veel !

  Je rugzak

 

En het is gratis.

[ Dat is meestal belangrijk

voor Nederlanders. Ja,toch ? ]

 

We kunnen nu,als we dat willen,dag en nacht

 met God praten.

 

 

 

Geen gesprekskosten,geen abonnement.

GRATIS !!

 

[ Om God te bereiken,heb je geen beltegoed nodig. ]

 

 

[ Gedicht voor ''mobiele'' mensen :

 

Ik weet niet,of het U ook bekend is,

dat er een TELEFOON [ = het gebed ] bestaat,

die ''draadloos'' vanaf deze aarde

rechtstreeks naar de Hemel ''gaat''.

 

Want gaat U het zelf ''uitproberen'',

dan gaat ''Daarginds'' meteen de BEL.

U kunt vervolgens rustig ''spreken'' [ = bidden ]

God hoort Uw ''stem'' luid en duidelijk,jawel !

 

U zult derhalve ras bemerken :

''Gods Lijn is altijd vrij''.

De zin '' U bent verkeerd verbonden'',

is er bij Jezus beslist ''niet bij''.

 

God wil echt graag naar U luisteren

en nooit zal Hij zeggen : ''Maak het kort. ''

Hij blijft net zo lang aan Zijn TOESTEL,

totdat U Uw hart volledig hebt uitgestort.

 

Dus controleer regelmatig

Uw ''eigen 'toestel'' even,

ja,maak het elke dag weer ''storingsvrij'',

Dan belooft Uw Vader in de Hemel U :

Ik zet je dan nooit in de ''wachtrij.''

 

Uit : Peters' Bijbelteksten. ]

 

 

 

 

 

Het enige,wat wij behoeven te doen,

is met volkomen lege handen naar God te gaan

in ons gebed en zeggen :

 

Heer,hier ben ik,vergeef mijn zonden !

 

[ Definitie  I van genade luidt :

 

Genade betekent,dat we NIETS kunnen bijdragen,

waardoor God ons meer zal gaan liefhebben.

Maar Genade betekent gelukkig ook,dat we NIETS kunnen uithalen,

waardoor God minder van ons zal gaan houden. ]

 

[  Definitie II :

Leven door Genade in plaats van door werken

houdt in,dat u zich niet meer gedwongen voelt,om te presteren.

 

Het betekent,dat God u al een ``10``heeft gegeven,

hoewel u slechts een ``1``verdient.

Hij heeft u al een volledig dagloon uitbetaald,

waar u misschien slechts 1 uur gewerkt hebt. ]

 

 Op zeer edelmoedige wijze krijgen we door de God

 van de Joden en tegelijk,Die van de 

 Christenen GRATIS bevrijding van de eeuwige

 STRAF,die we door onze onvergeeflijke misstappen verdienen,

 ja we kunnen daardoor weer

 

een volwassen RELATIE met God onderhouden door

gebedscommunicatie.

 

Het enige,dat van U/jou verlangd wordt,

is een,voor U/jou,''cruciale'' [ = KRUIS van Jezus ] transactie voor het eerst

of weer opnieuw met GOD aan te gaan.

 

Dat kan alleen via de weg van het GELOOF,

dat JEZUS ZELF in je hart ''installeert'',

zodra je het GOEDE NIEUWS verneemt.  

  Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon : Niet,omdat hij haar ziet,maar,omdat hij haar voelt.

 

Het handigste is daarbij zelf ook nog Hem

te verzoeken,om het roer van je

``levensschip`` over te nemen.

HIJ moet uiteindelijk,maar liefst zo spoedig

 als maar mogelijk is,op een liefdevolle manier

 de ''Baas''

 spelen over het beslissingscentrum van je

 gedachtenwereld.  

 

[ Er is maar één godsdienst,nl. het Christendom,

waarvan de al weer 2000 jaar levende Leider

 littekens in Zijn Handpalmen heeft. ]

 

Als onze bedoelingen oprecht en zuiver zijn

op dit punt,dan gaat ons leven er ook

na verloop van tijd gaver uitzien en kunnen

we zowaar periodiek gelukkig zijn.

 

 [  ''Wie in Gods Nabijheid verblijft,raakt zo vervuld met geluk,

dat hij verder niks nodig heeft''.

VASULLA RYDEN  ]

 

We weten immers,doordat we voortaan geloven,

met ZEKERHEID,dat GOD vanaf dat moment

met ons op goede voet blijft staan !

 

[ Citaat van Rabindranath Tagore :

 Het Geloof is als een vogel,die al zingt,als de nacht nog donker is en in elk geval,

voordat de zon op is gekomen. ]

 

De goede daden,die we in dat nieuwe omgaan

met GOD hier op aarde nog uit dankbaarheid

voor de geboden bevrijding van de

 ''zondeschuld'' kunnen en mogen verrichten,

 

[  = Dankbaarheids''vruchten'' ]

 

worden,zodra we onze HEMELSE KWARTIEREN

mogen betrekken,beloond met Kransen en soms zelfs Kronen,

die we vrijmoedig mogen neerleggen

aan de voet van GOD DE VADER,

 

[ Op.b.Hst. 4 ]

 

Die tevens de aarde benut als Zijn voetbank !

 

 

Bij alle andere godsdiensten moet de mens

het betreden van de Hemel verdienen met het

in acht nemen van een groot aantal leefregels,

waaraan het schier onmogelijk is te voldoen.

 

Bij het CHRISTENDOM evenwel daalt God in de put

van je misschien wel min _ of meer

verknoeide leven af en geeft je een sterven aan Het KRUIS_ 'knietje',

om er uit te kunnen klimmen.

 

 Voor NIETS.

 

Zelfs bij de jongere godsdienst,

de ISLAM moet men zich voor 100 %

aan 5 voorschriften houden,

wil men überhaupt op eigen kracht en

dus zonder enige hulp van BOVEN uit

de ''zondeput'' kunnen komen.  

 

Allah,de  BARMHARTIGE,

[ maar blijkbaar toch niet zo erg liefdevol  ! ]

laat je op een welhaast hardvochtige manier

 

alleen maar ''aanmodderen'' en

kijkt vanaf de ''putrand'',soms zelfs,

met een ijzige blik toe,

hoe je daar beneden op de ''bodem van de put''

tevergeefs maar wat 'omhoog- en rondspringt',

om ooit

 

[ wanneer ? ]  

 

van daaruit via de 5-treden _  ladder

in zijn 'hemel' binnen te kunnen komen.

 

Bewijstekst uit de Koran :

 

Soera 3 vers 132

 

Gehoorzaamt Allah en de boodschapper,

opdat U WELLICHT barmhartigheid geworde. 

 

 

De 5  zuilen [ = verplicht te houden voorschriften ] luiden : 

 

1] De salat of rakaat

[ in Saudi-Arabia ]waar rituele wassingen aan vooraf moeten gaan.

2] De sjam d.i.vasten van zonsopgang tot zonsondergang gedurende de 30 dagen tellende maand Ramadan. Dit zou de maand zijn,dat de koran uit de hemel naar de aarde kwam.

3] Bedevaart [ = pelgrimstocht ] naar Mekka,één maal in het leven.

4] De sakat d.i. 2 ½ % van jaarinkomen afstaan als aalmoes voor armen en behoeftigen. 

5]  Regelmatig de geloofsbelijdenis of shahâda in Allah uitspreken,dat hij slechts god is en Mohammed zijn profeet.  

 

Men gaat er bij die godsdienst vanuit,dat de mens,vanwege zijn niet-gevallen status,

zoals zij als dogma gelooft en wat niet overeenkomstig de Bijbel is,ook door verdienstelijke werken,bijv. vasten op andere tijden,

zich nog extra aangenaam voor allah kan maken.

 

 Een hemel,waar je allah zelf echter nooit

 zult tegenkomen. Dit zegt de koran immers zelf.

 De relatie met deze god blijft helaas dus ook later verbroken.

 

[ Het nieuwe testament uit de Bijbel geeft 57 directe opdrachten om lief te hebben en 191 indirecte.

In de Koran is geen enkel echt bevel voor liefde, maar staan wel 123 commando’s om te vechten en te doden voor Allah.

 

Hebben we het dan over dezelfde god als Die van onze Bijbel ?  Helaas niet !! 

 

Het woord "liefde" komt in de Bijbel 236 maal voor en in de hele koran maar 5 maal. 

Bovenstaande vraag stellen is haar tevens beantwoorden.

 

Lees ook :

 

Liefde in de koran en in de Bijbel en meer over het Karakter van God.

 

 

Jezus beschreef een liefhebbende God.

 

Mohammed een straffende god.

 

 

Nieuwe Testament : Er zijn hier ongeveer 15 voorbeelden van ongelovigen,die

bestraft worden in de hel.

 

Oude Testament geeft ruim 150 voorbeelden van  de woorden``bestraffing/straffen/bestraft``.

 

De koran is iets kleiner dan het N.T. Hierin staan toch zo`n 380 voorbeelden over bestraffing

 van verschillende soorten mensen en zonden door allah.

 

 

 Het woord Liefde komt in de koran weliswaar 82 keer voor,maar dan alleen in beschrijvingen over dingen,

die Allah NIET liefheeft.

 

 

Nieuwe Testament :

``Liefde, liefhebben,liefgehad` komt` daarentegen  in een totaal van 250 tekstverzen voor.

 

 1/3 deel : Gods Liefde voor Jezus of voor de mensen.

 

50 %  : Mensen hebben God lief of elkaar.

 

En ongeveer 16 % :  Liefde als onderwijsobject, b.v. liefde voor de Waarheid

 

Slechts 1 tekstvers over NIET liefhebben van iets of iemand  door God: Romeinen 9 vers 13

 

….. Ezau heb Ik gehaat…..

 

Jezus beschreef een liefdevolle RELATIE tussen Zichzelf en God de Vader.

Daarom had Jezus Zijn discipelen Lief en drong Hij er bij hen op aan,

dat ze anderen liefhadden,zelfs niet-gelovigen.

 

MOHAMMED SPRAK OVER EEN MEESTER-SLAAFVERHOUDING MET ALLAH.

 

Hij had het niet over het liefhebben van allah en hij sprak niet over het liefhebben van de moslims.

Hij hield zijn volgelingen in zijn macht met beloningen en bestraffingen.

Hij leerde zijn volgelingen anderen op dezelfde manier te behandelen :

Gelovigen te belonen met vriendelijkheid en ongelovigen te straffen met de JIHAD. 

 

``Vertel mij nu eens,wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden.

 Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde:

Vechten voor de islam. Dat stelt de koran duidelijk: Doden of gedood worden.

Ik vind dus niet,dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden,

het is een politieke ideologie,die haat verkondigt.’

 

 Wafa Sultan,tot het Christendom bekeerde moslima en psychiater uit Syria]

 

In feite is de islam veel meer dan een geloof: Het is helaas een rigide politiek- en cultureel  systeem met een mandaat,om de levens van anderen te veroveren en te regeren met behulp van noodzakelijk geweld,''totdat de religie alleen voor Allah is''

 

 Welke andere religie vierde daadwerkelijk de aanslagen van 9/11 en heeft ze beschreven als de vleeswording van een van de mirakels van de koran en heeft ze uitgeroepen  tot ''het werk van allah tegen de onderdrukkers.''

Blijkbaar is het voor de aanhangers van deze religie van geen enkel negatief belang,dat moslimterroristen meer dan 1900 dodelijke aanslagen uit naam van deze islam hebben gepleegd, sinds de bovengenoemde aanslagen van 9/11 in New York,Washington DC en Pennsylvania.

Translation in English :

Beware of the shark !

 

 

Volgens de website www.thereligionofpeace.com

 zijn er alleen al in het jaar 2012 meer dan 11000 mensen omgekomen bij terreuraanslagen,gepleegd uit naam van de islam.

 

 

 

 

 

Boeddha,in allerlei belangrijke gebouwen als afbeelding en in de talrijke tempels als goudkleurig beeld in veel landen te zien in o.a. Tibet en Thailand,

wijst de weg aan,die je ZELF moet gaan,namelijk het achtvoudige pad maar omhoog.

Jezus echter vraagt aan een ieder alleen,om te leren,dat te ontvangen,

wat Hij ons zonder voorwaarden in Zijn Kruisoffer als Losprijs heeft gegeven,

te weten Het Eeuwige Leven.

 

 

 

 Nu volgen een 5-tal vrij - vertaalde teksten

 uit de Bijbel.

 

 

 Illustratieve Tekst I :

 

 In HEM hebben we de VERLOSSING door ZIJN BLOED,

 de vergeving van onze overtredingen als,

 wel een héél,royaal gebaar van ZIJN GENADE.

 

Illustratieve Tekst II :

 

 Zonder GELOOF is het onmogelijk,om

 GOD welgevallig te zijn,

 want wie tot GOD komt,

 dient op zijn minst te geloven,

 dat HIJ bestaat en

 dat HIJ een beloner is voor,wie HEM ernstig zoeken.

 

IS GOD DAAROM OOK AL ZO BLIJ MET JOU ?

 

Illustratieve Tekst III :

 

 Alle mensen hebben misstappen begaan en moeten

 derhalve ( helaas ) de LUISTER van God missen.......,

 maar ze worden ( = gelukkig maar ! ) wel GRATIS

 rechtvaardig verklaard via het Goddelijke _ en

 eeuwige Reddings _ SCENARIO of Herstelplan,

 ook wel het JEZUS-FUNDAMENT genoemd,dat

 JEZUS CHRISTUS reeds eeuwen lang geleden op aarde voor

  alle Gelovigen effectief van kracht heeft verklaard.

 

 

Illustratieve Tekst IV :

 

 Alleen uit GENADE word je GERED,door

 het GELOOF en zelfs dat  GELOOF kun je niet eens

 met je eigen kracht opbrengen,

 dat is ook daarover heen nog weer eens

 een [ GENADE ]-GAVE van GOD.

 Daardoor kunnen we ons nooit op de borst slaan

 vanwege een eventueel indrukwekkend

 aantal geestelijke prestaties,

 die we (denken) te hebben geleverd.

 

 

 

Het zijn dus niet het voornemen,de intentie,de geloofskracht van ons,

 

De verzoenende daadkracht van God,Die ons in Christus rechtvaardig verklaart,

is daarentegen wel de reden van de Verlossing voor zondige mensen.

De kracht van het door onszelf opgepepte ''geloof'' stelt niets voor.

Bijbels geloof heeft namelijk niets meer in huis dan de schreeuw om ''Genade !''

Als een dergelijke opstelling ook bij ons wordt aangetroffen,pas dan neemt God het initiatief,om ons Die Genade onverdiend te overhandigen. Hij levert er zelfs nog extra bij,zodat wij door Zijn Heilige Geest in staat worden gesteld,om in ons verdere leven onze ''Dankbaarheids-vruchtbeginselen' 'aan God en aan elkaar te laten zien.

 

Die door God geïnspireerde goede daden [ meestal ‘’daadjes’’ ] van ons zorgen

 er evenwel ook voor,dat we niet voor 100 %,maar wel voor 200 % bij God’’ in het krijt’’ komen te staan.

 

 

 

 Illustratieve Tekst V :

 

 Het hardvochtige loon,dat al onze misstappen oplevert is

 de DOOD,maar de GENADE,

 die GOD aan ons SCHENKT,is het EEUWIGE LEVEN,

 dat via Jezus' eerdergenoemde HERSTELPLAN /

 REDDINGSSCENARIO of Jezus-Fundament

 met zekerheid ons deel mag worden.

 

  

MOGE DIT VOOR ALLEN,DIE DIT VOOR HET EERST LEZEN,

LEVENDE WERKELIJKHEID WORDEN !

 

http://www.youtube.com/watch?v=O269cn5aS0A&feature=em-subs_digest-newavtr-vrecs

DIt is een Messiaans lied over De Heilige Geest van Jezus.

 

  p.feddema@online.nl