Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

 Bergrede-citaat over belediging.
 

 

 

 

 

Ondertitel :

 

''Zwanenzang'' van de Senioren.

 

[ De weg kwijt raken in een wereld,die steeds onoverzichtelijker wordt is geen ''voorrecht'',dat alleen nog de bejaarden ten deel valt.

 

LEENDERT POST ]

 

 

MattheŁs 5 de verzen 10 tot 12 en 44  samen met 45

 

Gelukkig zijn de mensen,die vervolgd worden,omdat zij Gods wil doen,want

 

het Koninkrijk van de Hemelen is voor hen.

 

Gelukkig bent U,als U beledigingen,vervolgingen,leugens en laster te verdragen krijgt,omdat U bij Mij hoort.

 

 [ De tijd heelt helemaal niks... Ze conserveert wel,maar alleen Jezus Heelt. ]

 

Wees er blij om en jubel het uit ! Want in de Hemel ligt een geweldige Beloning voor U klaar.

 

Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd...

 

Maar Ik zeg : Houd ook van Uw vijanden ! En bid voor,wie U vervolgen !

  

Als U dat doet,bent U echt Zonen/Dochters van Uw Hemelse Vader.

 

Want Hij geeft het licht van de zon aan goede- en slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en onschuldigen.

 

  Beter een gat in je klomp,dan een klomp in je gat !

 

 

[ Voor velen is ouder worden in de moderne samenleving een ongewenst verschijnsel.

Els Zegwaard in Parakleet ]

 

 

 

Stille wenken uit een soort bergrede,gegeven door een oude Oma of Opa met zilverkleurig haar.

 

 

 

 

 

 

Gelukkig te prijzen zijn zij,die begrip tonen voor mijn soms struikelende voet en voor mijn bevende hand,die geleidelijk zwakker wordt.

 

Gelukkig zijn zij, die begrijpen,dat mijn oor zich extra moet inspannen,om alles te kunnen opnemen,wat men met mij en bij mij in de buurt bespreekt.

 

Gelukkig zij,die blijken op te merken,dat mijn oog meer en meer troebel is geworden en dat het tempo van mijn gedachten elk jaar trager wordt.

 

Gelukkig,die met een vriendelijke glimlach even bij mij stil blijven staan,om een beetje met me te praten.

 

 

Zalig door mij verklaard worden zij,die nooit zullen zeggen : 'Dat verhaal hebt U,vandaag,al twee keer eerder verteld'.

 

 

Zalig zij,die de kunst verstaan,om herinneringen uit vroegere tijd bij mij wakker te roepen.

 

Wat een zaligheid,als men mij laat merken,dat ik geliefd,geacht en

nooit door hen in de steek gelaten zal worden.

 

 

 

Gelukkig voor hen en zalig voor mij,die in hun goedheid de dagen vergemakkelijken,die mij nog resten op de weg naar het Eeuwige LAND.

 

 

 

Nu volgen een aantal citaten uit de Bijbel over het ouder worden.

 

Ouder worden betekent ''aftakelen''.

 

Prediker 12 vers 1 tot 7

 

Eer je  Schepper,zo lang je nog jong bent,voordat de kwade dagen komen en de jaren,dat je zegt : ''Het bevalt me niet meer"

Voordat het zonlicht verduistert,de maan en sterren verbleken [ = algehele malaise ],

en de wolken na de regen blijven hangen [ = afzakkende schouders ].

Als het zo ver is,staan de huisbewakers [ =  de armen (met de handen) in de betekenis van ledematen ] te beven

en lopen de sterke mannen [ =  de benen ] gebogen.

De weinige maalsters [ =  de tanden en kiezen ],die er nog zijn,staken hun werk,

de vrouwen aan het venster [ =  de ogen ] zien alleen maar duisternis.

De huisdeur [ =  men wordt doof en/of stom met als gevolg het totale isolement ] valt in het slot,het geluid van de molen [ = de mond praat onduidelijk en zacht ] vervaagt,

het geluid van de vogels [ =   de piepstem van de oude man of vrouw ] verstomt,alle tonen vallen weg [ = het gehoor ].

De amandelboom bloeit Aan het einde van de bloeitijd is de amandelbloesem spierwit en zal spoedig vallen  [ =  beeld van het witte uitvallende haar van bejaarde mensen ].

 

 

De sprinkhaan sleept zich voort [ = het  moeizame bewegen ]

Onderweg is men overal bang voor,en iedere helling schrikt af.

........de mens is op weg naar zijn laatste verblijf [ = huis van zijn/haar eeuwigheid ],.....

Het stof keert terug naar de aarde,waar het vandaan kwam,

en de levensgeest naar God,die hem schonk.

 

Bijbelcommentatoren zien in deze teksten een duidelijke beschrijving van lichamelijke aftakeling : Benen [ = gebogen ''sterke'' mannen ],die niet goed meer mee willen,afzakkende schouders [ = laaghangende  regenwolken ], verlies van tanden en kiezen [ = werkstaking van de nog weinige maalsters ] en achteruitgang van de ogen [ = duisternis ''ziende'' vrouwen aan het venster ],enz.

 

 

[ Klik over deze materie ook op : de dood is nog de baas op aarde. ]

 

Om die reden zegt de Prediker,in Hoofdstuk 12 in het aansluitende vers 8 :

 

IJL en ijdel,zegt de prediker,alles is ijdel.

 

Ook Paulus heeft het over een ten onder gaan van de uitwendige mens,waaruit blijkt,dat ook hij er weet van heeft,dat alles,wat leeft,zich in een doodsproces bevindt.

Als we echter bij het ouder worden,Jezus Christus als onze persoonlijke Redder aannemen en ons onderwerpen aan Zijn onvoorwaardelijk gezag over ons hele leven,dan leren we Gods gezelschap op prijs stellen en kunnen we met ons ouderwordende lichaam,b.v. door ons ondersteunend gebed, toch nog andere christenen en uiteraard ook ongelovigen extra van dienst zijn.

 

2 Cor.4 vers 16 en 17

 

Nee,wij geven de moed niet op. 

Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,de innerlijke

[ = niet aan slijtage van het aardse bestaan onderhevige ]

mens vernieuwt zich

[ door de Kracht van de Geest van Christus ]

van dag tot dag.

 

De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende volheid van 

EEUWIGE GLORIE

 

Zie ook : Jesaja 40 vers29 en 31

 

Hij geeft de vermoeide weer kracht,

en de onvermogende een overvloed aan macht.

....maar zij

 

[ jonge- en oude geestelijk opnieuw geboren mensen samen ],

 

die hopen op de HEER,vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels uit als adelaars ; *

zij lopen en worden niet moe,

zij rennen en raken niet uitgeput.

 

 

* Na iedere rui van deze vogels,worden zij telkens opnieuw mooier dan de vorige keer.

Door de zonnestralen op hun nieuwe veren lijken deze goudgeel van kleur.

 

 [ =  ook wij mogen de glans van de Heer weerspiegelen via ons innerlijk door onze zondige natuur af te leggen,ook al verrimpelen we bij het ouder worden uiterlijk soms op grote schaal. ]

 

De adelaars vliegen daarbij steeds weer de zon tegemoet. Tijdens de ruitijd zijn deze dieren foeilelijk,maar daarna weer schitterend in hun pracht.

 Zij [ = alleen de jongeren ],die ''hopen op de Heer'',moeten niet alleen bij mooi weer willen zonnebaden en bruin worden,maar ook met Gods Hulp ongeschonden door ''de ruitijd'' van hun/haar leven heen zien te komen.

 

 [ =  met kracht ''de oude geestelijke veren'' van zich afwerpen en daarna door het vernieuwende Werk van Gods Geest het leven verder zien te vervolgen.]

 

Al wordt een mens tijdelijk beroofd van lichamelijke schoonheid en is men in ''de rui van het leven'' soms zelfs onaanzienlijk en veracht,toch zal de Hemelglans van Gods overstelpende Goedheid aan elke ''opnieuw geboren'' ouder wordende mens een nieuwe en ongekende,ja zelfs een blijvende schittering geven.

Is Uw innerlijke jeugd ook al ''merkbaar'' verjongd,net zo als bij de arend,zodra hij na elke rui weer met zijn ''gouden veren'' in de zon kan pronken ?

 

Zo ja,dan bent U in alle opzichten een bevoorrecht en door God gekend mens !!

 

Zo nee,dan is dat helaas op den duur niet meer het geval !!

 

Hoewel sommige senioren vreemd,zelfs onaangenaam,kritisch en autoritair worden,laten zij,die God op bovenstaande manier willen volgen,een positievere houding zien.

 

[ Een man is niet,wat hij gekregen heeft van zijn voorgeslacht,maar wel

,wat hij nalaat aan zijn nageslacht .]

 

Illustratietekst :

 

Spreuken 13 vers 22

 

De goede laat zijn kinderen erven,maar het bezit van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardige.

 

Als de jaren vorderen,verliezen we veelal onze lichamelijke kracht,maar we ontwikkelen,als het goed is,een nieuwe visie.

 

 

Het is net,alsof we nu al een stukje Hemel op aarde ervaren. De Liefde,de

Luister en het Koningschap van God wordt meer en meer met prachtige gekleurde letters in ons hart geŽtst.

Gloort bij U ook al het Morgenlicht van deze Hoop op de Hemel ?

Dan kunt U uiteindelijk ook welgemeend de Spreukendichter nazeggen,uit

 

Spreuken 4 vers 18

 

Maar de weg van de ''rechtschapenen'' is als het heldere Licht,dat steeds blijft schijnen,tot het volop ''dag'' is.

 

 

[ Klik eens op Christelijke Versjes,waar U op nr. 12 een wma van een voorgedragen gedicht aantreft,waarin de Webmaster ''zijn licht laat schijnen'' over het heldere Licht,dat beschreven wordt in het Spreukenboek. ]

Ontwikkel ook maar je eigen ''Palmboom''geloof,eventueel door deze hyperlink te benutten.

 

Uit : PETERS BIJBELTEKSTEN

p.feddema@online.nl