Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

GELDBEHEER

[ Zie ook nog eens bij : De ''zorgenboom''. ]

 

 

 

Er staan  maar liefst 2300 tekstverzen in de Bijbel,die refereren aan GELD of bezit.

De Heer Jezus heeft Zelf alleen al 15 % van deze Bijbelcitaten voor Zijn rekening genomen .

 

 Het bovendien zo,dat 1 miljard mensen ,over de hele aarde gerekend,

ziek zijn, omdat ze over te weinig eten beschikken."

 

 

 

 

 Heb je ook nog zo vaak $-tekens in je ogen ?

 

Cassius Longinus  : Liefde voor geld is de ziekte,die de mensen het meest ''laag bij de gronds'' 

en verachtelijk maakt.

 

 

 

[ Het was mijn bedoeling,om slapend rijk te worden,maar ik kon meestal,daaraan denkend,

de slaap niet vatten. ]

 

[ Veel kennen is nog geen Wijsheid.

En met veel geld hoef je nog niet altijd Gelukkig te zijn.

 

Indiaans spreekwoord]

 

 

 

GELDBEHEER I

 

Filppenzen 4 vers 19

 

Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus U alles geven,wat U nodig hebt.

 

 

GELDBEHEER II

 

 

[ Van geld,dat we niet over hebben,kopen we toch soms dingen,die we niet nodig hebben,

om indruk te maken op mensen,die we eigenlijk niet eens mogen. ]

 

[ DANKBAARHEID is best wel een ontroerend stuk vastgoed ]

 

[ Velen kiezen de Heiland als hun Koning,

maar weinigen helaas dragen Zijn Kruis.

Veel mensen zoeken wel zijn Hulp en Bescherming,

maar weinigen offeren hun goed en hun huis

voor de Zaak van hun liefdevolle Meester.

 

Citaat van zendelinge  Glady Aylward uit haar dagboek ]

 

 

Prediker 5 vers 9

 

Iemand,die van geld houdt,heeft nooit genoeg. Wat een dwaasheid,

om te denken,dat geld gelukkig maakt.

   

[ Een doodshemd bevat immers geen zakken. ]

 

[ Bij het tellen van onze zegeningen,voelen we ons steeds rijk.
Bij het tellen van ons geld valt de opbrengst vaak zwaar tegen ! ]

 

 

''Scrooge'',of ben ik het zelf ?

 

 

GELDBEHEER III

 

[ Kruis of munt ?............. ( God of mammon ? ) ]  

 

 

[ Gokken is slecht.
Wedden ? ]

 

[  Met genoeg Karakter heb je geen behoefte aan bezit.

Indiaans spreekwoord ]

 

2013-02-12 - Sneeuwklokjes

Sneeuwklokjes gevolgd in hun groei !

 

We kunnen ons geld niet meenemen naar de Hemel :

 

We kunnen het er wel alvast naar toe sturen.

 

 

Illustratietekst : Spreuken 19 vers 17

 

 

Wie barmhartig is voor een arme,leent uit aan de HEER,

Die zal hem zijn weldaad vergoeden. [ DNBV2004 ]

 

 

Op die manier verzamelen we DUS schatten in de Hemel !!

 

 

1 Timothes 6 de verzen 6 tot 10

 

Het leven met God brengt veel op. Zeker,als je ook blij bent met alles,wat je hebt.

Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht ; 

en als wij sterven,zullen wij ook niets kunnen meenemen.

 

Daarom moeten wij tevreden zijn,zolang wij maar voeding en onderdak hebben. 

Maar,wie graag rijk willen worden,komen al gauw in de verleiding,

om verkeerde dingen te doen.

 

 

 

Zij verlangen naar onnodige _  en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren. 

Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden.

Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgewend

 en zich veel ellende op de hals gehaald.

 

[ Echte tevredenheid welt niet op in de mens,doordat hij krijgt,waar hij zijn zinnen op heeft gezet,

maar wel ,doordat hij blij is met,wat hij al heeft.]

 

Filippenzen 4 vers 11

 

IK ( = Paulus  ) zeg dit niet,omdat ik tekort kom,

want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn.

 

[ Rijkdom is als zeewater : Hoe meer men er van drinkt,hoe dorstiger
men wordt. ]
 

 [ Wanneer iemand blijft zoeken naar het grote geld,

dan zullen alle onreinheid en zonden ervan

op den duur aan hem vast blijven kleven,zelfs tot in eeuwigheid.]

 

Reeds een van de eerste kerkvaders nl. Chrysostomos,

die in de tweede eeuw na Chr. in Turkije leefde 

en die de apostel Johannes nog tijdens diens leven 

gekend heeft,stelde    :

 

Mammon als meester hebben betekent,nog voordat de komende straf voltrokken wordt,

een grote kastijding voor hen,die daardoor gekluisterd zijn.

Welke veroordeelde misdadiger is ellendiger dan hij,

die God als Heer had en van Zijn Milde Bewind is afgeweken 

in ruil voor deze smartelijke obsessie voor het geld ?

 

Zelfs in dit leven zal een dergelijke afgoderij immense schade 

en onnoemelijke verliezen met zich meebrengen.

 

 

Goud en God. Als je de woorden spelt,verschillen ze maar n letter ; dat wordt door U bepaald. ]

 

Hij [ = Jezus ] zei tegen hen [ = de menigte ] : 

``Pas op voor iedere vorm van hebzucht ! Ook al heeft een mens nog zo veel,

zijn leven bezit hij niet`` (Lukas 12:15)

 

[ De meeste christenen beminnen de ''wereld'',beminnen de schijn.

Beminnen hun goederen,die in de ogen van God waardeloos zijn.

Velen zitten wel aan de welvoorziene Tafel van Jezus,

maar weinigen willen vasten met Hem.

Zij beven en vluchten,als de BEKER VAN HET LIJDEN,

tot de rand toe gevuld wordt,om De Naam van Hem.

 

 Citaat van Glady Aylward,de grootste zendelinge onder de Chinezen 

van een belangrijk deel van de vorige eeuw,in de Chinese stad Meishien in 1940,

gevonden in haar dagboek ]

 

 

 GELDBEHEER IV

 

Gods Woord is GOUD,dat onszelf en anderen geestelijk VERRIJKT. Zie :

 

Psalm 119 vers 72

 

'De woorden uit uw mond,zij zijn mij meer waard dan duizenden stukken goud en zilver'.

 

[ Daar was eens een man,die veel van zijn goederen aan anderen uitdeelde.

Sommigen dachten,dat hij gek was : Hoe meer hij echter weg gaf,

hoe meer hij bij het eind van zijn leven bleek te bezitten voor de erfgenamen. ] 

 

PERFECTIE OF TELEURSTELLING ?

 

A. Rijkdom

 

We zoeken misschien toch wel naarstig naar de sleutel,om met behulp van ons Geloof 

een beetje extra rijkdom te verwerven.

Want God kan alles,dus ook voorspoed geven,in Zijn Almacht,denken we dan.

De Bijbel zegt immers toch duidelijk tegen een ieder van ons in de Bijbeltekst :

 

SPREUKEN 16 VERS 3

 

''Bied de HEER je werken aan en je plannen zullen slagen ''

 

( Ik heb in mijn jeugd veel met een neef omgegaan :

Als er iets stond te gebeuren,dat geld zou gaan kosten en er vragen rezen,

hoe we dat bij elkaar moesten sprokkelen,dan maakte hj zich beslist geen zorgen.

Want,zei hij: We hebben immers een rijke Hemelse Vader !?' )

Als we echter nu naar welvaart en rijkdom zoeken via ons geloof,

dan zullen velen van ons daarin helaas toch vaak teleurgesteld raken.

 

B. Een volmaakte Christengemeente

 

Perfectie zal wel komen,maar niet nu,echter wel in de toekomst

Ook een perfecte gemeente zal je nergens op aarde aantreffen 

en als je je daarin toch blijft vastbijten,dan zul je helaas zeker teleurgesteld raken.

 

C. Gezondheid

 

We zoeken wellicht naar het geheim van een perfecte gezondheid. Maar perfectie is er,ook op dit terrein,

niet voor nu beschikbaar,maar ligt gelukkig wel voor later verborgen in onze Hoop op God.

Als je nu verwacht,dat je altijd door je geloof lichamelijk gezond zult zijn en blijven,  

zul je helaas daarin toch wel teleurgesteld worden.

 

C. Blijdschap

 

Een ieder van ons weet uit ervaring,dat men nooit altijd en op elke plek happy is. Soms voelt men zich wel een tijd blij,

maar daarna dient een inzinking in ons humeur zich helaas al weer spoedig aan.

Als we nu zoeken naar een permanente perfecte gemoedstoestand en het perfecte gevoel in ons aardse bestaan,

dan zullen we helaas ook hierin teleurgesteld raken.

 

D. Zonder zonde

 

Wij leven HELAAS nog in de beperktheid en de onvolmaaktheid van ons tegenwoordige boosaardige tijdsbestel,

waar de duivel,weliswaar bij de gratie van God,toch nog verschrikkelijk veel in de melk te brokkelen heeft 

en veel dingen kapot weet te maken.

Als we een zondeloos leven nu bij onszelf of bij een ander zoeken te bereiken,

dan zullen we ook daarin zeker teleurgesteld raken.

 

N.B. :

We raken daarentegen nooit teleurgesteld in de Liefde van God voor tot God bekeerde mensen,

die door het Geloof in het Kruisoffer van Zijn Zoon Jezus Christus voor 100 % zeker kunnen zijn

 van een plaats in de Hemelse Regionen,als de tijd van ''gaan'' voor hen is gekomen 

en de tijd van komen is gegaan 

en ze daardoor' het tijdelijke' voor het Eeuwige moeten omwisselen.

 

``Geloof in het Kruisoffer van Zijn Zoon Jezus Christus``

 

Zie onderstaande link voor embleem in zwart-wit :

 

https://www.mychrometheme.com/t/30kdx1iwic46ran9x18yswx1c

 

 

p.feddema@online.nl