Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Van binnen even aardig als van buiten

[ Zie hiervoor ook : Alles uit de kast halen,om met- en voor God te leven.]

 

 

 

 

Veel geschreeuw,maar weinig wol ( in de schapenvacht ) ?

 

Van binnen even aardig als van buiten ?

 

Het is al weer een paar jaar geleden,dat een echtpaar,dat ik op afstand ken,in Amerika een fabriek van Walt Disney bezocht,waar dierfiguren voor Disney World gemaakt worden. U weet wel,die bekende kinderfiguren als Donald Duck,Mickey Mouse,Knabbel en Babbel enz.

 

Ze konden het hele fabricageproces van begin tot eind volgen en zien,hoe zo'n schattig beestje in elkaar werd gedraaid. Men kwam tot de ontdekking,dat er onder de leuke,vertederende buitenkant een hele kille technische constructie verstopt zat. Onder het donzige uiterlijk van Knabbel en Babbel zaten allerlei lelijke stalen onderdelen,om ze te laten bewegen. 

 

Zo'n mooie buitenkant dus en toch zo'n lelijke binnenkant !

 

Toen ze weer thuis gekomen waren en deze belevenis op schrift stelden,bedacht ik me ineens,dat het met ons mensen soms ook zo gesteld is. Een vriendelijke buitenkant,

[ O,wat zijn we toch beschaafd ! ]

maar o wee,als men ons te na komt ! Zo zit het geloof in Jezus Christus,gesteld, dat we dat nog hebben,in veel gevallen als een mooi jasje om ons heen. Met veel uiterlijk vertoon,doen we soms,alsof we heel wat zijn,ook op religieus gebied,maar ze moesten es daaronder kunnen kijken,dan zouden ze ontdekken,dat het er vaak heel wat minder fraai uitziet ! Zo gaan we eventueel 's zondags nog een keer naar de kerk,maar zodra het maandag is,dan leven we gewoon ons eigen gezapige leven weer en 'doen' we niet aan- en naar ons geloof en 'geloven' we het in veel gevallen wel.

 

[ Geloof,dat doodgewoon wordt,gaat gewoon dood !]

 

In zo'n situatie beseffen we niet ten volle,dat we door Het Pure- en daardoor Dure Bloed van Het Lam ''aangetrouwd'' zijn aan de familie van God en dus Hemelburgers (-burgeressen) of Kinderen van De Grote Vader zijn geworden,die uiteindelijk voor altijd ons in Zijn gezelschap laat verblijven en ons zo in Zijn onverwelkelijke,niet aan bederf onderhevige Erfenis laat delen.  

 

 [  Het is een christelijk werk,om heidenen te bekeren,maar een heidens werk,om christenen te bekeren. ]

[ Sommige gelovigen zijn als een hobbelpaard. Veel beweging,maar weinig vooruitgang. ]

 

We vallen zo maar op enig moment door de mand,vanwege onze oude,harde binnenkant,die we als het ware naar buiten draaien zonder dat we het zelf in de gaten hebben,zodat even weer voor iedereen zichtbaar is,dat we wellicht eigenlijk een ''vernisje' in plaats van een krachtig geloof op ons lijf hebben geverfd.

 

Denk nu maar niet te gauw,dat God dat niet uitmaakt.

 

Onze binnenkant behoort in de ogen van God hier op aarde al tot een bepaalde grens te veranderen,

 

want God noemt ons in 2 corinthiŽrs 5 vers 17,geciteerd uit HET BOEK een opnieuw door God geschapen mens :

 

''Als U christen wordt,wordt U van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen''.

 

[ Wie Jezus wil volgen,moet Hem dan ook vůůr laten gaan. ]

 

Wie in de houding van overgave en vertrouwen tot Christus komt,wordt per direct een ander mens.Die ontvangt de definitieve vergeving van zijn zonden.

 

Mensen zijn geen autonome wezens,die zonder meer hun leven naar eigen goeddunken kunnen inrichten.

Wij behoren toe aan God,Die ons immers geschapen heeft ?!

We zullen ons eenmaal moeten verantwoorden voor,wat we met dat aan ons van God gegeven leven hebben gedaan.

Wie zich toch niets gelegen laat liggen aan de bedoeling,die God met hem heeft,zal uiteindelijk zijn leven zien eindigen in een regelrechte ramp.

Daarom worden we in de Bijbel opgeroepen,om ons naar God om te keren.

 

Illustratietekst :

Handelingen 3 vers 19

''Kom daarom tot inkeer en bekeer U,opdat Uw zonden worden uitgewist.''

 

Inkeer is een negatieve- en tegelijk positieve reactie van iemand,die naar zijn eigen verleden kijkt,en vervolgens op Christus. Hij/zij schrikt van het contrast en schrikt vooral van zichzelf.

Zolang men pocht op zichzelf en zelfingenomen is,komt er geen berouw en ook geen bekering.

Als daarentegen de instelling wel goed is,krijgt men soms pijn in de buik van eigen zelfzucht en zonde.

Bekering geeft een blik op een Hemels gekleurde TOEKOMST,die de betreffende persoon laat volgen door een aanzienlijke koerswijziging.

Jezus Christus wordt in dit Boek aangewezen,als de Enige,Die ons met God in het reine kan brengen. 

Hij heeft vrijwillig Zijn Leven gegeven,om dit te doen.

Al,wie zich volledig aan Hem toevertrouwt,is met recht de Smalle Weg ingeslagen van het Eeuwige Geluk.

Echter wie De Liefde van Christus bewust afwijst,zal uiteindelijk door God aan zichzelf worden overgelaten.

En dat betekent de toestand van verlorenheid,die in het gewone spraakgebruik met de term ''hel'' wordt aangeduid.

 

Lees de illustratieteksten 

Johannes 3 verzen 18 en36 en Johannes 5,de verzen 24 tot 28.

''Wie in Hem gelooft,wordt niet veroordeeld,maar wie niet gelooft,is al veroordeeld,omdat hij/zij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.''

''Wie in de Zoon gelooft,bezit Eeuwig Leven,maar,wie niet naar de Zoon wil luisteren,zal het Leven niet zien. Integendeel,Gods toorn blijft op hem/haar rusten.''

 

''....Voor hem/haar is er geen oordeel meer : Hij/zij is al overgegaan van de dood naar het Leven..... en zij,die er naar luisteren zullen Leven....''

 

Zodra we tot het geloof komen,dan zaait de Geest van Jezus,d.i. de Heilige Geest,dit Nieuwe Leven op de bodem van ons hart uit. Evenals bij een pasgeboren baby,is dat Goddelijke Leven nog heel pril. Het verdient aanbeveling,dat Het van het begin af aan geestelijk voedsel ontvangt b.v. door persoonlijk bijbellezen en door zelf tot God te bidden. Maar ook door contact te zoeken met andere Kinderen van God,via het gaan naar een Bijbelgetrouwe kerk en het volgen van gezamenlijke bijbelcursussen. Alleen op deze wijze wordt onze lelijke binnenkant geleidelijk aan doortrokken van een Goddelijke Glans en wat minder roofdierachtig en daardoor wordt het verschil tussen de beide kanten dus minder groot. Wat zouden we meer kunnen doen,om de ''Geestelijke Baby'' nog wat sneller te laten groeien ?

 

Allereerst door te geloven,dat de Bijbel Zelf zegt,

 

dat God er voor zorgt,dat we Hem willen gehoorzamen en dat wij ook meer en meer doen,wat Hij van ons vraagt,doordat Hij immers in ons hart aan het werk is.

 

Zie daarvoor Filippenzen 2 vers 13,vrij vertaald uit HET BOEK. Maar in vers 12,het vers ervoor lezen we evenwel :

 

Zet U uit ontzag voor God volledig in voor een gezond geestelijk LEVEN.

 

 [ Door vol te houden,bereikte de slak de ark. (Spurgeon)

'

''Stap voor stap,is bij elkaar een heel eind.'' ]

 

En in vers 14 : Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie.

 

[ Geen brommers in het huiselijk verkeer. ]

 

[ Wie weinig weet te vertellen,praat vaak het meest. ]

 

Zie hiervoor : Jakobus 1 vers 19

 

``WEET DIT WEL,GELIEFDE BROEDERS EN ZUSTERS : IEDER MENS MOET VLUG ZIJN IN HET HOREN,MAAR LANGZAAM IN HET SPREKEN,EN LANGZAAM IN HET KWAAD WOORDEN.``

 

Hieruit blijkt dus,dat het opnieuw geboren zijn ook een actie van ons vereist,nl. niet alleen onze misstappen aan God _ en ook aan bepaalde mensen ruiterlijk toegeven,maar die voortaan ook te laten.  

 

[ Als je met een verleiding in discussie treedt,ben je al een heel eind op weg,om er voor te bezwijken. ]

 

 

Zodra je die daadwerkelijke medewerking aan Gods Adviezen ook echt verleent,ontbrandt er meteen een verwoede innerlijke strijd,die God door Zijn Macht in ons alleen vermag te winnen,als we

 

in geloof naar Jezus blijven opzien en voor 100 % voor Hem gaan leven.

[ Zie : 2 CorinthiŽrs 5 vers 15 ]

 

Dat weer is alleen mogelijk,als we metterdaad ook tegelijk gaan geloven,dat

 

ons vroegere leven al voor 100 % [  af ]-gestorven is.

 

Vandaar,dat Jezus tegen een vrouw,die haar seksuele begeerten tot dusver nog niet voldoende kon beheersen,wel zegt,dat Hij haar vergeven heeft,maar dat zij zich in het vervolg ook radicaal moet opstellen in haar levensstijl. Dit geldt uiteraard evenzo voor de mannen.

 

 

Je hoort dezer dagen veel te veel mensen zeggen,dat ze hier op aarde niet volmaakt zijn en het tijdens dit leven ook nooit zullen worden. Dat is maar al te waar,want in de Hemel bij de Heer God,zullen we dat pas voor 100 % zijn. Maar van het stimuleren van zijn/haar geestelijke groei is nog nooit iemand een geestelijke cent armer geworden. Eerder het tegendeel.

 Er zijn nl. een aantal dingen,waarvan we het niet kunnen maken als wedergeboren christenen,om daaraan mee te doen. Mijd liever bepaalde sites op het Internet,als je aan het surfen bent,waar je verkeerde dingen ziet gebeuren,zodat je niet door eigen schuld in de verleiding komt,om van

 

de Heilzame Wetten van God af te stappen,die een mens pas echt vrij houden.

 

[ Het is soms beter,om eerst het goede te steunen,dan meteen het kwade te bestrijden. ]

 

Hoe slagen we er in,dat God onze lelijke binnenkant kan bijschaven ? Door spiritueel met God om te gaan en het gevoel te koesteren,dat Jezus zo dicht bij ons is,dat wij alle beslissingen en acties van te voren met Hem kunnen bespreken,zodat we dan heel goed weten,wat ons te doen staat,of wat we juist niet moeten doen. En door veel te bidden voor anderen,die moeilijke tijden moeten trotseren. Zodra we grote en kleine dingen met Jezus leren te delen,worden we blije mensen en niet meer zo kort na elkaar ''Himmelhoch jauchzend en zum tode betrŁbt''. Er gaan dan ook van die kleine wondertjes in ons leven optreden,waardoor we ontdekken,dat we er niet alleen meer voorstaan. Ook de mensen,die ons een beetje dachten te kennen,zien geleidelijk aan ons,dat ons geloof in Jezus Christus,niet alleen meer bij ons van binnen zit,maar in steeds meer gevallen zichtbaar tot uiting komt bij onze opstelling in bepaalde situaties.

 

....Hij,zij houdt niet meer alleen de schone schijn van zijn,haar buitenkant voor de buitenwacht op. Wat is deze persoon in zijn/haar voordeel veranderd,

http://www.youtube.com/watch?v=9jMpFZaRAJI

In bovenstaand filmpje leert Jezus ons,om elkaars voeten te wassen !!!!

 

 

hoor je buitenstaanders dan van je zeggen.....Blijkbaar geven we de Geest van Jezus beter dan vroeger naar buiten door,vanwege de Liefde,die Hij eerst in onze gedachtewereld bij ons naar binnen heeft gebracht.

 

Wilt U ook van binnen en van buiten tegelijk aardig zijn ? Ja ?

 

Zwaai de deur van je hart dan maar wagenwijd voor Hem open en leg de loper voor Hem uit,zodat Jezus liever gisteren dan morgen ook in jouw levenshuis voor altijd een geziene Gast mag worden.

 

[ Als iedereen eens was,

zoals ik moest zijn.]

 

peter@feddema.info

 

 

Ik mag wonen op de bergtop, [ = de Sionsberg van het Hemelse Jeruzalem ]

door een reine lucht omboogd.

Ik mag drinken uit de BRONWEL,

[ = Jezus ]

 

Die nooit zal zijn verdroogd.

Ja,ik mag mij voeden

met de SPIJZE,

die God geeft met milde Hand,

Omdat ik woon in HET BELOOFDE LAND !

 

p.feddema@online.nl