Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

God is Driewerf GROOT

   

 

 

[ Zie ook bij : De Heer is een HERDER,Die uit ''het goede Kruishout'' is gesneden. ]

 

en bij : Is Jezus Christus ook God ?

 

Zie ook onder dit verhaal een fictief VERSLAG van de op handen zijnde Opname van Gods KERK.

 

 

 

God is ''DE GROTE ( DRIE in ) ÉEN !"

 

Er is één God. Niet drie. Hij is drie Personen,maar één in 'Wezen'. 

De z.g.n. Drie-Eenheid van God bezit het getal van de Persoonlijke Voltooiing,samengesteld uit Drie Getallen,Die ieder op zichzelf Een zijn. Als symbool van de Drie-eenheid is van de Drie dus elk getal GOD en bovendien zijn de Drie samen ook weer Een.

Het bovenstaande komt ook voor in wat God geschapen heeft :

Zo bestaat de mens uit lichaam,ziel en geest;de familie bestaat uit man,vrouw en kind. Telkens drie-een.

 

ER zijn wel eens mensen,die beweren,dat wij,als Christenen te ver af- geweken zijn van de Joodse Godsdienst,omdat ze denken,dat de Joden uit Het Oude = Eerste Testament beslist geen Drie-Enige God zouden kunnen distilleren.

 Wij zouden de Drie-Eenheid,maar min of meer bewust verzonnen hebben,omdat we uitsluitend onze oren naar het Nieuwe = Tweede Testament te luisteren hebben gelegd,waar inderdaad heel veel teksten over dit onderwerp handelen.

Echter kunnen we ook al in Het Eerste Testament lezen en er uit leren,dat zowel de Vader in de Hemel,als Het Woord Des Heren en de Geest van God,Samen Eeuwig God zijn.

 Het is helaas een dwaling,dat de leer van de Drie-Eenheid in het Jodendom totaal onbekend zou zijn. In het Rabbijnse boek Zohar,wordt zelfs met nadruk vermeld,dat men alleen het Geheim van,hoe Drie Een zijn, alleen door de Heilige Geest kan worden verstaan [ Zohar Shemoth,pag, 43/2 ]

 

  Waarom moest God alles zo ingewikkeld maken in de Bijbel,om over Zichzelf te praten als bestaande uit drie Personen ? Waar kwam dit idee OORSPRONKELIJK toch vandaan ? Wel,Jezus Christus Zelf heeft ons geleerd,

( vooral in het Johannes-Evangelie)dat Hij en de Vader één zijn.

Jezus Christus is een omschrijving van Wie de Vader is. Niemand noemde God ooit ' Vader',voordat Jezus als Mens op aarde verscheen. 

Heel hoofdstuk 5 van het Bijbelboek Johannes gaat over de Gelijkheid van de Vader en de Zoon. 

Niemand wist precies welke kostelijke eigenschappen aan God konden worden toegeschreven,totdat Hij in de Persoon van Jezus van Nazareth deze aarde kwam bezoeken en zich aan ons liet zien,hoe Hij werkelijk is.  

 

DE HEILIGE GEEST.

 

En waar krijgen we nu de Heilige Geest in het vizier ? Wel,Jezus heeft gezegd in Johannes 14 vers 16 _ 20 : 

"Ik ga weg,terug naar Mijn Vader. Maar ik zal De Trooster in de plaats van Mij sturen,De Geest van de Waarheid,Ik zal jullie NIET als hulpeloze weeskinderen achterlaten.

Via De Heilige Geest zal ik meteen weer bij jullie terugkomen.

Zodra dat gebeurt,zul je weten,dat ik èn in Mijn Vader èn in jullie ben,evenals jullie in Mij". 

 

De H.G. blijkt dus de Geest van de Heer Jezus in ons te zijn. Zie daarvoor ook, 

 

2 Corinthiërs 3 vers 17 :

 

Welnu,''de Heer'',staat hier voor De Geest,en waar De Geest van De Heer is,daar is vrijheid.

 

De Heilige Geest is ook Eeuwig en Alwetend en wordt dus zonder meer als de Echte God ge-identificeerd.

 

Lees mee met : Hebr. 9 vers 14 en 1Kor. 2 vers 10

 

Door De Eeuwige Geest heeft Hij Zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer,dat ons geweten zuivert van dode werken,om de levende God te dienen.

en

Ons heeft God dat geopenbaard door De Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs De Diepste Geheimen van God.

 

De Heilige Geest is ook Almachtig en Alomtegenwoordig.

 

Lees mee met : Luc.1vers 35 en Ps.139,de verzen 7 tot 10

 

De Engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en Kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het Kind Heilig genoemd worden, Zoon van God`.

en

 

Waar kan ik Uw Geest ontgaan,
waar Uw aangezicht ontvluchten?
  Al steeg ik op naar de Hemel, U bent daar;
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
 

 
Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
10 ook daar zou Uw Hand mij leiden
en Uw Rechterhand mij vasthouden.
 

De H.G. heeft eigenschappen,die alleen personen hebben.

Zo kan een Christen de Heilige Geest zelfs verdrietig maken.

 

Lees daarvoor mee met : Ef. 4 vers 30

Bedroef Gods Heilige Geest niet: u bent met Zijn Zegel gewaarmerkt voor de Dag van de Verlossing.

 

De Heilige Geest onderricht,laat begrijpen,doorgrondt (zie ook bij Alwetend) en roept.

Hij is dus echt wel een Goddelijke Persoonlijkheid.

 

Lees met mij mee in : Joh.14 vers 26

De Helper,Die De Vader jullie in Mijn Naam zal zenden, Zijn Heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen ,wat Ik jullie gezegd heb.

 

en

 

1kor.2 vers 10

Ons heeft God dat geopenbaard door De Geest. Want De Geest doorgrondt alles, zelfs de Diepste Geheimen van God.  [ Zie ook bij Alwetend ]

 

en

Op. 22 ver 17

De Geest en de Bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: ‘Kom!’ Wie dorst heeft kome. Wie wil neme het Water,dat Leven geeft,voor niets.

 

 

 

Natuurkundige Illustratie.

 

Als je toch nog moeite hebt,om te begrijpen,dat drie personen tot één wezen kunnen behoren,geef ik je hierbij een illustratie,die mijzelf vroeger ook vooruit geholpen heeft.:

Het scheikundige begrip H2O komt in drie verschijningsvormen voor : Als gas = waterdamp,als vloeistof = water en als vaste stof = ijs,sneeuw,hagel ..enz., maar bij alle drie van deze aggregatie _ toestanden blijft het molecuul toch bestaan uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof. Elk van de eerder genoemde aspecten heeft zijn eigen aard en alle drie kunnen ze voor iets anders benut worden. Dat hangt hier op aarde alleen van de temperatuur af,in de natuur of in de koel[ijs]kast. En toch is hier sprake van hetzelfde product,dat ontstaan is door de verbranding van waterstof.

De drie vormen zijn echter niet elkaars` concurrenten,zoals er ook tussen de drie Goddelijke Personen beslist geen belangentegenstellingen kunnen bestaan.

De naam God sluit alle drie Personen in,Die Allen één zijn en Die toch verschillend in Hun presentatie opereren. 

 

Dus God is de Vader,God is de Zoon en God is de Heilige Geest.   

 

Het is heel belangrijk !

Waarom is het zo belangrijk voor ons,dat we weten,dat er drie Personen in Hem 'verstopt' zitten ?

Vergeet niet,dat Hij het grote Eeuwige Wezen is. En dat wij zo beperkt zijn in onze gedachten en begrippen,dat Hij het ‘t beste voor ons vond,om in elk geval drie verschillende 'stukjes' van Hem te kunnen laten zien.

 Dit deed Hij dus door middel van drie verschillende Persoonlijkheden.

 

MAAR DEZE DRIE ZIJN Éen. 

 

Ik geloof stellig,dat God vooruit heeft geweten,dat wij mensen best wel op enig moment over Hem in verwarring zouden kunnen geraken. Dit moet welhaast één van de redenen zijn geweest,dat Hij de aarde opgezocht heeft in de Persoon van Jezus Christus. Wanneer we de betekenis van Zijn Leven,Kruisdood en Opstanding uit het Graf van Arimathea hier op aarde grondig tot ons laten doordringen b.v. door er in de Bijbel over te lezen en door er vervolgens weer over na te denken,kunnen we in ons hart steeds duidelijker achter de

ware,liefdevolle Aard van God komen.

 

 

 

Het is een belangrijke zaak,dat we de mogelijkheid kregen,om God niet als een idee,een principe of een gedachtespinsel,of alle drie tegelijk ons behoeven voor te stellen,maar juist wel altijd als een Echte Persoon.

Daaruit volgt o.a. ,dat,met welke Naam we God ook eren en aanbidden,die Naam een reële betekenis voor ons dient te hebben. Er zijn heel wat Namen in de Bijbel voor God te vinden. Als je zelf veel van iemand houdt,dan heb je ook aan één naam niet genoeg. Betekent dan de ene naam meer dan een andere ? Nee toch ?

 

Wanneer God een traan in Uw oog geeft,wil Hij een regenboog in Uw hart geven.

 

De reden,dat we een bepaalde naam gebruiken,heeft meestal in een bepaalde situatie een speciale bedoeling.

Alleen kunnen we God NIET beledigen of juist gunstig stemmen,als we de drie Persoonsnamen voor dat doel zouden misbruiken,dat zou een heidense illusie zijn. 

De waarheid is echter,dat Jezus verschillende malen in de Bijbel ons aanmoedigt,om alleen in Zijn Naam te bidden. Dus alleen Zijn Naam te noemen bij het gebed !

 

Jezus met name geeft ons het EEUWIGE LEVEN.

Hij geeft ons de verzekering,dat Hij ALLEEN de macht heeft ons het Eeuwige Leven te geven. Hij leert ons,dat alles,Wat de Vader is _ en heeft,eigenlijk van Hem is ! Wilt U een duidelijke tekst uit het Woord van God hierover,lees dan

 

Johannes 5 vers 22 en 23,waar staat : 

"de volledige bevoegdheid om te OORDELEN heeft Hij aan de Zoon gegeven,met de bedoeling,dat allen de Zoon zullen eren,zoals ze de Vader vereren.

WIE DE ZOON niet EERT,EERT OOK DE VADER niet,Die de Zoon gezonden heeft."

 

 

De Vader spreekt geen oordeel uit, maar heeft Zijn Zoon opgedragen in Zijn plaats recht te spreken. Daarom moet iedereen even veel eer geven aan de Zoon als aan de Vader. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gestuurd heeft.

Johannes 5: 22-23 HTB

 

 

Hij wordt ook wel het LAM genoemd,dat de zonde van de wereld wegdraagt aan het Kruis,zodat velen,om die reden alleen al,in alle Eeuwigheid dit Goddelijke Lam tot het Voorwerp van hun aanbidding zouden moeten en ook kunnen maken.

 

 

In de relatief spoedig komende tijd van de ANTI _ CHRIST is er helaas sprake van DE TOORN VAN het LAM met aardbevingen over de hele aarde.

In Jesaja 9 vers 5 worden een aantal Namen van de Zoon van God in één zin naast elkaar opgenoemd : 

 

Krachtige Bestuurder,Goddelijke Held,EEUWIGE VADER en Vredevorst.

 

Is de Zoon Van God,behalve een Mens zonder zonde ook werkelijk God ?

Als je inderdaad blijft geloven,ondanks de hedendaagse vrijzinnige theologieën,dat de Bijbel hierop een bevestigend antwoord heeft,krijg je de BROODNODIGE persoonlijke verhouding met Jezus Christus.

Onze God is ONEINDIG,maar wij op onze beurt zijn zo aan de aarde verkleefd,dat Hij er alles aan wil doen,om ons te helpen,althans iets te begrijpen van Hem en van Zijn Eeuwige Dingen. 

Hij heeft ons DRIE KANTEN van Hem getoond,zodat we minder de kans lopen,om een verkeerd godsbeeld van Hem in ons denken te laten circuleren.

Zodra het diepe besef in je hart doordringt door middel van het geloof,dat Jezus en de VADER Één en Dezelfde zijn,dan kan God ook je gebed beter verhoren,als je voor jezelf en voor andere[ b.v. zieke ]mensen [ om beterschap ] bidt. Omdat je je dan altijd wendt tot de Persoon met het Juiste Adres.

 

 

Uit : Bidden,praten met God door ROSALIND RINKER

  [ Bewerkt voor Internet door de Webmaster ]

 

 

 

 

p.feddema@0nline.nl

  Foto

 

 1

De tekst van een speciaal voor het onderwerp van de OPNAME van Gods KERK gemaakte VIDEO-DVD,die pas NA de PLOTSELINGE Opname van de Gemeente van Christus mag worden bekeken en beluisterd !

 

 

"Mijn naam is Vernont Billings, en ik ben de PREDIKANT van de NEW Hope Village Church [dorpskerk : nieuwe HOOP] in de stad Mount Prospect,Illinois [ Verenigde Staten ].

Terwijl jullie deze band bekijken,kan ik alleen maar gissen naar de wanhoop op jullie gezicht,want deze beelden worden pas vertoond,nadat het volk,dat zich Gods Kinderen noemt,van de aarde is VERDWENEN. Toch is deze VIDEOBAND van RELATIEF RECENTE datum.

Dat jullie dit zien,betekent,dat jullie HELAAS zijn ACHTERGELATEN. Ongetwijfeld zijn jullie stomverbaasd,geshockeerd,bang en vol berouw. Jullie zouden er goed aan doen,alles,wat ik hier ga zeggen,op te vatten als instructies over hoe te leven, nadat Christus de Opname van Zijn geliefde KERK heeft voltooid. Want dat is,wat er is gebeurd. Alle mensen,die hun vertrouwen ALLEEN in Christus hadden gesteld,zijn door Hem naar Zijn HEMEL overgebracht.

Laat me jullie aan de hand van de hier op betrekking hebbende Bijbelwoorden precies vertellen,hoe het één en ander in elkaar steekt. Dat bewijs hebben jullie inmiddels eigenlijk niet eens meer nodig,want jullie zijn immers getuige geweest van de MEEST schokkende gebeurtenis in de geschiedenis van onze aarde.

Maar omdat deze videoband van te voren is opgenomen,vragen jullie je misschien af : "Hoe wéét hij dat dan allemaal?" Nou,hierdoor.

Het staat in de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs,hoofdstuk 15,de verzen 51 t/m 57.

Laat me jullie voorlezen,wat de grote zendeling en evangelist,de apostel PAULUS aan de christenen in de stad Corinthe geschreven heeft :

 

Wat ik U nu verder vertel,heeft God tot nu toe VERBORGEN gehouden : Wij,als gelovigen,zullen NIET ALLEMAAL sterven,maar wel allemaal in een OOGWENK een nieuw lichaam krijgen,op het moment,dat de LAATSTE trompet schalt. Ja,er zal het machtige geluid van een trompet te horen zijn; en DAN  zullen de doden voor ALTIJD levend worden gemaakt. En wijzelf zullen een NIEUW lichaam krijgen. Ons vergankelijke,sterfelijke lichaam zal VERWISSELD worden voor een onvergankelijk,onsterfelijk lichaam. WANNEER dat gebeurt,wordt werkelijkheid,wat in JESAJA 25 VERS 8 en wat in HOSEA 13 VERS 14 staat : "De dood is OPGESLOKT in Gods grote overwinning" "Dood,je kunt de overwinning wel vergeten. Dood,wat voor kwaad kun je nu nog doen ?" De dood kan ons NU nog wel kwaad doen door de ZONDE. En de zonde is zo sterk,omdat de wet bestaat. Maar God zij dank ! Hij geeft ONS,door onze Heer Jezus Christus,de overwinning over de zonde en de dood.

 

Laat ik hier en daar iets toelichten,zodat jullie het beter begrijpen. Als Paulus zegt,dat wij niet allemaal zullen sterven,bedoelt hij,dat blijkbaar niet alle gelovigen in alle gevallen een prooi behoeven te worden van hun grootste vijand,de DOOD. En die mensen kunnen dan ook op het "moment suprême" met recht zingen die regel uit een oud Paaslied : Nu jaagt de dood geen angst meer aan!! Uiteraard krijgen de reeds gestorven gelovigen op datzelfde moment dezelfde facilitaire mogelijkheden.

 

 

Dit,omdat alleen ONsterfelijke _ en ONvergankelijke menselijke lichamen tot in alle Eeuwigheid kunnen blijven voortbestaan. En dat kan pas,nadat God beide categorieën gelovigen dat Hemelse MAATKOSTUUM heeft laten aantrekken. Als deze dingen zijn gebeurd, en de christenen,die AL gestorven zijn hun onvergankelijke lichamen hebben gekregen en als de christenen,die NOG leven hun onsterfelijke lichamen hebben ontvangen,zal de OPNAME van de Kerk haar beslag hebben gehad. Iedereen,die geestdriftig BLEEF geloven in de Offerdood op de heuvel Golgotha,de Begrafenis en Herrijzenis van Jezus in de hof van Arimathea,deed dat,omdat hij LETTERLIJK door de Bijbel was GAAN geloven in de stille terugkeer van Jezus uit de Hemel ten behoeve van Zijn Kerk. Sindsdien keek hij elke dag met verlangen naar Hem uit. Op het moment,dat jullie dit zien,hebben ZIJ de Vervulling van de Belofte van Christus [Zie : JOHANNES 14 VERS 2 t/m 3] reeds meegemaakt,toen Hij zei :

 

"Waar mijn Vader woont,zijn vele Huizen. Als dat niet zo was,zou Ik het U wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen,om alles voor U in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben,KOM IK TERUG,om U OP TE HALEN. Dan mag U voor altijd bij Mij zijn."

 

Ik geloof,dat al die mensen letterlijk van de aarde zijn afgehaald, en al het materiële achter zich hebben gelaten. Zodra jullie hebben geconstateerd,dat er MILJOENEN mensen verdwenen zijn,en dat baby's en kinderen in het niets zijn opgelost,zullen jullie weten,dat ik de waarheid spreek.

Tot op zekere leeftijd,die waarschijnlijk van individu tot individu verschilt,geloven wij,dat God een kind niet verantwoordelijk zal stellen voor een beslissing,die zowel met het hart,als met het verstand genomen moet worden,in volledig besef van de implicaties,die daarbij aan de orde zijn. Misschien hebben jullie ook gezien,dat ongeboren kinderen uit de schoot van hun moeder zijn verdwenen,aangezien helaas deze vrouwen niet met de Heer Jezus mee werden opgenomen naar de Hemel. De pijn en het verdriet zonder kinderen kan ik me nauwelijks voorstellen,net zo min als de wanhoop van de achtergebleven ouders. Maar jullie zijn nu in een situatie terecht gekomen,dat jullie je daarin wel móeten verdiepen. In genoemde profetische brief aan de Corinthiërs zegt hij,dat dit alles zal gebeuren in een OOGWENK.

 Wellicht hebben jullie zelf een dierbare voor je zien staan,die PLOTSELING verdween. Ik benijd jullie niet. Het moet iets verschrikkelijks zijn,om dat mee te maken. In de Bijbel staat,dat de mensen vanwege deze menselijke tragedie hun hart in 'beklemdheid' zullen dragen.

Volgens mij betekent het,dat er hartaanvallen zullen voorkomen ten gevolge van het opgetreden schokeffect,en dat mensen in hun wanhoop zelfmoord zullen plegen.

En jullie weten beter dan ik,wat het voor het VERKEER betekent,als alle christenen plotseling VERDWIJNEN : Piloten,politieagenten,allerlei soorten reddingswerkers; het is zo ijzingwekkend. Het hangt ervan af,op welk moment jullie precies deze DVD bekijken,maar wellicht is de noodtoestand al afgekondigd, en zijn er noodmaatregelen van kracht,om plundering en wanordelijkheden tegen te gaan. Regeringen zullen vallen en er zal een internationale chaos ontstaan.

Jullie vragen je misschien ook af,waaróm dit is gebeurd. Sommige mensen zullen denken,dat dit het oordeel van God is over een steeds goddelozer wordende wereld. Maar dat OORDEEL komt hierna pas. Het klinkt jullie wellicht vreemd in de oren,maar dit is Gods` laatste poging,om de aandacht te trekken van al die mensen,die Hem tot nog toe genegeerd hebben,of Hem met opzet niet wilden kennen.

De achterblijvers laat Hij nu een relatief lange periode van beproeving en rampspoed meemaken. Zijn Kerk heeft Hij WEGGENOMEN uit een verdorven wereld,die onbeschaamd haar eigen gang ging,haar eigen genot zocht,haar eigen politieke doeleinden nastreefde. Ik geloof,dat God hiermee de bedoeling heeft,om iedereen nog één kans te geven,om af te zien van die waanzinnige jacht op genot en zelfgenoegzaamheid,en om zich vervolgens naar de Bijbel te wenden voor de echte Waarheid en naar Christus voor de Ware Verlossing.

Laat me jullie ook over iets anders geruststellen : Jullie dierbaren,jullie kinderen en vrienden zijn niet WEGGEGRIST door één of andere kwade macht of door een soort buitenaardse invasie. Ik neem aan,dat dat soort verklaringen de ronde zullen doen. De Schrift leert,dat er een grote LEUGEN zal zijn,die wordt verkondigd met behulp van alle beschikbare media en die wordt uitgedragen door iemand,die zichzelf als WERELDPOTENTAAT heeft opgeworpen. Jezus Zelf heeft over deze persoon geprofeteerd.

Hij zei : "Ik ben gekomen in de NAAM  van Mijn Vader en toch nemen jullie Mij NIET aan; als een ANDER komt in zijn eigen naam,dan zullen jullie die WEL aannemen."

Laat me jullie ernstig waarschuwen voor deze leider van de nu ingetreden wereldperiode. Hij zal waarschijnlijk in Europa opstaan. Hij zal een grote bedrieger blijken te zijn,maar komt eerst met zulke spectaculaire 'mirakel-stunts',dat veel mensen hem als van God gestuurd zullen beschouwen. Onder de z.g.n. achterblijvers zal hij een grote aanhang verwerven, en velen zullen al hun heil van hem gaan verwachten. De sluwe bedrieger zal kracht,vrede en veiligheid beloven,naast andere 'gouden bergen',maar in de Bijbel staat helaas hierover,dat hij zich in zeer duidelijke bewoordingen tegen de Allerhoogste God van de vroegere Christenen zal keren en dat hij zelfs de inmiddels opnieuw opgebouwde tempel,op de plaats van de huidige Mohammedaanse ROTSKOEPEL op de Tempelberg in de stad Jeruzalem,zal onteren. Daarom waarschuw ik jullie voor elke nieuwe leider met een meer dan gemiddelde UITSTRALING,die in deze tijd van ultieme crisis en verwarring zal proberen,om de wereld onder controle te krijgen. In de Schrift wordt deze figuur de Anti-christ,de tegen-christus dus,genoemd. Nogmaals,hij zal allerhande beloften doen,maar hij zal zich er NIET aan houden.

Ik roep jullie derhalve op,om je vertrouwen voortaan te stellen in de Bijbelse beloften van de Almachtige God,die waargemaakt zijn in Zijn Zoon Jezus Christus. Volgens mij leert de Bijbel,dat de PLOTSELINGE OPNAME van de Kerk het begin is van  2 maal 3 1/2 = 7 jaren van grote benauwdheid voor 'JACOB' [ ISRAëL ] en tragische natuurrampen,oorlogen en ziekten voor al de andere wereldbewoners. In die tijd gebeuren er de meest vreselijke dingen. Als jullie Christus nog niet hebben aanvaard als jullie Verlosser,is Jullie ZIEL in groot gevaar. En de verschrikkelijke rampen,die plaats zullen grijpen in aanmerking genomen,is jullie leven zelf ook in gevaar. Zelfs als jullie je inderdaad tot Christus wenden,zullen de meesten van jullie toch als martelaar sterven. Op dit moment is het onbelangrijk,om te weten,waarom uitgerekend jullie nog steeds op aarde zijn.

Misschien waren jullie te zelfzuchtig,te druk met andere dingen,of wellicht heb je gewoon nooit de tijd genomen,om voor je zelf de Boodschap van Christus te onderzoeken. Waar het nu om gaat,is,dat je nu een TWEEDE KANS hebt. Mis hem niet !

De verdwijning van de christenen en de kinderen,de chaos,die er nu op aarde heerst,en de wanhoop van de mensen,die rouwen,zijn het bewijs,dat,wat ik zeg de waarheid is. Bidt tot God,dat Hij je zal helpen. Neem het geschenk van Zijn Verlossing van je zonden ONMIDDELLIJK met beide handen aan. En weersta met alle kracht,die in je is,de leugens en de aansporingen van de Anti-christ,die spoedig van zich zal laten horen. Vergeet niet,dat hij veel mensen achter zich aan zal krijgen. Zorg,dat jij niet onder hen bent. Bijna 800 jaar vóórdat Jezus als een Kind op aarde kwam,profeteerde Jesaja al in het Oude Testament,dat de wereldrijken verschrikkelijke oorlogen zullen voeren,waarbij het 'gelaat' van de aarde in vlam zal staan.

 Volgens mij is dat een voorspelling van de Derde Wereldoorlog,een THERMO-NUCLEAIRE oorlog,die miljoenen mensen de dood zal injagen. De Bijbelse profeten gaven ons GESCHIEDISBESCHRIJVING VOORAF. Ik wil jullie daarom aanmoedigen,om over dit onderwerp te lezen,of om mensen te zoeken,die experts op dit gebied blijken te zijn,en die om de één of andere reden door Christus toch niet in Zijn Ontferming zijn opgenomen en helaas zijn ACHTERGELATEN. Bestudeer deze dingen,zodat je weet,wat er staat te gebeuren en zodat je je kunt voorbereiden. Jullie zullen merken,dat regering en godsdienst gaan veranderen,dat er oorlog en inflatie uitbreekt,dat er wijdverbreide epidemieën zullen optreden,die dood en verderf zullen zaaien over de gehele aarde. De,in Bijbelse zin zo genoemde,HEILIGEN,zullen,zoals ik al aanroerde,op grote schaal om hun geloof in werkkampen worden opgesloten,waar velen zullen sterven. Er komt ook een allesvernietigende AARDBEVING. Wees op dit alles voorbereid.

God wil jullie alsnog je zonden vergeven en je uit de macht van de z.g.n. Tweede Dood bevrijden,zodat,als de 7 jaren voorbij zullen zijn,jullie dan met de opnieuw-,maar dan wel voor iedereen OPENBAAR, teruggekomen Christus mee mogen regeren. Lees maar,wat er in het boek Ezechiël vermeld staat,hoofdstuk 33 vers 11.

 

'...De dood van de GODDELOZEN doet Mij geen genoegen. Integendeel,Ik wil graag,dat de goddeloze zijn ZONDEN de rug toekeert en IN LEVEN blijft."

 

Zodra ook jullie Gods boodschap van Verlossing aannemen,zal Hij jullie geestelijk HERBOREN laten worden. Jullie behoeven de theologische finesses niet precies door te hebben. Jullie kunnen een Kind van God worden door tot Hem te BIDDEN,zoals ik jullie zal voordoen. Bid DIT ZONDAARSGEBED maar met me mee :

 

"Heer God,ik beken,dat ik een ZONDAAR ben. Ik heb spijt van mijn zonden. Vergeef mij alstublieft en RED mij. Ik vraag dit,omdat ik nu geloof in die heilbrengende NAAM van Jezus,die ook voor mij is gestorven. Ik heb voortaan alleen nog maar vertrouwen in Hem. Ik geloof,dat het Pure Zondeloze Bloed van Jezus voldoende is,om de Prijs voor mijn Verlossing te betalen. Dank U,dat U mij wilt verhoren en in Genade wilt aannemen. Dank U,dat U mijn ziel nu behoedt. AMEN

 

Als je oprecht bent geweest,ben je nu verlost,een KIND van God.

                     ---------

 

p.feddema@online.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-