Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

De Bijbel nog onveranderd
 

 

 

[ Zie ook nog : De bovennatuurlijke Bijbel. ]

 

 

 

want,

 

 God is niet veranderd.

 

 

NEO-LIBERALE OF PLURALISTISCHE OPVATTINGEN STEEDS MEER IN DE PREDIKING.

                            

Het betreft hier een foutieve interpretatie van Bijbelteksten,die

 

ons geloof grote eeuwige schade kunnen toebrengen.

 

Deze moderne geluiden,die men steeds algemener in de traditionele kerken verneemt,komen voort uit een POST- MODERNISTISCHE theologie,

welke helaas haaks staat op de Bijbelse thora.

[ =  wetten van Mozes in het O.T.,enz..]

 

Wat houdt die theologie eigenlijk in ? Antwoord :

 

Gods Woord is niet meer alleen het vertrekpunt,in de prediking,maar de hedendaagse psychologische opvattingen dwingen als het ware de dominee en de pastoor min of meer,om de z.g.n. authentieke waarde van de mens in het kader van zijn of haar

ZELFVERWERKELIJKING

een belangrijkere plaats in te laten ruimen,dan voorheen ooit het geval mocht zijn,zonder dat in Bijbelse zin op correcte wijze te onderbouwen.

 

[  Wat verstaan we in het Westen onder

ZELFVERWERKELIJKING ?  Antwoord :

Probeer er helemaal te zijn,met al je mogelijkheden.  Realiseer je dromen.  Grijp je kansen. ‘De Hemel is hier op aarde het geluk,dat je vandaag nog kunt veroveren’. ]

 

Deze psychologieën,waar deze z.g.n nieuwe theologie van doordrenkt is,verklaren o.a. :

 

Als een mens tot volledige vrijheid _ en tot volledige zelfontplooiing in de loop van zijn leven vermag te geraken,dàn pas wordt een mens gelukkig.

Wetten en voorschriften van buitenaf be- en veroordelen vaak een mens en BELEMMEREN hem derhalve in het maken van eigen keuzes,waardoor men zich niet optimaal zou kunnen ontplooien.

 

[ Zou dat echt wel het geval zijn ? ]

 En dus niet volmaakt gelukkig kan worden.

 

In psalm 19 vers 9,geciteerd uit HET BOEK lezen we vervolgens iets anders : 

 

 '' Het bevel van de HERE is een vreugde voor ons hart.''

 

   En in vers 12 :

 

 '' Het houden ervan levert de RIJKSTE BELONING op.''

 

Het moderne levensgevoel ontkent dit ten enenmale en ziet de zelfs de morele wet van God als een knellende band,waarvan men zich liever vandaag dan morgen dient te bevrijden.

 

Het absolute _-en het onontkoombare van het Woord van God  is in het denken van de moderne mens welhaast een gruwel geworden !!  

        

Het is voor onze generatie blijkbaar ten enenmale een gruwelijke gedachte,dat een mens zichzelf b.v. eerst zou moeten veroordelen tot zondaar en om vervolgens diep te moeten buigen,teneinde Vergeving te kunnen ontvangen,die dan weer leidt tot Verzoening met God.

  Een mens is nooit zo groot als op z'n knieën !

 

Dit Woord evenwel,vindt men,moet net zo lang bijgeschaafd en gekneed worden,tot het geschikt gemaakt is voor de consumptie ervan door de hedendaagse kerkganger.

De moderne mens verlangt wel een moderne God,die in legio behoeften en noden moet kunnen voorzien en die God wil men soms best wel accepteren en zelfs aanbidden.

Maar de Heilige God met een GENADE-AANBOD voor geestelijk failliete zondaren is uit de tijd voor die mens,die zich autonoom waant en die zelf mag beoordelen,wat wel en niet [ meer] mag vandaag de dag.  

 

  Als je van het evangelie echter overneemt,wat je bevalt,dan geloof je meer in jezelf dan in het evangelie.]

 

Ik ga nu een aantal Bijbelteksten citeren en de z.g.n modern-ingeklede uitleg er onder plaatsen.

Het is echter een interpretatie,die m.i. kant nog wal raakt en die men in de traditionele kerken in onze tijd helaas steeds vaker te horen krijgt. Het is net of de Bijbelteksten moedwillig in hun tegendeel worden omgedraaid in de uitleg tijdens de prediking en zo zijn aangepast,dat het hedendaagse levensgevoel er soms overduidelijk van afsijpelt.

 

 

 

``Beautiful Sinai``

 

Jesaja 2,de verzen 11 en 12

 

''...want er komt een tijd ,

[ =  glorieuze wederkomst van Jezus ]

dat trotse blikken worden neergeslagen en dat trotse mannen zich buigen ; in die dagen zal alleen de HEER verheven zijn. Die dag zal de HEER van de Hemelse Legers alles,wat trots en hoogmoedig is,vernederen.''

 

''De trotse blik van een mens dient juist zeer te worden geprezen en het zelfbewustzijn van de trotse mannen moet worden aangemoedigd ; alleen op die manier wordt de HEER ook verheven.

Want de HEER heeft loon in petto voor een ieder,die zelfverzekerd is en voor ieder,die zijn hoofd opgericht houdt en zo zijn eigenwaarde  opkrikt,of op z’n minst in stand houdt''.

 

Jesaja 2 vers 22

 

''Stel toch geen vertrouwen op de mens,klein als hij is en afhankelijk van zijn ademhaling. Hij stelt niets voor !''

 

''Kijk naar de mens,wiens levensadem juist met name getuigt van zijn eigenwaarde ; die dient in hoge mate te worden opgewaardeerd,zodat diezelfde mens efficiënt en effectief kan functioneren binnen het raam van de huidige competitie _ en prestatie_maatschappij.

 

Filippenzen 2,de verzen 2, 3 en 4

 

''...maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben. Streef _ één van hart en ziel _ naar echte eenheid. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar U toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan Uzelf. Denk niet alleen aan Uw eigen zaken,maar heb ook belangstelling voor,wat een ander doet.''

 

''Laat niets geschieden zonder te letten op je eigenwaarde en vergeet vooral niet eerst aan jezelf te denken.

De liefde kan immers niet van één kant komen''.

 

[ N.B. ``Het wees nederig``in bovenstaande brief van Paulus,heeft niets te doen met gevoelens van minderwaardigheid,waardeloosheid of van andere zelfvernederende verklaringen,maar met name wel met het aannemen van een positie van een nederige dienst ten voordele van anderen,die van hoge waarde is. ]

 

2 Timotheüs 3,de verzen 1 tot 5

 

''Je moet weten,dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden...protserig... hun ouders ongehoorzaam zijn...door _ en _ door slecht ....hatelijk.... en een lage moraal hebben en liever hun driften volgen dan God aanbidden... Laat je niet met deze mensen in''.

 

''In de laatste dagen zullen er zware tijden komen. Want sommige mensen zullen weer van zichzelf gaan afzien en zichzelf gering schatten in nederigheid en hun eigenwaarde opofferen in de dienst van God,wat nergens voor nodig is.’’

 

Houd deze mensen op afstand,zo ver als je kunt.’’

 

Spreuken 16 vers 5

 

''De HEER verafschuwt alle hooghartigen ; zij en hun nakomelingen zullen hun straf niet ontlopen''.

 

''Ieder,die zichzelf niet hoog acht en nooit voor zichzelf opkomt,die roept pas afschuw op bij God en bij mensen''.

 

 

Echter als David in Psalm 103 vers 1 zingt :

 

''Mijn ziel,prijs de HEER....''

 

Dan roept hij zichzelf op,om God de juiste [ = Hoogste ] plaats te geven.

David zegt vervolgens dingen tegen _ en over God,die bij

 

Israël’s God passen en die overeenkomen met,wie Hij werkelijk is.

 

Als wij dingen over God zeggen,die niet juist zijn,vervloeken wij Hem in bepaald opzicht.

Dan zijn wij geestelijke kwakzalvers.

 

Zegen en vloek hebben heel veel te maken met Waarheid en leugen.

 

[ Zodra U klikt op hier bent U in staat een lied van de vroegere basisschool- klas van de Webmaster te beluisteren met de titel :  Alles,wat er staat Geschreven. ]

 

Nog een paar teksten met de bijbehorende ‘’verdraaiingen’’,welke

 

God proberen van de Troon te stoten in ons gedachteleven :

 

 

Micha 6 vers 8

 

''...en als een nederig mens leeft met Uw God''.

 

''Toon met name je volledige eigenwaarde aan God en de mensen''.

 

 

Spreuken 16 vers 18

 

''Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val''.

 

''Als je jezelf wegcijfert,kom je nooit aan je trekken,want bij nederigheid is niemand gebaat en zelf word je zo goed als zeker een keer onderuitgehaald''.

 

[ N.B.  Het resultaat van deze trots is evenwel een verkéérde eigenwaarde,die strijdig is met de erkenning van onze echte waarde in God,waarbij Hij Zelf,gezien vanuit het totale Bijbelse Wereldbeeld,de mens uitriep tot hoogtepunt van Zijn Schepping van het heelal .]

 

Spreuken 29 vers 23

 

''Hoogmoed komt voor de val,maar een nederig mens wordt gewaardeerd''.

 

''Je bescheidenheid zal je echt nooit ver brengen,maar een op trots gebaseerde eigenwaarde zal je zelfs op zeer korte termijn veel respect kunnen opleveren,wat tevens op langere termijn in hoge mate bijdraagt aan je carrière''.

 

 

 

1 Petrus 3 vers 4

 

''...Een sieraad,dat voor God grote _ en blijvende waarde heeft,is een vriendelijk en evenwichtig karakter''.

 

1 Petrus 5 vers 6

 

Maak U dus klein onder de machtige Hand van God. Dan zal Hij U te Zijner tijd verheffen.

[ Vertaling : Groot Nieuws Bijbel ]

 

 

''....als je duidelijk voor jezelf opkomt en je eigen plaats inneemt,is dat juist een zeer kostbare zaak in Gods ogen,je hoeft daarmee niet te wachten,tot je senior bent geworden en deze actie levert je er over heen ook nog het nodige voordeel op''.

 

 

Galaten 5 vers 22

 

''Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen : ....mildheid...,tederheid...''

 

''Maar de vrucht van je inspanning,om voor jezelf op te komen,moet tot gevolg hebben :

EIGENWAARDE en nog eens EIGENWAARDE en vooral AAN JE TREKKEN KOMEN,want alleen zo krijg je pas respect van  mensen en misschien ook wel van God !!

 

 

 

 [ Eigenwaarde (cryptisch) is je zelf prijzen,wat je aan jezelf verplicht bent ]

 

Maar intussen verkilt wel de liefde en zijn we allemaal elkaar`s concurrenten aan het worden,in plaats van elkaar`s toegewijde broers en zussen in Christus.

 

Wij moeten namelijk goed weten,dat de Bijbel ons juist op een onverbloemde wijze meedeelt,dat er

 

een ontzettende macht van de zonde in ons woedt,die ook ons redenerend verstand heeft aangetast en zelfs heeft verziekt.

Iedereen,die eerlijk is tegenover zichzelf en zijn familie en/of vrienden,zal moeten erkennen,dat in ons allemaal de neiging tot ego-isme,liefdeloosheid,haat en wrok aanwezig is. We worden ermee geboren

: Je hoeft kinderen nooit te leren,om stout te zijn.

Dat doen ze uit zichzelf wel.

 

Het is ook een grote fout,om de mensen goedkoop vrij te pleiten van schuld.

Zonde is toch maar wel het beginsel van de ONDERGANG,de aanwezigheid van de HEL,

die de geest van de mens als het ware infecteert ; het is als een ziektekiem,die zich epidemisch kan verspreiden.

Het belangrijkste is echter het feit,dat bewust zondigen het contact verbreekt met de Levende God.

Mensen kunnen gezonder,gelukkiger en prettiger leven,als ze leren

schoon schip te maken met God en hun medemens,telkens als ze in de fout zijn gegaan.

 

 

[ Het is helaas ook zo,dat de meeste mensen zich wel comfortabel voelen in de ongeestelijke milieu-gebruiksruimte,waarin ze verkeren. Hun geestelijke longen zijn zo gewend geraakt aan die onzuivere ongeestelijke lucht,die zonde heet,dat ze gewoon doorgaan met ademhalen,alsof er niets aan de hand is.

Maar die ongeestelijke luchtverontreiniging is uiteindelijk dodelijk. Het is gif voor ons allemaal.

Verlang in plaats daarvan naar de koele,zuivere lucht van de Geest van God en loop de goede geestelijke Richting uit ,( draai je buik om,zeggen de Papoea`s in Nieuw Guinea ) en laat U vervolgens vallen in de Open Armen van Jezus,de Zoon van God. ]

 

Alleen Christus kan,via de heilzame werking van Zijn Geest,

ons door het Wonder van de z.g.n.

 

wedergeboorte = het vanuit de Hemel weer op aarde geboren worden,terwijl men lichamelijk al volwassen was en is....

 

ook blijkend uit een deel van de illustratieteksten :

  

Romeinen 7 vers 24,25

 

''verlossen uit deze vreselijke macht van de dood,..omdat Hij onze Heer is !''

   De zonde houdt U van de Bijbel af,òf de Bijbel houdt U van zonde af.

 

De weg,die de hedendaagse zielzorgers,kinderbijbelschrijvers en heel wat pastorale werkers ons wijzen,werpen de mens helaas opnieuw terug op zichzelf.

 

 

 

Hij zou zichzelf via het opkrikken van zijn eigenwaarde,zonder de hulp van JEZUS daarbij in te schakelen,kunnen verlossen en verbeteren.

Maar als dat 2000 jaar geleden,toen het Christendom met de bijbehorende dogma's voor het eerst werd uitgelegd,uitgesloten was en onmogelijk kon,dan ligt die heilloze weg ook anno 2013 niet open voor de mens  !

 

 

 

[ Het toppunt van de door God gecreëerde eigenwaarde is : Jezelf bekijken door de ogen van God. ] 

 

Ga voor

het pure goud.  Draag van binnen geen leeg- en alleen een van buiten te zien professioneel camouflagepak aan,maar ga voor de echte Inhoud.

 

 Staat ook bij U de kwaliteit van Uw hart op nummer 1 ?!

 

Echter een correcte Bijbelse opvatting over de opbouw van de eigenwaarde,via het pastorale principe van de ZELFOVERGAVE aan Jezus,waarbij we alleen voor ''dat pure goud gaan'',ook bij de prediking,

 

[ = vanwege onze zonden en misstappen hebben we  immers Jezus nodig ? ],

 

zou ik tot slot toch nog wel met een paar trefwoorden willen karakteriseren :

 

 

 

 

 

Zodra men VERZOEND is met God  en Vervuld is geworden van de Geest van JEZUS CHRISTUS en besloten heeft voor 100 % voor Hem te gaan leven 

 

[ = ZELFOVERGAVE ]

 

ontvangt men in het kader van de Bijbelse theologie van het Bijbels gefundeerde ZELFRESPECT,bewerkt door de Geest van Christus in ons  :

 

 1 ZUIVERE EIGENWAARDE [ =  De evolutie -theorie plaatst de mens niet al te ver boven een kikkervisje,

maar God heeft hem al eeuwen lang een plaats gegeven,die bijna de Engelen in de Hemel evenaart( Psalm 8 ) ] 

 

Divine Ego-Fullfillment = Goddelijke VOLDOENING d.i. Je deed b.v. een bepaald project samen met _, of iets anders vòòr GOD, en hebt zo een voortdurend z.g.n."LIMITED PARTNERSHIP" met God,dan is deze Goddelijke Voldoening welhaast onvermijdelijk gekoppeld aan een :

 

2  OPRECHTE NEDERIGHEID :

 

Een kikker kan immers nooit alleen zelf op een paal springen en deze twee kanten van de zelfde medaille leiden weer tot :

 

 3 EEN GEZONDE,maar wel intense,DANKBAARHEID,

 

welke vervolgens ons geleidelijk brengt tot het hoge niveau van gulheid en zelfs goedgeefsheid d.w.z. er ontstaat bij ons :

 

4 EEN ONSTUITBARE RUIMHARTIGHEID : 

 

Men vindt,dat er genoeg geld wordt verdiend,om goede doelen te kunnen steunen en men geeft vol vreugde aan,dat men zijn/haar

Goddelijke Bestemming,het Hemelburger[ es ] zijn,

zo gelovig wil beamen.

 

Had U dat ooit wel gedacht,dat God zo veel goede kwaliteiten bij een opnieuw geboren mens zou kunnen oproepen ?

 

[ De duivel is een betere theoloog dan wie ook van ons,maar hij is nog steeds de duivel gebleven,wat zijn boosaardigheid betreft.

Dr. A. W. Tazer ]

 

Moge de goede Bijbeluitlegger toch nog maar weer veel gehoor vinden !

   

 

Mozes,de schaapherder

p.feddema@online.nl 

 

Wanneer je overal een graantje meepikt,blijk je het Brood des Levens te laten liggen.