Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

EEN EEUWENOUDE DWALING

Zie ook : Het Vrederijk,dat echt wel precies 1000 jaar zal duren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Route 27-06-2012

 

EEN EEUWENOUDE DWALING !!

 

Een grote dwaling van de KERK is,dat ze leert,dat het Koninkrijk van God al eeuwen op aarde effectief functioneert. 

Dit functioneren zou metterdaad SAMENVALLEN met het aanwezig zijn van DE KERK hier op aarde. Dit wijdverbreide Misverstand is tot nu toe al eeuwenlang verkondigd,zowel in de R.K.-KERK,als in de daaruit voortgekomen PROTESTANTSE KERKEN.

In de eerste kerk denkt men het Koninkrijk zichtbaar aan te kunnen tonen in de HiŽrarchie van de KERKREGERING,met aan het hoofd daarvan de PAUS.

Bij de kerken van de REFORMATIE is er vooral het geloof in de GEESTELIJKE HEERSCHAPPIJ van de onzichtbaar gebleven eenheid van alle ware gelovigen. Zo zou hier beneden de LIJDENDE KERK aan het KONINKRIJK gestalte blijken te geven,terwijl de gestorven gelovigen,vertoevend in de Heerlijke Nabijheid van Christus in de Hemel,als de met Hem heersende,ja zelfs zegevierende kerk wordt aangeduid.

 

 

 

In 2001 was het op de kop af 1700 jaar geleden,dat het Christendom in ArmeniŽ door de koning en de regering werd ingevoerd en aangenomen.

 

 

In deze oude,maar helaas niet op de Bijbel berustende leerstelling,wordt Christus gezien als de Koning van een z.g.n. aards rijk,dat KERK genoemd wordt. In 1985 nog werd door ene Ds. F.F.Venema in een brochure gesteld,dat Christus als de WERELDHEERSER op de WERELDtroon zit en dat al meer dan 19 eeuwen,terwijl volgens de Bijbel de duivel toch al vanaf de zondeval als de vorst van deze wereld opereert.

Het regeren van de aarde door Jezus loopt via het kanaal van de kerk,denkt men te weten,want in

 

psalm 110 vers 2

 

zou de kerk bedoeld zijn,waar Christus overwinnend heerst te midden van al Zijn tegenstanders,terwijl juist in deze tekst

de stad Jeruzalem,bij uitstek de hoofdstad van de KONING van de Joden 

 

hier bij name wordt genoemd en dus ook bedoeld.

 

De kerk zou er voor moeten zorgen,dat Jezus' Bevelen hier en nu door alle mensen metterdaad worden opgevolgd.

 

De profetieŽn zouden ALLEMAAL [ ?] al zijn vervuld  in het Nieuwe Testament.

Het laatste Bijbelboek,de Openbaring,dat ons immers op een profetische manier toekomstinformatie verschaft,zou nauwelijks over dingen van latere datum gaan,maar het alleen over de belevenissen van de kerk hebben tussen Pinksteren en de WEDERKOMST van Christus.

Van die TERUGKEER is volgens die leer niets meer te zeggen,dan dat er een OORDEEL over de dode _ en de dan nog levende mensen door Hem wordt uitgesproken.

 

De Bijbel toont ons echter niet minder dan vijf [5] verschillende OORDELEN aan,die alle op hun eigen tijd en plaats zullen worden voltrokken :

1.Oordeel over de zonden.

2. Oordeel over de werken

3.Oordeel over de volkeren.

4. Oordeel over Israel.

5. Het laatste Oordeel [ = een OORDEEL over de dode _ en de dan nog levende mensen ...Zie bovenstaande regel over de TERUGKEER van Jezus.]

 

1.  Oordeel over de zonden.

Jezus werd door Zijn Vader in de Hemel  ongeveer 2000 jaar geleden VEROORDEELD aan Het Kruis op Golgotha voor de zonden van de hele mensheid van alle tijden.

 

Johannes 5 vers 24  :

Waarachtig, Ik verzeker u : Wie naar Mijn Woord luistert, wie Hem gelooft,Die Mij gezonden heeft, bezit Eeuwig Leven. Voor hem is er geen oordeel meer: Hij is al overgegaan van de dood naar het Leven.

 

Romeinen 8 vers 1 :

 Maar nu is het anders: Wie ťťn zijn met Christus Jezus, worden niet meer veroordeeld.

 

2. Oordeel over de werken.

Zie hiervoor het verhaal over de Beloningen en de Straf op de volgende link in deze site :

http://www.petersbijbelteksten.nl/beloning.htm

Scroll tot iets boven het midden van dat hoofdstuk.

 

 

3.Oordeel over de volkeren.

Raadpleeg het midden van de onderstaande link, waar sprake is van Het unieke Plan van God voor de dan nog levende volkeren,

Het wereldwijde

Volkerentribunaal, in het Dal van Josafat vanwege de oorlogsmisdaden tegen de Joden.

 Ter verduidelijking toch hier nog enige kenmerken :

 

-Geen opstanding.

-Levende volkeren.

-Op de aarde.

-Geen Boeken.

-Bij Christus` Terugkomst.

 

4. Oordeel over Israel.

Dit Oordeel zal ook plaats vinden ,nadat Jezus in Glorie is teruggekeerd op aarde,net als bij 0ordeel 3,

alleen zijn de locaties verschillend.

Hier wordt het Oordeel geveld in de woestijn van Judea.

 

Zie :   Ezechiel 20 vers 34,35 en 38

34 Met krachtige hand, uitgestrekte arm en in ongebreidelde woede zal Ik u terugvoeren uit de volken en samenbrengen uit landen ,waarover u verspreid bent. 35 Ik zal u de woestijn inleiden ,die tussen de volken ligt en u daar vonnissen, van aangezicht tot aangezicht.

38 Ik zal degenen ,die opstandig en kwaadwillend zijn tegenover Mij ,uit uw midden verwijderen. Ik zal ze wegleiden uit het land ,waar ze als vreemden verblijven, maar de grond van IsraŽl zullen ze niet bereiken. En u zult erkennen ,dat Ik de HEER ben.  

Een deel van het volk Israel mag het land dus niet binnengaan. Zij mogen wel een buurvolk vormen.

Aan dit Gericht zullen de twaalf Apostelen,de vroegere Leerlingen van Jezus deelnemen. Dat is een Beloning voor hun trouwe Dienst in het Apostelambt, aan hen gegeven door Jezus Zelf.

 

 

Zie : Matth. 19 vers 28 ,drie moderne Vertalingen

28 Jezus antwoordde: ĎIk verzeker jullie: Wanneer alles vernieuwd wordt en de Mensenzoon in al Zijn Majesteit op Zijn Troon zal zitten, zullen ook jullie ,die Mij gevolgd zijn, plaatsnemen op twaalf Tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van IsraŽl.

28 Jezus zei tegen hen: ĎIk verzeker jullie: Wanneer de tijd aanbreekt ,dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in Zijn Majesteit zal zetelen op Zijn Troon, zullen ook jullie ,die Mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de twaalf Tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van IsraŽl.

28 Jezus zei hun: ĎIk verzeker jullie, bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon op de Troon van Zijn Heerlijkheid zetelt, zullen ook jullie, die Mij gevolgd zijn op twaalf Tronen zetelen, om te oordelen over de twaalf stammen van IsraŽl.

[ De derde is de Willibrordvertaling 1995,die de Webmaster het meest citeert.]

 

De mysterieuze tien stammen van Israel,die bij de Terugkomst van Jezus uit hun Verstrooiing vanuit de gehele wereld door God zijn teruggevoerd mogen dus niet allemaal IsraŽl binnentrekken.

 

Dat moge ook blijken uit onderstaand schema :

 

 

Tien meisjes vallen in slaap_____ Tien stammen verdwijnen in Oud-Testamentische tijden.

 

Tien meisjes worden uitgenodigd voor de Bruiloft _____ Tien stammen worden geroepen.

 

Alle tien meisjes komen ________ Alle tien stammen komen.

 

De vijf domme meisjes worden helaas niet toegelaten _________ De opstandigen en kwaadwillenden onder genoemde stammen

mogen alleen maar een buurvolk vormen. [ Zie : Net boven het schema ]

 

N.B.

De overeenkomsten zijn zo opvallend,

dat ik er sterk rekening mee houd,

dat de tien meisjes uit een Gelijkenis van De Heer Jezus

de tien verdwenen stammen van IsraŽl voorstellen.

 

 

5. Het laatste Oordeel

Nadat de 1000 jaar van Vrede voorbij zijn gegaan,komt het  Rechtvaardige Oordeel over de aardbodem met als locatie De Grote Witte Troon.

 

Zie opnieuw de volgende link in deze site,maar nu te lezen vanaf het begin.

http://www.petersbijbelteksten.nl/beloning.htm

Ter verduidelijking ook hier nog enige kenmerken :

 

-Wel opstanding.

-Doden,klein en groot.

-Aarde en Hemel voorbij.

-Geopende Boeken.

-Na Het Duizendjarige Vrederijk.

 

( Jezus komt terug

 

Dit is het belangrijkste Nieuws in de Bijbel,ook al wordt dit niet algemeen zo onderkend !

U doet er goed aan,niet te luisteren naar hen,die zeggen,dat het niet zo`n vaart zal lopen.

Hij komt echt voor de Tweede keer terug,zo zeker als 1+1 = 2 is.

Bijbelonderzoekers hebben vastgesteld,dat zowel het Oude- als het Nieuwe Testament bol staan van verwijzingen naar de Tweede Komst,de zo geheten Wederkomst van Jezus Christus.

Alleen al in het Oude Testament staan 1845 verwijzingen naar dit Grote Heilsfeit,17 Oud-Testamentische boeken brengen het zelfs prominent.

In de 260 hoofdstukken,die het Nieuwe Testament in totaal telt,staan er 318 heen-wijzingen naar deze Wederkomst,dat is dan toch maar wel 1 op elke 30 verzen !!!!

Van de 27 Nieuw-Testamentische boeken spreken er 23 over Jezus` Terugkomst.

Van de 4,die dat niet doen,zijn er 3,die slechts uit 1 hoofdstuk bestaan,waar het namelijk over een specifieke situatie van 1 persoon gaat.

En het vierde boek,de Brief van Paulus aan de Galaten,noemt de Tweede Vleeswording van Christus weliswaar niet met zoveel woorden,maar impliceert Die op verschillende plaatsen in

die Brief wel.

Tenslotte : Tegenover elke [ 1 ]profetie in de Bijbel,die spreekt over de Eerste Komst van Jezus op aarde als een Baby,staan er 8,die wijzen op Zijn Tweede Komst,maar dan wel als een Volwassene.

Het staat vast,die Bijbelse Boodschap is zonneklaar : Jezus komt terug,al duurt het voor het gevoel misschien toch wel wat lang !!     )

 

Ook aan de HEIDELBERGSE CATECHISMUS kunnen we geen Bijbelse TOEKOMSTVERWACHTING ontlenen anders dan " Er komt geen toekomstig Koninkrijk,maar de ''Godsregering'' functioneert op aarde NU al en deze wordt uitgeoefend door middel van de christelijke kerk. Uitgewerkt in vraag en antwoord lezen we "...de Christelijke Kerk,DOOR WIEN de Vader alle ding REGEERT."

 

[ Zondag 19 _ vraag 50 ]

 

Bij de behandeling van "Uw Koninkrijk kome " zegt de Catechismus :

"....dat wij ons hoe langer hoe MEER aan U onderwerpen ...bewaar en VERMEERDER Uw kerk.....totdat de VOLKOMENHEID Uws Rijks kome,waarin Gij alles zult zijn in allen "     

[ Zondag 48 _ antwoord 123 ].

 

Er is hier duidelijk sprake van een 'opgaande lijn',die leidt tot de Perfectionering van het Koninkrijk door een wereldkerk,die steeds maar groter en

groter[?]

wordt.

Relatief gezien groeit de islam met 1,79 procent per jaar echter aanzienlijk sneller dan het christendom met 1,30 procent. Omdat er echter meer christenen zijn in de wereld, groeit het christendom in absolute aantallen het meest.

Helaas is,ondanks de vele bekeringen in de Derde Wereld van de laatste tijd,de echte praktijk zo,dat de kerk altijd een,zij het wel actieve,minderheid zal blijven op aarde.

 We zijn dus niet onderweg naar een wereldbekering,waar langzaamaan alle mensen van alle volken tot het Geloof in Christus worden gebracht. Integendeel :

Het is zelfs zo,dat er in de zo geheten Eindtijd een opstand van ALLE volken IN ALLE LANDEN tegen God in het verschiet ligt,waarbij deze een ongekende haat tegen Hem en Zijn Volgelingen aan de dag zullen leggen.

 

 

 

De gevolgen hiervan zijn ENORM. In deze leer,waar Christus

 via het instituut van de kerk NU al op aarde 

 

blijkbaar voor de volle 100 %

 

regeert,zijn de profetenwoorden,die duidelijk over dingen in de TOEKOMST handelen,

 

ALLEMAAL in de loop der voorbijgegane eeuwen reeds VERVULD,hetgeen dus onwaar is.

 

In de kerk ruimt men geen plaats in voor een scherp omlijnde TOEKOMSTVERWACHTING.

 

Ook voor het vroegere _ en het hedendaagse volk IsraŽl,ook wel Gods Oude Bondsvolk genoemd,behoeven volgens deze leer echt geen profetieŽn meer uit te komen,ook al worden ze in grote aantallen

[ zelfs 6408 x,waarvan er inmiddels 3268 verzen letterlijk uitgekomen zijn ]

 in de Bijbel aangetroffen.

De Kerk heeft juist brutaal de plaats van het ethnische IsraŽl ingenomen en volgens haar heeft dit volk in Gods Ogen voor altijd afgedaan.

 

 

 

[ De z.g.vervangingsleer,die in sommige kerken nog volop onderwezen wordt,wordt trouwens als een hardnekkig virus slechts met moeite uit het bloed van de Christenen verdreven.

Nog steeds komt het voor,dat men in bepaalde kerken de hele geschiedenis van God met Israel als niet meer ter zake doende beschouwt. Het feit,dat de Joden JEZUS nog steeds als geheel verwerpen wordt zo aangedikt,dat men daar vergeet,dat zelfs in hun verharding het HEIL voor ons,vroegere heidenen,toch nog steeds uit Israel blijkt te komen.( Romeinen 11...Hun verwerping van Jezus betekent Verzoening voor de WERELD.) ]

De vervangingstheologie gaat soms zover dat zij leert: ĎElohim, de wrede God van het Oude Testament, Die zelfs de dood van zijn Zoon toeliet, heeft daarna plaatsgemaakt voor de eeuwig liefhebbende en barmhartige Zoon Jezus Christus.í Daarmee heeft de ĎKerk van de liefhebbende Zooní de plaats ingenomen van het ĎVolk van de toornende Vaderí.

 

Reeds vanaf de derde eeuw vanaf het begin van onze jaartelling werd er door een zekere Origenus,leraar Theologie en Filisofie op de School van AlexandriŽ voor het eerst geleerd ,

 

[ en later helaas door de kerkvader Augustinus uitgewerkt ]

 

dat de kerk het enige en ware IsraŽl zou zijn. Er is hier duidelijk sprake van een onteigening van het eigenlijke Israel.

De Joden werden toen al gezien als :

"blinde door God vervloekte bedriegers en onberouwelijke moordenaars".

 "De kerkvaders besloten de aartsvaders de hoek in te duwen. Zij bedankten de Joden voor de geschriften, maar zeiden eigenlijk: 'Jullie zijn uitgespeeld. Wij nemen nu het heft in handen. De uitverkiezing van IsraŽl gaat naar de kerk. Tijdens het concilie van Nicea werden er voor het eerst geen Joodse gelovigen uitgenodigd.

Voor die eerste kerkvaders was de rol van het Joodse volk dus al uitgespeeld.

God had volgens hen bij wijze van spreken zo van Genesis 3 kunnen overstappen naar de geboorte van CHRISTUS,terwijl De Verlosser van de wereld toch maar wel uit het Joodse volk is voortgekomen en Jezus met name voor hen als Koning zo goed als zeker in onze tijd zal teugkeren.

 

Men gunt de kerkleden ook nu nog nauwelijks hun vrijheid,als zij willen kiezen voor een ''Bijbelsere'' kijk op

een PLOTSELINGE OPNAME van de Gemeente in

HEERLIJKHEID ,

[ in onze tijd op zeer korte termijn te verwachten ],

maar_ook niet voor een geloof in de komst van de ANTICHRIST na die Opname,die met harde hand 7 jaar de aarde zal terroriseren en uitbuiten en 

tenslotte evenmin voor een Bijbelsere visie op het komen van een aards  VREDERIJK van 1000 jaar daarna,als Jezus als Heerser op de aarde In de stad Jeruzalem is teruggekeerd. In de christelijke gemeente van de eerste 400 jaar werden bovenstaande dogma's nog WEL officieel heel duidelijk beleden en geleerd.

De Donatisten,waaronder een andere geleerde tijdgenoot van Augustinus,ene Tyconius,werden eerst door Augustinus lange tijd bestreden,nadat ze als eersten in de kerkgeschiedenis Openbaring 20 niet meer letterlijk wensten te nemen.

Helaas ging Augustinus toch overstag en kwam dus ook tot het allegoriseren  [= zinnebeeldig weergeven ],  vergeestelijken en betekenis veranderen van bovengenoemd hoofdstuk uit het einde van de Bijbel.

 

Deze practijk,onlangs door een zekere Ds.J.Koppelaar,helaas wat cru klinkend,

maar beslist toch wel waar in mijn ogen, een

PERTINENTE KETTERIJ genoemd,

is officieel begonnen met het verschijnen van het boek 'Civitate Dei' _ Stad Gods van de auteur AUGUSTINUS,

waarin deze,volgens Koppelaar,

verderfelijke ideeŽn

voor het eerst openlijk naar voren kwamen en groot opzien baarden.

 

Deze z.g.n kerkvader stond immers aanvankelijk WEL achter de OORSPRONKELIJKE toekomstverwachting ten aanzien van het komende Godsrijk op aarde. Dat Koninkrijk zou ook volgens hem pas zichtbaar opgericht worden met de terugkeer van de Koning Jezus Christus,met name voor IsraŽl.

Later heeft deze,helaas,zeer invloedrijke Augustinus,zoals ik al eerder aangaf,zijn gedachten daarover gewijzigd,met alle DESASTREUZE GEVOLGEN van dien voor het functioneren van de Kerk daarna.

 

Zowel de Roomse Kerk,als de Reformatorische Kerken _ hoewel verschillend van inhoud _ hebben op het wrakke fundament van

AUGUSTINUS' latere dwaalleer

een theologisch bouwwerk geconstrueerd,waardoor de mensheid EEUWENLANG in de duisternis is gebleven ten aanzien van die rijke _ en hoopvolle dingen van de Toekomst,zoals de SCHRIFT aan de gewone,onbevooroordeelde,lezer bekend maakt.

 

De SLEUTEL tot de boeken van de profeten werd sinds Augustinus,soms nog tot op vandaag (!) ,ongelukkigerwijs aan de kerk ONTfuTseld.

 

 

 

De z.g.n. Koninkrijks-THEOLOGIE,dat de kerk NU al en voor altijd

ALLEEN

de dominerende factor is in het Koninkrijk van God,heeft gedurende de daarop volgende eeuwen diepe littekens achtergelaten in de kerkgeschiedenis.

Op tal van manieren kunnen we ook in onze tijd de negatieve gevolgen voor de kerk nog op ontstellende wijze vaststellen.

 

 

Uit de grondgedachte,dat het ZICHTBARE KONINKRIJK

reeds gekomen is en dat de Kerk de taak heeft,om dit Koninkrijk effectief te laten opereren door middel van concrete SOCIALE actie,

is de sociale evangelieverkondiging  

 

en de bevrijdingstheologie ontstaan.

Het 'sociale evangelie' immers heeft het brengen van een CHRISTELIJKE SOCIALE ORDE op het oog,waardoor het kwaad,ook zelfs buiten de kerkmuren,in de wereld zou kunnen worden overwonnen. 

De ideologieŽn,zoals het communisme,het socialisme en met name het begrip ''sociale gerechtigheid'' worden meer en meer gezien als de ware

 

EFFECTUERING,het in de praktijk LATEN functioneren

 

van het Koninkrijk van God op aarde,zoals de kerk der eeuwen,dat sinds Augustinus is gaan leren.

Doordat de kerk dus denkt,dat ze een praktische _ en zelfs een politiek-getinte _ bijdrage moet leveren aan een vorm van

 

concrete sociale actie

 

ten behoeve van de maatschappij,komen dikwijls 

de grote thema's van het Evangelie,zoals daar zijn :

de [ erf ]zonde,de Genade ,de Hergeboorte,de [dagelijkse ] bekering

,de Zekerheid van het geloof,de Terugkeer van Jezus inclusief een daaraan voorgaande letterlijke OPNAME van de Gemeente en het Eeuwige Leven of het eeuwige oordeel,bij de prediking steeds meer in de verdrukking.

 

 

Het Koninkrijk van God hier op aarde,zoals de traditionele kerken het zien,is welhaast een hier- en- nu _casus geworden,omdat de kerk blijkbaar,kosten noch moeite wenst te sparen,om de onbewegelijke elitaire structuren van de maatschappij toch op z'n minst aan het wankelen te brengen.

 

 Deze nieuwe passie leidt er toe,dat men de Bijbelse leer daarom soms verraderlijk verdraaid :

 

De mens is NIET slecht in zichzelf,maar de mens WORDT slecht door SLECHTE sociale omstandigheden. Maak die omstandigheden beter en de mens wordt beter.  

[ Geef je kind elke dag een cadeautje,dan heb je het hele jaar geen (ondeugend) kind aan hem of haar,wordt er in tegenspraak met de feiten aan de kerkgangers beloofd. ]

 

Op de preekstoel zal men nauwelijks nog kunnen horen,dat er een,door de duivel opgestookte,strijd gaande is in het binnenste van elk mensenkind,een strijd tegen de ziel,waarbij Gods GENADE hem of haar dient te inspireren tot

een persoonlijke heiliging,

via de weg van het opnieuw geboren worden en het bewust nee zeggen tegen kwade invloeden van buiten en van binnen,ons

alleen

recht voor God kan doen staan. Deze boodschap geldt voor mensen uit alle lagen van de bevolking,omdat ieders ziel immers in gevaar is ?!

Dus ook voor de vele kansarmen,hoe ellendig die situatie voor de  betrokkenen ook is.

Deze bevolkingsgroep zal er helaas tot aan de komst van

 

Het Duizendjarige Godsrijk

 

altijd zijn en zelfs getalsmatig drastisch blijven groeien door de huidige- , steeds maar toenemende ``cleptocratie`` en verloedering in onze maatschappij. Daarna- vanaf het begin van het Duizendjarige Vrederijk pas- wordt deze problematiek wel door de Teruggekomen Jezus  naar de stad Jeruzalem versneld aangepakt en zelfs opgelost.

 

Vanuit Amerika...

 

Vanuit Amerika vooral zijn er spirituele methoden ontwikkeld,om de verpakking van het Evangelie zo te maken,dat deze ook de moderne mens zou kunnen aanspreken.

 

Het is dan echter de vraag,of vanuit deze verpakking de klassieke ''noties'' van ZONDE en GENADE dan ook nog voldoende tot hun recht komen.

 

 

 

Hier komen we op het kardinale punt:

 

Juist de afvlakking van zonde en Genade blijkt niet effectief te zijn,of beter gezegd,werpt GEEN BLIJVENDE geloofsvrucht af .

 

De interesse kan aanvankelijk wel worden opgewekt,maar,omdat de kernpunten ontbreken,eindigt men veelal in

OPPERVLAKKIGHEID.

Het beeld,dat van God gegeven wordt,is meestal eenzijdig gekleurd en omvat voor het merendeel teveel van Zijn Liefde en te weinig van Zijn Rechtvaardige Gestrengheid.

 

Het woord Ďzondeí wordt nauwelijks genoemd,de verlorenheid van de mens zonder Jezus Christus wordt gemakshalve maar over het hoofd gezien,alleen wordt met name ingespeeld op de leegte van de moderne mens,waarvoor vervolgens het Evangelie als COMPENSATIE WORDT AANGEREIKT.

 

[  VRAAG : Hoorde vroeger het fenomeen van

de ''Hour of Power'',uitgezonden door de televisiezender RTL5 van 9 tot 10 uur op zondagmorgen in Nederland,daar ook bij ? De zoon van Schuller

is gelukkig is meer echt Bijbels ge-orienteerd.

 

Deze vraag moet helaas bevestigend beantwoord worden.

Volgens Dr.Robert Schuller,de evangelist ( ? ) van deze wereldwijde organisatie,zouden we liever niet [ meer ] moeten zeggen,dat de mens een verloren zondaar is.

 

Volgens hem is de oorzaak van

alle ellende van de mens niet zozeer diens zondige staat t.o.v. God,maar eerder het niet

geloven in zijn kunnen als individu,het niet geloven in de eigen geweldige persoonlijkheid.

Door in het geloof je vertrouwen te stellen op Jezus,verandert alles en richt de mens

zich op.

 

Dat deze mens zich moet laten reinigen door het verzoenend Bloed van Gods Zoon

komt echter in zijn filosofie niet voor. In geen van zijn boeken wordt hierover gesproken.

 

Ook in zijn diensten zult U het Bloed van Jezus Christus niet horen noemen. Ds. Schuller

maakt bezwaar tegen de stelling,dat de mens in een zondige staat verkeert en daarom zich

tot Christus moet wenden om Verlost te worden. In zijn ogen is de acceptatie van Jezus als

Helper en het geloof in Hem,om Wonderen in iemands leven te doen voldoende voor een

succesvol bestaan.

 

Infiltratie van New Age in die kerk ?

 

 

Elk individu,volgens hem, zou niet van nature totaal verloren zijn,want God woont,volgens deze ``predikant``,al bij de conceptie in de menselijke persoonlijkheid,die bij elk mens van oorsprong volmaakt zou zijn.

 

[ Trouwens wordt het tegenwoordig overal ter wereld steeds meer helaas als een goede zaak geacht en dus zeker niet als een bedreiging voor het zielenheil,als iedereen bij het opgroeien zijn diepste impulsen nastreeft,om z.g.n. frustraties te voorkomen. Alleen de kinderlokker,de geweldpleger en de tasjesrover vallen net nog wel uit de gratie van de algemene opinie. ]

 

 Maar 2000 jaar lang heeft de kerk,in gehoorzaamheid aan de Bijbel,er toch wel degelijk voortdurend op gehamerd,dat wij allemaal,van onze geboorte af aan,op

 

onszelf gerichte wezens

 

zijn,die niet echt opnieuw behoeven te leren,om zichzelf lief te hebben,want dat doen we immers

vanzelf al,zolang we op aarde leven..

 

Aan deze,op de Bijbel gegronde,visie heeft deze ``prediker`` helaas geen serieuze boodschap meer.

 

Zondeval,zonde en verlossing daarvan door genade

 

zijn begrippen,waar Schuller achteloos aan voorbij blijkt te gaan.

Zijn mensbeeld is,als zodanig,derhalve niet eens meer bijbelgetrouw te noemen.

Bekering

blijkt bij hem dan ook niets anders te betekenen,dan dat het negatieve denkbeeld [ = met name angst,om te falen ],dat de mens vanaf zijn kindsheid steeds weer bij zichzelf koestert,door God in een nieuw verworven positief zelfimago kan worden ''omgeswitcht''.

 

Ons probleem ligt,ook volgens hem,niet in de zonde,die we doen en in onze ik-gerichtheid,maar in het te negatief denken over onszelf. Schuller geeft via zijn boodschap een soort cursus aan zijn volgelingen,om met Gods Hulp weliswaar,iets goeds van hun leven op aarde te maken,door goed te leren denken.

Hier klinkt HELAAS niet de boodschap van HET volle EVANGELIE meer door, maar een evangelie,dat voorzien is van een bedenkelijke ''vulling'', ookVOLGENS DE BIJBEL,HOE AANNEMELIJK HET OOK VERPAKT WORDT.

 

Zie : Galaten 1,de verzen 6 en 9

 

Ik sta er verbaasd over,dat U zo spoedig afvalt van Hem,Die U riep,tot de Genade van Christus,en overgaat naar een ander evangelie,..

 

Wat wij [ =  PAULUS  EN SILAS ] vroeger gezegd hebben,

zeg ik nu opnieuw :

Als iemand U een ander evangelie verkondigt dan U ontvangen hebt :

 

Hij zij vervloekt !

 

De apostel Paulus heeft namelijk nooit zo geschreven over het``Eerste`` Evangelie :

 

Dit is een Getrouw Woord en alle aanneming waard,dat Jezus in de wereld gekomen is,....

om ongelukkige mensen weer gelukkig te maken,een fijner leven te geven,maar wel,

 

dat de zondaars door Jezus zijn Vergeven en voor Eeuwig zijn

Vrijgesproken.

 

Volgens dezelfde Paulus heeft de mens niet met name een probleem met zichzelf,

maar een Probleem met God

en als gevolg daarvan ook problemen ook met zichzelf [ b.v. ongelukkig zijn ].

 

Jezus heeft ZichZelf niet zozeer ontplooid,

om Zijn Levensdoel op aarde te verwezenlijken,maar Hij heeft ZichZelf  met name opgeofferd voor anderen,die Hem helemaal niet moesten of zelfs een afschuw van Hem hadden, en wel tot in de Dood. !!!

 

Een schokkende stelling van deze prediker is de volgende :

``Jezus zou de Kruisdood alleen zijn ondergaan,om daardoor Zijn- en,tegelijk besloten in Hem,ons positieve zelfbeeld in Gods ogen heilig te kunnen maken [ = te legitimeren ].

 

---Want het kruis beschermde onze Heer ervoor, dat Zijn

volmaakt zelfrespect veranderde in zondige trots.``

 

 

Schuller is namelijk een aanhanger van de z.g. IK- of ook wel lekker gevoels-THEOLOGIE,onderdeel van het z.g.n. marketingchristendom.

 

Niet Christus,maar de mens staat bij hem centraal.

Het gaat,jammer genoeg,ook bij hem,

om het ''heiligen'' ,het sanctioneren van

 

het onbekeerde !!! ego

 

van elke zonda[a]res bij zijn of haar geloven in God en nŪet om de persoonljke

levensheiliging en de Bijbelgetrouwe bekering,met gepaste nederigheid,

bij de dagelijkse strijd tegen de enormiteit van de zonde.

Onze natuurlijke [ = de oude ] mens  wordt door de leer van SCHULLER NIET VERNEDERD,MAAR DOOR ZELFOPVOEDING EEN NIEUWE KANS GEBODEN,bijgeschaafd zogezegd,

maar elk mens blijft EVENWEL in de  echt-Bijbelgetrouwe visie een gevallen schepsel,die zonder Gods Hulp niet in staat is,om zichzelf zonder bekering volledig aan God te ''offeren''. [ = toe te wijden ]

 

Zie : Romeinen 8 vers 8

 

Dat betekent : Niet de lijfelijke kinderen zijn Kinderen van God,maar de kinderen van de Belofte worden als Nakomelingen gezien.

 

HIJ/zij MOET KWIJTSCHELDING VAN SCHULD ONTVANGEN door de Bloedstorting van Jezus Christus aan het Kruis,anders is men nog voor de Eeuwigheid verloren.

 

( Hergeboorte doordat God een nieuwe mens in ons creŽert,verandert ons ik echter wel in de ouderwetse Bijbelse zin van het Woord en biedt ons als zodanig een gelukkig en een [H]eerlijk perspectief. )

 

Zie ook onderstaande link over het Gruwelijke Kruislijden van Christus :

 

https://www.mychrometheme.com/t/5itegfqz0yvz9r1vq0q7yng3j

 

 

De gehele christenheid op aarde,inclusief die van Amerika,wordt meer en meer door de verraderlijke ziekte van het

welvaarts-gevoels- en succes-evangelie van Schuller en consorten

geÔnfecteerd,getuige de

 

Slogan : Dien een,luxe brengende,God en je wordt daardoor gegarandeerd succesvol op aarde,waaronder ook valt het verdienen van veel geld.

Helaas moet nogmaals gezegd worden,dat dit,ook wel zo genoemde,psychologische evangelie,waarbij de mens zichzelf redt,eventueel met wat extra hulp van God,een oude afgoderij is .

De duivel vindt het heerlijk,als je baat zoekt bij dit namaakevangelie.

 

Welvaartstheologie

 

 

De TV-dominee Kutino van een TV-station in Congo,dat jammer genoeg met Nederlandse steun in de lucht was gekomen en aanhanger en zelfs apostel van de z.g.n. succestheologie,zei onlangs nog  [ =  april 2003 ] :

''Bent U arm ? Eigen schuld. U hebt het in eigen hand,om dat vandaag nog te veranderen !'' Als U mijn geloof zou hebben,zou U ook rijk zijn. ! Zodra U een paar dollar bij me hebt gebracht,komt God subiet in actie...Binnenkort betaalt God minstens het zesvoudige terug.

ZIE,zegt hij er nog bij,: DE GELIJKENIS VAN DE ''ZAAIER '' maar. 

 

 

Godsdienst professor Jonathan Walton zegt te geloven,dat de zogenaamde voorspoeds- en welvaartsevangelisten voor een belangrijk deel medeschuldig zijn aan de financiŽle crisis,waarin veel Amerikanen zich thans bevinden. Zij hebben hun goedgelovige christelijke volgelingen op de rand van de afgrond gebracht.

Volgens de leer van deze evangelisten zal God íeen weg bereiden voor arme mensen,om te kunnen genieten van de mooie dingen in het levení. Deze leer blijkt een gevaarlijk gevolg te hebben gekregen tijdens de huizenmarktexplosie. Gemeenteleden werden aangespoord,om riskante leningen en hypotheken af te sluiten,omdat God wel voor ze zou zorgen.

Wat de mensen niet hebben beseft is,dat God hier volledig buiten staat,maar ze het slachtoffer zijn geworden van inhalige makelaars en banken die uit waren op geldzucht. De Bijbel maakt duidelijk,dat geldzucht de wortel van alle kwaad isÖu kunt niet God dienen en Mammon.

MatthŽus 6:24

Bekende evangelisten hebben hun volgelingen voorgehouden,dat wanneer ze geld aan de kerk offerden,God ze een huis zou geven. En als ze dat huis ook inderdaad kregen,dachten ze dat hun gebeden verhoord waren.

Het welvaartsevangelie komt vooral voor in de Pinkstergemeenten en vormt onderdeel van een vorm van bovennatuurlijk positief denken.

 Volgens Walton geloven de miljoenen aanhangers oprecht,dat zij hun geloof in God kunnen bewijzen door grote giften aan de kerk te geven en door zich geheel te richten op Goddelijke beloftes van wereldse voorspoed en rijkdom,,die zogenaamd uit de Bijbel afkomstig zouden zijn. De evangelisten,die dit prediken doen dat,om zichzelf te verrijken. Dat blijkt uit de vaak zeer luxueuze levensstijl,die Ďsuccespredikersí er over de ruggen van hun toehoorders,op na houden. Nu de financiŽle zeepbel uit elkaar is gespat blijken volgens Walton de volgelingen van het welvaartsevangelie onevenredig zwaar getroffen.

 

 

 

 

Het is helaas inderdaad een''valse'' belofte,dat alle ''ware'' gelovigen op aarde automatisch via hun geloof rijkdom en gezondheid  zouden kunnen verwachten.

 

Jezus Zelf,als joods Koning,was ook niet rijk aan aardse goederen :

 

Het leven van de Heer Jezus

Hoe leefde Hij? Hoe was Hij?

 

1. Na Zijn geboorte was Hij niet rijk,maar arm en lag Hij in een geleende ďwiegĒ,een voerbak.

2. Na Zijn geboorte was er al snel gevaar en moest Hij vluchten naar Egypte.

3. Na Zijn terugkeer was er weer gevaar en kon Hij niet in Judea blijven.

4. Zijn eigen broers minachtten Hem.

5. Hij had een kort leven,slechts 33 jaar.

6. Hij leefde als de Man van smarten.

7. Geen invloed,geen macht,geen rijkdom, e.d. ďDe vossen hebben holen...Ē(Mattheus 8:20)

8. Hij werd gehaat door de leiders van het volk.

9. Regelmatig moest Hij Zich verbergen voor die leiders.

10. Mensen zeiden van Hem,dat Hij bezeten was door de duivel.

11. Sommigen zeiden zelfs,dat Hij de duivel zelf was.

12. Anderen noemden Hem een Samaritaan.

13. Bijna alleen de demonen erkenden Hem als de Zoon van God.

14. Hij stierf als een misdadiger.

15. Hij had een eenzame begrafenis.

16. Hij lag in een geleend graf.

17. Hij predikte geen voorspoed in je leven,maar leerde,dat je Zijn juk op je moest nemen, dat je je kruis achter Hem aan moest dragen.

18. Hij leerde dat de juiste weg was : De smalle Weg.   ]

 

 

 

 

 

Christus is in deze visie meer voorbeeld dan Verlosser ; de Heilige Geest is de Goddelijke Persoon,die

 

de mens Ďhighí moet maken,

 

terwijl tenslotte de Vader wordt omgeven door een waas van geborgenheid en gezelligheid.

Er wordt meestal geen appŤl gedaan op de wil,nog minder op het verstand,maar hoofdzakelijk op het gevoel.

 

 

 

Veel koopkracht kan soms ook veel geestelijke zwakheid veroorzaken !

 

De uitwerking hiervan is een godsdienst van emotionaliteit en lief zijn voor elkaar,waarbij het consumptieve aspect

 

de hoofdrol vervult :

 

Hoe kan ik persoonlijk tot een optimale behoeftebevrediging geraken en hoe kan ik anderen daarbij helpen,om ook een soortgelijke Ďkickí te kunnen ervaren.

 

De successen,die op deze wijze worden gescoord,heten dan hier ook tekenen te zijn van het Koninkrijk,waarbij de kerk hier op aarde,ook in hun visie,nog steeds getalsmatig dient te floreren,tot haast

alle [?]

mensen zijn gaan geloven.

Deze tekenen zijn echter niet altijd te beschouwen als een geestelijke vernieuwing in de Bijbelse zin van het woord,maar blijken soms niets meer dan impulsen aan het  voorheen besproken gevoelsleven te zijn,waardoor men zich ook in spirituele zin prettig voelt.

In dit verband zou het wel eens zo kunnen zijn,dat de communistische stelling,dat godsdienst opium voor het volk is,in de bovenstaande opvatting van het geloof,enige waarheid bevat.

Zodra we evenwel de boodschap van de profeten en de woorden van de apostelen tot ons laten doordringen,dan treft ons in de eerste plaats

 

juist de scherpte en de gestrengheid

 

daarvan.

 

[ Als de duivel U niet slecht kan maken,zal hij proberen ervoor te zorgen,dat U het altijd druk hebt.]

 

Ook de gelovige mens moet telkens weer worden ontmaskerd in zijn doen en laten.

 

Zo heeft ook de hel helaas zijn langste tijd echt niet gehad,

maar is zelfs een eeuwige pijnbank.

 

Zie onderstaande overduidelijke videolink :

 

http://www.youtube.com/watch?v=RU1nJ9Jd2Nc&feature=player_embedded

 

 

Concrete zonden moeten worden beleden aan God en ook aan de mensen,die het slachtoffer werden van onze íontsporingení. Alleen langs deze weg zal volop het ''klaarstomen'' van ons voor de Eeuwigheid,hetgeen alleen door God kan worden bewerkstelligd,plaats kunnen vinden.

Uiteraard zal ook het,nu toch wel,,dra'' komende

 

Duizendjarige Godsrijk,

 

waarin IsraŽl de leidende rol zal gaan vervullen,in deze context in letterlijke zin moeten worden verstaan. na de grote v

 

 

Klik op deze foto van de zingende Webmaster en hij zal veel groter worden.

 

 

 

Bezoek(ster) : Klik ook eens op Christelijke versjes,nr. 14 en beluister/download het lied,dat correspondeert met bovenstaande foto.

 

p.feddema@online.nl