Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

''Kloon''DEMON

 

 

[ Zie ook bij : Een achttal voortekens van de Eindtijd. ]

 

[ Een mens staat pas stevig op zijn benen als hij op z`n knieŽn voor het Kruis van Christus heeft gelegen. ]

 

 

 

Psalm 34 vers 17

 

Maar de HEER keert zich tegen hen,die zondigen ; van hen wil Hij niets meer weten...

 

 

Zou het beest uit Openbaring een demon,

opgesloten in een menselijke KLOON kunnen zijn ?

 

In Openbaring 13 vers 18 is er sprake van het getal 666 van een mens. Dus het is onwaarschijnlijk,dat het BEEST een vervolmaakte robot,of een geavanceerde computer als uitingsvorm heeft.

Het BEEST zou op z'n minst op een mens moeten lijken. Maar als hij inderdaad een mens blijkt te zijn,dan is hij een heel bijzonder mens met grote leidersgaven,die bovendien in staat is spectaculaire wonderen te verrichten,zoals o.a. het vuur uit de hemel naar de aarde halen en daarmee tegenstanders elimineren.

De duivel geeft hem zelfs zijn TROON,waardoor grote groepen mensen hem zo geestdriftig achterna rennen,dat ze dit verderfelijke wezen zelfs aanbiddend bedanken voor de macht,die hij aan het beest heeft overgedragen.

 

[ Hij heeft zowel het genie als de energie van satan gekregen,

waardoor hij zich bijna moeiteloos brutaal als god kan laten aanbidden. ]

 

 

 

 

 

 

 

= De anti-zoon

 

Nu komt de vraag aan de orde,of het wel waarschijnlijk is,

dat een gewoon mens tot zulke dingen in staat is en 

of er wel zo'n grote samenwerking met de duivel mogelijk is,dat hij aan een sterfelijk mens maar liefst zijn eigen troon afstaat. Dan moet hij volkomen kunnen vertrouwen op zijn altijd durende controle over die mens.

Het antwoord moet evenwel luiden,dat er wellicht iets anders gebeurd moet zijn,wat we tot nu toe over het hoofd hebben gezien.

 

Moderne Biotechnologie

 

Zoals U beslist ook wel zult weten,houdt de MODERNE BIOTECHNOLOGIE  zich bezig met de uitvoering van genetische aanpassingen aan mensen,dieren en planten. Hieronder valt ook 

het z.g.n. klonen,

waarbij het in theorie mogelijk wordt,om meer dan ťťn genetisch identiek exemplaar van zowel planten,dieren als mensen op de aarde te laten voortleven.

 Toch leest men in sommige wetenschappelijke publicaties reeds,dat DE PRAKTISCHE realisering niet zo ver meer af is : Het wachten is op de dag,dat de EERSTE MENS wordt gekloond !! Van dieren en planten zijn de toepassingen reeds vlak na het jaar 2000 reeds in grote mate aan ons bekend geworden.

Hoewel sommige evolutionisten nog volhouden,dat er slechts een gradueel verschil is tussen mens en dier _ een chimpansee zou voor 99% genetisch gelijk zijn aan een mens _ weten ĎíChristeníí-wetenschappers,dat het daar in essentie niet eens om gaat.

Een dier klonen is voornamelijk een biologische kwestie,maar een mens klonen is daarentegen ook een zaak met een geestelijk aspect. Uiteraard is de doorsnee Bijbelgetrouwe Christen nog steeds van oordeel,dat het mensenklonen tegen het scheppingsprincipe van God ingaat.

Hoewel God veel experimenten heeft toegelaten,die tot dusver gelukkig nog goed zijn afgelopen,zal er weldra een punt worden bereikt,waarbij men niet meer terug kan.

 

 (  Het klonen zou een belangrijke reden voor God kunnen zijn,om voor een tijd opnieuw een punt te zetten achter ''Zijn Project'' aarde.

 

Vergeet niet,dat het enige,door God geÔnitiŽerde,voorbeeld van ongeslachtelijke voortplanting bij de mens,de verwekking van Jezus bij het maagdelijke meisje Maria is.

Dit kunnen we lezen in het begin van het Lucas-evangelie in het Tweede Testament van de Bijbel.)

 

Het is denkbaar,dat er weldra menselijke klonen zullen ontstaan,die zogezegd ''zonder geest'' zullen rondlopen,of die voorzien worden van een geest,welke van meet af aan een occult karakter draagt. Dit nu zou wellicht een unieke opening voor de satan kunnen zijn,om een geestelijk ''leeg'' mens voor 100% ter beschikking te krijgen.

 Tot op heden is het nog altijd zo,als een mens zich vrijwillig  aan de duivel onderwerpt en in zijn lichaam een opening biedt voor demonische ''inwoning'',dan wordt nog immer voor die boze geesten het risico gelopen van een uitdrijving door een exorcist,of zelfs door God zonder menselijke tussenkomst.

Maar een totaal lege kopie van een mens,die niet in staat is ook maar enige weerstand te bieden,is voor de satan uiteraard 

DE MEEST IDEALE OPTIE.

 

Zou de Anti-Christ wellicht ook een genetisch gemodificeerd persoon kunnen zijn,die nooit ziek is en ook nog over paranormale superkrachten beschikt ?
 

 

 

Combineer dit ook nog eens met een geraffineerde manipulatie van menselijke cellen,waarbij een bijzonder BEGAAFDE menselijke kloon wordt verkregen en alle ingrediŽnten voor de macht van de duisternis zijn aanwezig,om,dit op een mens lijkend  'wezen ',tot de meest wonderlijke _ en tegelijk duivelse dingen te inspireren.

Wanneer de duivel ons steeds herinnert aan ons verleden,wordt het tijd,dat wij hem herinneren aan zijn toekomst. 

Het Beest n.o. : 666

 

Laten we gaan kijken naar Openbaring 13 vers 11 tot 18 en tegelijk in ons achterhoofd houden,wat we net te berde hebben gebracht,dan hebben we wel degelijk extra aanknopingspunten : 

Het beest komt uit de aarde voort. De menselijke wetenschap is als het ware de producent van deze supermens. 

 

 

Het beest zag er uit als het Lam,maar het praatte als een draak. 

 

 

Dit zou er op kunnen wijzen,dat een demon met een hoge rang de begaafde kloon volledig bestuurt,want de draak is een ander woord voor de duivel.

De satan wordt wel eens als de 'aap van God'  ten tonele gevoerd. Dat,omdat hij op alle mogelijke wijzen God probeert te imiteren. Hoewel hij altijd surrogaat blijft leveren,is de kwaliteit van die na-aperijen soms erg hoog.

De duivel,het beest [ =  antichrist ] en de valse profeet zijn een poging,om de Goddelijke DrieŽenheid na te apen.

De valse profeet zal van een afbeelding van de anti-christ een monsterlijk afgodsbeeld laten vervaardigen,

dat in de dan opnieuw opgebouwde tempel in Jeruzalem zal worden neergezet en vervolgens aanbeden.

Dit beeld,deze gruwelijke anti-god kan men gerust wel beschouwen als de vleesgeworden godslastering

bij uitstek.

 

Van der Haagen zegt daarover in Profetisch Perspectief, pagina 167 :
 

Deze figuur zal als politiek-religieuze "anti-heilige geest" de aardbewoners een dusdanige satanische hersenspoeling doen ondergaan,dat het overgrote deel der mensheid de anti-christ met de grootste bewondering zal aanhangen,om hem tenslotte te voet te vallen en als god te aanbidden.
 

Dit beeld zal blijkens de tekstverwijzingen :

 

DaniŽl 12 ver 12  en Mattheus 24 vers 15

 

met de naam ``gruwel der verwoesting of huiveringwekkende gruwel`` worden betiteld.

Het zal bovendien ook nog op een heilige plaats in die tempel

[ =  Het Heilige der Heiligen ? ]

worden opgericht,om er varkens aan te offeren.

 

In dit satanische trio is de duivel de anti-vader,het beest de anti-zoon  

en de valse profeet of leugengeest de anti-heilige geest.

 

 

 

 

 

 

 

Ook uit hun manier van optreden blijken karaktertrekken van de Vader,De

Zoon en De Heilige Geest.

 

 

[ De strategie van satan bestaat meestal uit vier stappen :

1.demoraliseren

2. destabiliseren

3. de mensen opstoken,om te rebelleren en

4 .dan de regie overnemen ]

 

 

De kwade eigenschappen van dit duivelse driemanschap blijken ook

 uit een tekst uit het Oude Testament van de Bijbel,n.l.,

 

Zacharia 11 vers 6

 

die,door de Bijbelgetrouwe theoloog en orgelbouwer Van De Weerd,

rechtstreeks uit de grondtekst als volgt is vertaald en

 waar de duivelse aard van de anti-christ voor ons 

ten voeten uit wordt opgetekend :

 

Om de verstrooiden zal hij zich niet bekommeren,

 

Heilzame tegenpool is Jezus Christus in de volgende verzen tussen haken :

 

 

[ Marcus 2 vers 17b ] :

 

''Ik ben niet gekomen,om Rechtvaardigen te roepen,maar zondaars''.

 

 

de kinderen zal hij niet zoeken,

 

 

[ Markus 10 vers 14b ]

 

Toen Jezus dat zag,

[ = de terechtwijzing van de leerlingen  ]

werd Hij verontwaardigd : ''Laat die kinderen bij Me komen en houdt hen niet tegen,

want van zulke kinderen is het Koninkrijk van God.... "

 

 

het verbrokene zal hij niet helen,

 

 

[ Mattheus 11 vers 28 ]

 

Kom allen naar Mij toe,die afgemat en belast zijn,en Ik zal U Rust geven.

 

 

en de gezond zijnde zal hij weigeren te eten te geven.

 

 

[ Markus 8 vers 2 ]

 

''Ik heb te doen met deze mensen :

[ =  4000 in getal ]

Ze zijn al drie dagen bij Me en hebben niets te eten......''

 

 

Maar de uitverkorenen zal hij verslinden en hun voeten zal hij afrukken.

 

 

[ Lukas 19 vers 10 ]

 

''...De Mensenzoon is immers gekomen,om te Zoeken en te Redden,wat verloren is''.

 

 

Het meest bekend is,

dat hij zich kan manifesteren als een nep-engel met enorm veel licht rondom zich heen.

[ Lucifer ]

 

 

 

Maar via de genoemde menselijke kloon krijgt de satan een unieke ingang,om de Messias,de Zoon van God,te imiteren :

 

 Hij laat zijn ''zoon'' [= een hooggeplaatste demon ] ``vlees``worden.

 

Heel geraffineerd zal deze anti-christ niet langer de Zoon ontkennen,maar zal hij zichzelf als de zoon en de christus presenteren.

Op deze wijze is voor 100% de spreekwoordelijke wolf in schaapskleren op aarde verschenen,die in de ogen van satan het summum aan verleidingstechnieken kan bieden.

Dat is tot nog toe niet vertoond in de wereldgeschiedenis. Het zal een grote apotheose,

een anti-christ in optima forma opleveren.

 Andere ''beestmensen'',zoals Nero en Hitler,die zich vrijwillig door boze geesten lieten beheersen,zou men gerust wel als valse profeten,of voorlopers van die anti-christ kunnen betitelen,maar ze konden hem nooit zelf zijn ! Zoals ik aan het begin van dit verhaal vertelde,lezen we in 

vers 18 van Openbaring 13,

dat het getal van het toekomstige beest het getal van een mens is.

 Als je het van uit het standpunt van God bekijkt,is een kloon eigenlijk niet echt een mens,want de Schepper heeft er geen geest aan toegevoegd.

Scheppingstechnisch is hier sprake van een dier,of liever een beest,

met het getal van een mens.

 

Zouden we het getal 666 misschien kunnen terugrekenen uit het feit,

dat het beest maar 2 van de 3 elementen in zich heeft,

die een door God Wedergeboren mens wel bezit ?

 

[ namelijk slechts lichaam en ziel,maar geen tot Nieuw Leven gewekte GEEST ] 

 

Wiskundig is het zo,dat de breuk 2/3 immers ook decimaal te schrijven valt als 0,666.

Als je dit getal dan vermenigvuldigt met het getal van de Volheid,

dus 1000,dan ''rolt'' er als het ware het getal 666 uit.

 De mens heeft van nature ook slechts twee gave elementen,

want de zondige menselijke geest is immers zo ver van God verwijderd,

dat hij beschouwd kan worden als een ten dode opgeschreven dimensie,

met name bij de onwedergeboren mens.

 

Citaat van een onbekende

[  Als we blijven weigeren een derde deel van onszelf te [h]erkennen,scheppen we een innerlijke leegte,die plaats biedt voor kwaad,vooroordeel,haat en ''stinkende verwoesting''. ] 

 

 

 

Deze eigen foto is  in 1998 in IsraŽl genomen !

 

In het zwarte gat,waar de toeristen in kijken,bevindt zich de grootste ĎíMozesbroníí,

die ontstond,toen deze profeet en grote eerste leider van het Oude Bondsvolk,

van God de opdracht kreeg,

om met zijn stem voor de smachtende IsraŽlieten water aan de rotswand te Ďíontfutseleníí.

 Ook na duizenden jaren geschiedenis zijn alle grote- en kleine bronnen nog actief !

 

Zo komen we tot de conclusie,

dat het getal van het beest het getal is van een onwedergeboren mens met een zeer duidelijke satanische inslag.  Hij zal DE zondaar bij uitstek zijn,de mens voor,wie God noch gebod nog enige inhoud heeft.

 

[ De mens kan alleen echt mens zijn,

als hij een warme band heeft met zijn Schepper.

 Zodra deze relatie er niet [ meer ] is,

loopt deze mens de kans,

om steeds verder te verdierlijken tot een onmenselijk wezen. ]

 

 

Nog enkele aanknopingspunten voor deze visie

 

Voor de duidelijkheid citeer ik uit HET BOEK de volgende nogal raadselachtige tekst uit  

Openbaring hoofdstuk 17 vers 8 :

 

''Het beest,dat U zag,heeft EENS GELEEFD,maar is er nu niet meer.

Het zal straks uit de bodemloze put omhoog komen en er weer in ondergaan.

 De bewoners van de aarde,

die helaas NIET IN HET LEVENSBOEK ZIJN INGESCHREVEN,

zullen zich erover verbazen,dat het beest,DAT ER VROEGER WAS,

er nu niet meer is,maar STRAKS WEER ZAL KOMEN''.

 

Het betreft hier het beest,dat uit de zee omhoog komt

 

 

En er werd een ander teken in de Hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens,en op zijn koppen zeven kronen.

( Openbaring 12:3 )

 


De draak,dat is de satan.

 

De laatste van de hieraan voorafgaande zinnen

geeft een symboliek weer van het herstelde Romeinse rijk als duivelse creatie

 

 [ De E.U. of een toekomstig Turks- of Syrisch Kalifaat ? ]

 

en tevens van de persoon van de anti-christ,die daarvan het hoofd zal zijn.

 

Los van de figuurlijke betekenis,die het ''zee''- beest d.i. de anti-christ ongetwijfeld ook heeft,

 

[ Zie daarvoor Openbaring 17 vers 8 tot 13 ],

 

zou hier wel eens sprake kunnen zijn van een kloon !

 Men kan immers van een menselijke kloon zeggen,dat hij er vroeger was  

 

[ hij heeft zich laten klonen ],

 

er niet meer is  

 

[ zelf bestaat hij niet echt meer als mens,hij is slechts een afgeleide ],

 

straks weer zal komen. 

 

[ nadat de oorspronkelijke mens is gestorven,blijft de kloon over .

 

De antivader,de duivel laat zo zijn anti-zoon,de anti-christ ''opstaan''

uit de doden als een overtuigend ``messiasteken``

voor zijn volgelingen,die het satansteken dragen op de hand of op het voorhoofd

en voor de andere mensen,die tot dusver nog hebben getwijfeld. ]

 

De genezing van de dodelijke wond,

die beschreven wordt in Openbaring 13,de verzen 3,12b en 14b suggereert een overeenkomst met de Opstanding van de Heer Jezus :

 

Eťn van zijn koppen leek dodelijk gewond,maar zijn doodwond genas.

 

..,waarvan de doodwond genezen was.

 

..,dat door het zwaard werd gewond,maar in leven bleef.

 

 

De grootste verleiding,die er voor de mensheid bestaat,

die van de imitatie van de Opstanding,

is hiermee voor het eerst door de duivel in zijn strijd om de heerschappij over de aardbewoners als ultiem satanisch wapen benut.

 

 Het is ook zeer wel mogelijk,

dat hij als de anti-christ het product zal zijn van seksuele omgang van een geestelijk wezen met een maagd.

 Hij zal in alles,wat maar mogelijk is,dus ook hierbij

de maagdelijke geboorte van Christus imiteren.

 Hij kan zelfs satan zelf tot vader hebben,die hem zijn macht geeft.

 

 (Openbaring 13: 4).
 

Hier zien we de beestmens optreden als een indrukwekkende kopie van Christus,

maar gelukkig lezen we in de Bijbel,

 

dat onze Heer Jezus toch,zowel gisteren,als vandaag nog de Zelfde Echte God is

en dat uiteindelijk tot in Eeuwigheid zal blijven. 

Zie daarvoor :

 

 HebreeŽn 13 vers 8.

 

We mogen blijven geloven,

dat deze Zelfde Heer ook deze superslang de kop zal kunnen vermorzelen.

 

 

 

 

 

 

Voor zover mijn beperkte kennis omtrent het klonen reikt,

is het nu nog niet mogelijk een menselijke kloon

buiten een menselijk lichaam tot ontwikkeling te laten komen.

Maar wellicht zal dit binnen zeer afzienbare tijd,in 

 

een soort couveuseachtige broedmachine,

 

wel het geval zijn.

 De ontwikkelingen op dit punt zijn in een versnelling gekomen.

Misschien zal dŠt voor de satan

 

HET ULTIEME UUR  ''U''

 

zijn,om zich van deze kloon meester te maken,

omdat hij dan niet meer in een BESTAAND menselijk lichaam behoeft binnen te dringen,waarmee hij immers zijn ''boekje ''te buiten gaat.

Hoe het ook zij,er is mijns inziens alle reden toe,

om als denkbare optie aan te nemen,

dat het draaiboek van het beest er zo zou kunnen uitzien,

ook al realiseer ik me best wel,

dat er ook nog wel enkele andere scenario's mogelijk zijn,

die het plotseling op aarde aanwezig zijn van het Beest van de Toekomst,

de Anti-Christ van de Eindtijd,die volledig bezeten zal zijn van satan,

zullen kunnen verklaren.

 

Laten we in elk geval de ontwikkelingen

over het klonen van mensen nauwlettend op de voet volgen.

 

 

 

p.feddema@online.nl