Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS

 

 

 

 

 

 

[ N.B. Klik ook op : ER zijn

 tenminste 8 voortekens. ]

 

 en

 

 [ Zie ook even bij :   Hyperlink ''Kloondemon''.]

 

 

 //////////////HET VREDERIJK VAN

 JEZUS MESSIAS.////////////

 

 VRAAG....Onlangs werden er in mijn bijzijn

 twee stellingen door iemand gelanceerd

 over het 1000-jarige rijk,

 waarvan de eerste _ zo uit

 de koker van de traditionele kerken

 zou kunnen komen :

 

STELLING I :"Nergens staat er in de Bijbel,

dat dit rijk een RIJK VAN VREDE zal zijn.

Dit duizendjarige rijk is toch

al begonnen te functioneren vanaf

de ''Handelingen''periode na het eerste

NIEUWTESTAMENTISCHE Pinksterfeest ??!!

 

STELLING II : Als men ook nog spreekt

over de EERSTE OPSTANDING,

dan is dat immers niets anders

dan de opstanding van de ziel

uit de doodsslaap,

lange tijd nadat de lichamelijke dood

heeft plaatsgevonden

en de TWEEDE OPSTANDING

is toch de hereniging van de

dan levende ziel met

het vroegere dode lichaam ?

 

"Wat denkt U van deze

Bijbeluitleg van de kerken en van o.a.

de 7-de Dags_Adventisten ?"

 

ANTWOORD.....

 

I Het 1000-jarige rijk wordt in het

z.g.n. Oude Testament,

maar ook in het nieuwe testament van de Bijbel,

zelfs 10.385 x,

al als een reŽle optie voorspeld

en wel degelijk als VREDERIJK

betiteld.

Dat komt neer op 25 % van alle teksten uit de bijbel.

 

 we lezen b.v. in Jesaja 9 vers 5 en 6,

 

( Dit bijbelcitaat is een voorbeeld van

……n van de vele ''doorgesneden teksten'',

die er in het o.t.

staan opgetekend,

waarbij sommige profeten in opdracht

van god flitsen van boventijdelijke

boodschappen over

de eindtijd neergeschreven hebben. )

 

Meer dan de helft van duizend profetische Bijbelgedeelten

zijn al letterlijk in vervulling gegaan. :

als god iets voorzegt,dan

komt dat blijkbaar ook uit. Geen ander Boek kan dat ooit evenaren.

 

dat onze HeER Jezus als een koning

van de VREDE zal regeren op aarde......

 

" We hebben weer een koningszoon...

Men zal Hem noemen....

vorst van de VREDE...

Hij neemt plaats op Davids troon...

nu en voor ALTIJD..."

 

Omdat we,even als andere

Bijbeluitleggers uit de Orthodoxe

geloofshoek,er naar streven,

om zo veel als mogelijk is,de Bijbel

letterlijk te interpreteren

en niet onnodig te vergeestelijken,

gaat het volgens ons hier niet meer Alleen

over het KERSTFEEST,

maar ook over de TWEEDE 'vleeswording'

oftewel de fysieke Glorieuze

TWEEDE KOMST van de HEER,

 

[ Jezus komt namelijk niet als een Kindje

 in een kribbe terug,

maar wel als de rechtvaardige

Ruiter op het witte paard,

omhuld met een mantel,

 

``dat in bloed gedoopt is``

 

en met een ``scherp zwaard,

om daarmee de opstandige volken

neer te slaan``,

 

 

hij is dan niet alleen meer het ``kind,

dat ons is geboren,

``maar vooral de ``sterke god``,

die het geluid van dreunende

soldatenlaarzen voorgoed

zal doen verstommen. ]

 

 

 

bij het begin van het 1000-jarige rijk,

waar wij,mensen van de 21ste eeuw,

een stuk dichter naar TOE zijn opgeschoven,

sinds de staat ISRAŽL al weer bijna

65 jaar prominent aanwezig

is [gebleven] in het gebied van

het Midden-Oosten.

 

Ook laten de Golfoorlogen I [ 1991 ] en

 

II [ donderdag,20-03-2003,

begonnen om 3 u 33 en officieus

geŽindigd om 13 u 33 op

woensdag,09-04-2003 ]

 

duidelijk aan ons zien,

dat het ''bloeddorstige''

Babylon/AssyriŽ uit Bijbelse tijden

 

[ ze vereerden 300 afgoden,

( = ''aardemachten'')

 

 

en

600 spiritistische ''luchtmachten''

onder gezag van de koningin des hemels,

die in evenveel godentempels als duif

met uitgespreide vleugels afgebeeld werd.

dit godslasterlijke tegenbeeld

van de heilige geest vinden we

vandaag de dag in de vorm van

de sikkelvormige tekens op

de torens van de minaretten

van de moskeeŽn van de islam weer terug.

 

De islam verraadt zichzelf,

dat het niet dezelfde god eert,

 

Als diegeme,die wij in Christus aanbidden,

vanwege de halve maan,

die op de top van iedere moskee

wordt aangebracht.

Dit is een verwijzing naar

de maangod Hubal,de god van de oorlog

en het zwaard,afkomstig uit

het pre-islamitische veelgodendom.

 

babel was heel lang het spirituele

centrum van Gods tegenstander satan. ]

 

 

voorgoed,ook tot schrik van het WESTEN,

uit een 2500-jarige winterslaap,

is ontwaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind 2006 ZIJN in totaal 50.000

Irakezen gedood.

 

 

25-06-2007

Sinds maart 2003 kwamen in Irak al meer dan

3545 Amerikaanse militairen om het leven.

 

23-09-07

Het totaal aantal gesneuvelde Amerikanen in Irak sinds de inval in maart 2003 komt op 3.795.

 

 Een hele duidelijke illustratietekst

over de TWEEDE ''vleeswording''

van Jezus Christus staat in : 

 

EzechiŽl 37 vers 25,geciteerd

uit de Willibrordvertaling van 1995 :

 

''In hun land van hun voorouders,

dat Ik aan mijn dienaar Jakob gegeven

heb,zullen ze voor altijd wonen,

zij,hun kinderen en hun kleinkinderen,

 

en mijn dienaar David zal hun vorst

zijn voor altijd''.

 

CITAAT

 

,,Ik geloof,dat de letterlijke

betekenis van de oudtestamentische

profetieŽn sterk is genegeerd door

de kerken tot op de dag van vandaag,

ja,dat door het verkeerde systeem

van vergeestelijking en

aanpassing van Bijbelse taal,

christenen vaak de betekenis

volledig verkeerd hebben begrepen.''

 

J.C.Ryle ( 1816 tot 1900 )

 

Ik citeer nog ten overvloede dit

antwoord van Jezus aan de twee

inwoners uit het dorp EmmaŁs :

 

Lucas 24,de verzen 25 en 26

 

''Wat zijn jullie toch onverstandig

en traag van begrip,

als het gaat om het geloof in alles,

 

wat de profeten hebben gezegd !

 

Moest de Messias niet zo lijden en

dan in Zijn Heerlijkheid binnengaan ?''                                                   

 

Over de inhoud van die VREDE lezen we

o.a. ook in de profetische uitspraken

geciteerd uit ``het boek``.

 

Jesaja,hoofdstuk 2 vers 4 :

  

 ''Dan smeden ze hun zwaarden om tot

 ploegscharen en hun speren tot

 snoeimessen. Geen volk neemt nog

 de wapens op,

 NOOIT meer bereidt men zich voor

 op de oorlog."

 

 Op het moment,dat Jezus

 met Zijn HEILIGEN en gelovigen,

 

( Heiligen zijn Hier engelen,

die de strijd tegen de antichrist

eerst in hun voordeel moeten beslechten

 

Zie :

 

2 tessalonicenzen 1 vers 10a

 

...,wanneer Hij [ = JEZUS ] op

die dag komt, [ = op de olijfberg ]

om verheerlijkt te worden onder

zijn heiligen en gevierd

onder alle gelovigen ;...)

 

 

die al 7 jaar in het VADERHUIS,

met voor ieder een eigen

 

priesterwoning in de hemelse tempel,

hadden vertoefd,

neerdaalt op de berg van de Heer,

de huidige Olijfberg,

in het zicht van het oude Jeruzalem,

volgt er,voorafgaand aan

 

de ''finale'' oorlog,

 

[ luister voor het "geluidsdecor"

van deze laatste aardse oorlog

bij nR.13 van

 

"Christelijke Versjes".]

een reusachtige aardbeving,

die de berg door midden splijt.

 

[ Deze aardbeving zal ook op

de GEhele aarde die immense invloed hebben,

dat het overal vlak zal worden,

terwijl alleen DE STAD

Jeruzalem 1000 m zal stijgen.

 

Illustratietekst over bovengenoemde

opvatting =

Jesaja 40 vers 4

 

elk dal moet worden opgehoogd,

en elke berg en heuvel

moet worden afgegraven ;

oneffen plekken moeten

vlak gemaakt worden

en ruige gronden worden een vlakte.]

 

De Messias,Jezus Christus zal samen

met een gigantisch Engelenleger

onder leiding van

 

''De 7 Geesten,Die voor Zijn

[ = Gods ] Troon zijn'' .....

 

( Openbaring 1 vers 4 )

 

 

[ Illustratie daarvan is o.a. ook :

 

 Openbaring 8 vers 2

 

 Ik ( = De apostel Johannes )

 zag de zeven engelen,

 die voor Gods troon staan.

 

 Dit zijn de 7 legeraanvoerders

 

( =  wellicht aartsengelen,

waaronder de engelenvorsten

 

MichaŽl en GabriŽl )

 

over dit Engelenheir.

 

Vier van die aanvoerders vinden we

 terug in  :

 

Zacharia 6,vers 5

 

( grondtekst,

 

vastgesteld met behulp van

de nieuwste computertechnieken

en recentelijk gevonden

Dode Zeerollen/Vertaling De Weerd. )

 

''Toen antwoordde de engel 

 ( = tolkengel )

 

en zei tot mij

 

[ = profeet Zacharia ] :

 

Deze zijn 4 van de hemelse geesten,

die ten dienste van de Heer van

de gehele aarde

vanuit hun standplaats vertrekken''.

 

 

Ook de duivel beschikt wellicht

over een demonische tegenhanger

in de vorm van een ''engelen''-legermacht

onder aanvoering van 7 hooggeplaatste

gevallen engelen van grote macht.

 

 

 de rossige draak,de anti-vader,de duivel in eigen persoon

 

dit,vanwege zijn našperij ten kwade,

waar met name de mensen,

die leven in de 7-jarige periode

van de Grote Onderdrukking OP AARDE,

op grote schaal door in verwarring

zullen worden gebracht,

 

( met name ook een deel van

de 1 miljoen gevluchte

orthodox-gelovige Joden naar

de Jordaanse rotsstad Petra.)

 

 

Illustratie daarvan is :

 

Openbaring 17 vers 11

 

En het beest,dat was en niet is ( = verdween ),

 

[ Zie ook :   Hyperlink ''Kloondemon'' ]

 

is zelf de achtste,

 

[ =  de antichrist ]

 

en toch ťťn van de zeven ( = 1 van de

7 hooggeplaatste

gevallen engelen van grote macht )

 

en het gaat ten onder.

 

Drie van de tien horens verzetten zich dus tegen de elfde horen,

als hij een greep naar de macht doet ( DaniŽl 7:8 en 24 ). 

Zij worden vernietigd,dus blijven er zeven over.

 De elfde horen,die opschoot tussen de andere tien,

is daarmee de achtste ( = de antichrist ) geworden. Want deze duivelse achtste,

is een tegenvoeter van de Goddelijke achtste,Jezus Christus, de Messias. ]
 

 

en ook samen met de overgebleven

gelovigen uit de Joden,

de strijd aanbinden met een

groot leger uit de volken,

dat Jeruzalem zal bedreigen

aan het einde van de eindtijdperiode

van De Grote Onderdrukking.

 

En hij verzamelde hen op de plaats,

die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon' (Op. 16:16).

 `Har' betekent berg. 

Megiddo is een bekende Bijbelse plaats,die ligt aan de zuidzijde 

van het dal van JizreŽl. 

In de loop der eeuwen hebben daar zeker 34 veldslagen plaatsgevonden.

Wie worden daar `verzameld'?

 

In elk geval de `koningen,die van de opgang van de zon komen' (Op. 16:12).

 

Enorme legers uit China, India en misschien Japan.

Een algemeen aanvaard scenario is,

dat die massale krijgsmacht daar zal strijden 

tegen het leger van de antichrist.

 

Armageddon

 

 

In de geweldige slag,die dan volgt,

zullen alle vijanden definitief

verslagen worden en daarna zal

 

het verschijnsel ''oorlog''

gedurende een periode van 1000 jaar

verdwenen zijn,

vanwege EEN EFFECTIEF

lik-op-stuk- beleid van de,

daarna te vormen,CHRISTUS-REGERING.

 

Dan zal de DODE ZEE door een

gigantische,zelfs wereldwijde,aardbeving

niet langer nog het diepst`gelegen

meer op aarde blijven. :

 

Zie voor dit gebeuren

 

zacharia 14 vers 4

 

Een oostelijke tak,

van de ``rivier van de profeet Ezechiel``

 

[ = een zeer grote zegening,optredende in Het Heilige Land

vanaf het begin van het messiaanse rijk ]

 

stroomt namelijk de lege dode zee binnen,

maakt die vervolgens gezond

 

[ = de vruchtbomen op de oevers geven o.a.

12 x per jaar vrucht en de bladeren verwelken niet.]

 

en mondt daarna uit in de rode zee,wat alleen bestaan kan,

doordat de diepe slenk door genoemde aardbeving wordt

opgeheven boven zeeniveau. 

 

Zie hiervoor ook :

 

Ezechiel 47,vers 5 gedeeltelijk en vers 8 helemaal

 

..nu was het een rivier,ik kon er niet meer doorheen waden.

het water was zo diep,dat men er alleen zwemmend overheen kon.

hij zei [ = de heer god ]:

``dit water stroomt door het oostelijke deel 

van het land naar de Arabah,

mondt uit in de zoutzee en maakt het water gezond.``

 

[ Arabah betekent niet alleen vlakte,

maar ook overvloedig helder water in de steppe,

een dal of ravijn tussen bergen en zelfs wilgen bij een beek.]

 

Jeruzalem zal dus voortaan omringd worden door meren en rivieren.

 

De Tempelberg,oftewel de berg moria,

die in onze tijd tot de laagste bergen van jeruzalem [ = 735 meter boven de zeespiegel ] behoort,

zal

hoger worden dan alle omringende bergen ooit geweest zijn.

 

Die omringende bergen heten : de berg ``scopus``,

de berg van de ``schande``,de berg van de ``boze raad van achitofel``

uit davids tijd,waarop nu nog het gebouw van het hoofdkwartier 

van de verenigde naties zich uitdagend verheft boven de eeuwige stad.

 

[ De bodem van de Dode Zee zal bij die laatste aardbeving

 vlak voor het duizendjarige vrederijk meer dan 400 meter

 worden opgeheven !! ]

 

Zelfs het gehele land Kanašn zal een vlak aanzien krijgen.

 

[ en wellicht zullen de bergen

ook op de gehele aarde grotendeels verdwenen zijn,

zoals we immers al eerder vaststelden.

Ook zal de schuine stand van de aarde van 23,5 graden,

die tijdens de zondvloed tot stand kwam,

volledig worden gecorrigeerd,waardoor de seizoenen

weer zullen verdwijnen... Zie Jesaja 24 vers 20

en foto onder..... ]

 

 

 

 

 

 HEt Heilige Land zal door de gigantische aardbevingen

een totaal ander aanzien krijgen.

Het land zal vlak worden

als de vlakte van ``Arabah``.

 

[ de geografische locatie van de Arabah is

 een van de belangrijkste,van noord naar zuid lopende,

zones van het land Kanašn.

Hij strekt zich uit van het meer van galilea tot de Golf van Eilat.

Het houdt de jordaanvallei,

de dode zee en het vlakke gedeelte van de negev-woestijn in. ]

 

Dit is geen cosmetische geographische face-lift,

maar een Goddelijke -en paradijselijke Herschepping 

van het gehele land israel.

 

Zie :ezechiel 36 vers 35 gedeeltelijk

 

dan zal men zeggen :``dit land,dat verwilderd was,

is een tuin van eden geworden....

 

 

( een bepaalde arabah-vallei ligt in zuid-west jordanie [ edom ],

waar ook de,bij insiders,goed bekende archeologische 

woestijn-nederzetting khirbeth en-nahas te vinden is.

 

 

De plaats van de berg van God,

 

waar de 10 geboden door god via Mozes aan israel werden verstrekt

(= Horeb } wordt de laatste tijd meer en meer 

in verband gebracht met SeÔr,Paran,Edom en Teman.

  [Deut.33:2;Ri.5:4;Hab.3:3].

 

 Al deze namen verwijzen naar het bergachtige gebied ten westen

 en vooral ten oosten van de Wadi Arabah,

 

waar nog steeds een vulkaan actief is,

 

maar niet zozeer naar zuidelijker streken,

zoals gedurende lange tijd en ook nu nog wel werd aangenomen.

 

zie ook bij het eerste hoofdstuk over gods almacht,toen israel

moest vluchten voor de hardnekkig achter hen aanjagende egyptische farao.

 

Illustratietekst over

het vlak worden van het land :

 

Zacharia 14 vers 10a

 

( Geciteerd uit de oudste

grondtekstgegevens )

 

En het zal geschieden,

 

dat geheel het land vlak zal worden,

 

zoals de Arabah,van Geba tot Rimmon,

ten zuiden van Jeruzalem.

 

En visrijk zoet water krijgen

via een rivier,

die in het hart van Jeruzalem

zal ontspringen.

 

Zie : Zacharia 14 vers 8

 

''Op die dag zal er levend

[ = helder ] water uit Jeruzalem

stromen,de ene helft naar

de oostelijke zee [ = De Dode Zee ]... ''

 

 

 

[ Klik ook eens op ''Christelijke versjes

no. 11'' voor het downloaden/beluisteren

van een recente mp3 met de stem

van de Webmaster over een aarde

 

zonder woestijnen en poolijskappen. ]  

 

 

[ Klik voor aanvulling op :

De Parallelslenk

naar de antieke stad PETRA. ]

 

 

( Dit is pas het ``echte drijven`` ,

wat de webmaster

hier doet op de oppervlakte

van de dode zee

in de maand oktober van 1999. )

 

Doordat ook de orthodoxe christenheid

nog grotendeels weigert

deze profetieŽn in letterlijke zin

voor zichzelf te laten spreken,

bestaan er m.i. over de leer van

het 1000-jarige rijk

een drietal misverstanden

of eigenlijk misvattingen,te weten :

 

 

1 ) Men neigt er steeds maar weer

toe alleen het figuurlijke karakter

van de proclamatie van dat rijk

te beklemtonen.

 

Met de VREDE op aarde zou dan alleen

 

de vrede in ons hart worden bedoeld,

 

de titel,het (hemelse) Jeruzalem

moet volgens hen louter en

alleen gereserveerd worden

voor de christelijke kerk

en met het volk IsraŽl heeft men

het over de gelovigen van nu.

 

2 ) Heel gemakkelijk projecteert men

de tijden van het oude Testament

in de periode van de kerkgeschiedenis,

die nu ruim 2000 jaar lang duurt.

 

Ik acht het evenwel

een meer Bijbels verantwoord _

en een logischere Bijbellees-strategie,

om letterlijk te laten staan en

op ons in te laten werken,

wat er in de Bijbel hierover

is opgeschreven.

 

Het gaat hier m.i. over volle

werkelijkheden,

die met de taal van de aardse

omstandigheden worden verwoord.

 

  Als men leest,wat er in de Bijbel staat en tevens in letterlijke zin gelooft,wat er staat,ontvangt men nog overvloediger dan voorheen,van wat er in dat kostelijke Boek staat ?!

 

[ Als je van het evangelie overneemt,

wat je bevalt,

dan geloof je meer in jezelf

dan in het evangelie. ]

 

Dit VREDERIJK start pas,

zodra Jezus Christus

 

[ voor ieders ogen ?

 

Ja,de Blinkende Morgenster

zal op majestueuze wijze alom zichtbaar worden

in de sterrenconstellatie van de Leeuw

uit de z.g.n. dierenriem.]

 

 

 

onmiskenbaar in GLORIE

en koninklijke LUISTER

op onze planeet terugkeert.

 

 

Niet alleen in het O.T.,maar ook in

het N.T. wordt Zijn zichtbare

TWEEDE komst in evidente

bewoordingen aangeduid,

vergezeld van een summier draaiboek,

waardoor men zich van het gebeuren

een bepaalde,

min of meer concrete voorstelling

kan maken.

 

3 ) De meest voorkomende verwarring,

die men sticht,is,

dat men helaas nog steeds de KERK

het nieuwe ISRAŽL blijft noemen,

waarmee men er hardnekkig blijk

van geeft,

 

dat men het oude ''bondsvolk''ISRAŽL

voor altijd heeft onterfd EN AFGESCHREVEN.

 

In werkelijkheid is het immers

een duidelijke zaak,

direct uit vrij veel Bijbelse

gegevens af te leiden,

dat de HeER God o.a

beslist niet het hoofdkwartier GenŤve

van de Wereldraad Van Kerken uitkiest,

 

maar wel de hoofdstad van IsraŽl,

 

Jeruzalem,eens en voor altijd prefereert,

om daar in eigen persoon

als een aards Koning te gaan regeren.

 

[  Jeruzalem is de enige hoofdstad

ter wereld

van het enige volk ter wereld,

dat de Naam van God

de wereld indraagt. ]

 

Vooral over bovenstaand punt 3 )

bestaat een grote controverse.

 

Bij een andere profeet,

namelijk DaniŽl,

wordt dit KONINKRIJK vergeleken

met een kleine steen,

die losraakte van een rots,

Die steen

 

...werd zo groot als een berg,

die de HELE aarde vulde.

 

Lees daarvoor : DaniŽl 2 vers 35.

 

Deze steen stelt het volk IsraŽl

onder leiding van de Messias voor,

dat 1000 jaar lang de hele wereld

zal regeren.

 

De aarde krijgt blijkbaar

na 6000 jaar bestaan een tweede welhaast

``PARADIJSELIJKE`` kans.

 

Uiteraard behoeven we deze vorm

van beeldspraak hier niet

letterlijk te volgen,

omdat de aarde geen lege huls is,

die b.v. met gruis kan worden opgevuld,

maar de strekking ervan is

duidelijk voor een ieder,die onbevooroordeeld leest :

 

Er komt eenmaal een EINDE aan alle

politieke machtsstelsels hier

op deze aarde,

die het z.g.n. zonder God afkunnen,

met als laatste manifestatie daarvan ,

 

Ďíde IJzeren Tien multi-culturele

 Staten van het Beestrijkíí

 

Het Statenbeeld uit de droom van de Babelse koning Nebukadnesar

 

terwijl alleen het KONINKRIJK VAN GOD

als de laatste blijvende opvolger

van deze wereldrijken

o.a. het VREDEs-aspect van

het samenleven op aarde

optimaal uit de verf zal laten komen.

 

In de kronieken van de koningen

van Babylon en later in die van PerziŽ

werd dit allemaal zorgvuldig

TE BOEK GESTELD EN DUS voor altijd

geregistreerd.

 

Vandaar,dat de z.g.n. Wijzen

uit het Oosten

( = de Drie Koningen ),

die uit het Twee _ Stromenland,

het huidige Irak,kwamen,

uitgerekend naar IsraŽl togen,

toen de geboortester

 

 

 

in het Midden-Oosten

aan het firmament verscheen,

 

Want,het nu komende,citaat uit

de bijbel van de babylonische spiritist

Bileam,

meer dan 4000 jaar geleden door hem

tegen wil en dank georakeld,

heeft ook in de astrologische boeken

van babylon gestaan :

 

numeri 24 vers 17b en 19a

 

....een ster komt op uit jakob,

een scepter rijst op uit israŽl.

 

……n,die uit jakob komt zal heersen,....

 

Zodoende wisten de wijzen uit het oosten,

dat er in de sterrenconstellatie

van de maagd een ster zou opkomen.

deze droeg de naam comah.

dit betekent : de komende.

deze stralende ster is van illustere

sterkte geweest,want het betrof immers

de koning van de joden,

de voornaamste messiaanse staatsman van

het duizendjarige rijk van de vrede,

 

dat in onze tijd weldra zal komen.

 

Ze vonden het als vanzelfsprekend,

om de pasgeboren Koning van de Joden

 

 

in het ''mooiste landje van de wereld''

te vereren met een aantal

vorstelijke geschenken.

 

Zo zal,niet te lang na nu,ook de volledige

babylonisch-gezinde anti-christelijke

wereld naar Jeruzalem tijgen,om deze stad

met hun schatten te vereren.

 

De wijzen slaagden er gemakkelijk in,

om zelfs 550 jaar later het verhaal

van 'die kleine steen' te achterhalen. :

 

Ze moesten in Jeruzalem zijn,

waar immers het op hemelse leest

geschoeide VREDERIJK zou

worden opgericht ?!

 

Ook al heeft het Joodse volk

als geheel nog niet de EERSTE KOMST

van Jezus openlijk [h]erkend,

neemt dat niet weg,

dat Jezus toch volgens HET BIJBELSE scenario

nog eenmaal weer,maar dan

 

als zegevierende Koning van de Joden

vanuit de hemel op de navel

van de aarde zal terugkeren.

Hij zal,zoals ik reeds eerder

vermeldde in grote hemelse

luister en pracht

in JERUZALEM op de flank van

de Olijfberg ''landen'',

in elk geval duidelijk zichtbaar voor

de samengedromde Joden op de Tempelberg.

 

Dit gaat vergezeld van

spectaculaire natuurverschijnselen,

zoals o.a. het splijten van

de Olijfberg enz...

Meteen zal hij de verlossing

van het gelovige overblijfsel

van het volk ISRAŽL krachtdadig

ter hand nemen,DOOR

hen TE redden uit de grijpgrage ``klauwen``

van al hun vijanden,

 

die net weer voor de zoveelste

keer maar nu voor de 1 na laatste keer begonnen waren,

om te trachten "hun lugubere karwei

uit vroegere tijden eens eindelijk

definitief te klaren."

 

In de Bijbel staat helaas

nergens te lezen,

dat de HEeR JEZUS

zich als KONING van de CHRISTENHEID

zal manifesteren,

ook al zijn er een aantal gezangen,

waarin men HEM tegen beter weten in,

een hemelkoning van de kerk noemt.

Daarentegen worden wel de termen

 

BRUIDEGOM van de bruid

en HOOFD van het lichaam gebezigd,

 

telkens wanneer de Bijbel

de speciale band van JEZUS

met de echte Christus _ gelovigen

en _ gelovig geworden Joden benadrukt.

 

Het is overigens een evident bijbels

gegeven,

dat het VREDERIJK pas 7 jaar

na de opname van de gemeente van

Christus een aanvang  zal nemen.

Deze gelovigen hebben in die periode

in de hemelse gewesten

 

hun door God opgedragen

hemelse Ďítempeldienstíí-taak vervuld,

om de daar nog aanwezige DEMONEN

voorgoed uit te schakelen,

zodat ze daarna de handen vrij hebben

gekregen,

om samen met JEZUS naar de aarde

te kunnen afdalen.

 

Bovendien worden ze

in diezelfde periode bijgeschoold voor hun taken op aarde,

door hen te verrichten,

tijdens het Duizend jaar durende vrederijk.

 

Schouder aan schouder met het Joodse volk

wordt vervolgens de aarde effectief

'geclaimd' voor God,

zodat een aantal zaken,

die voorheen verkeerd gingen op aarde,

voor het eerst echt in goede banen

kunnen worden geleid :

 

Het milieu o.a. wordt gaandeweg hersteld

 

[ Die herschepping van de aarde

zal slechts 75 dagen vereisen.

Dit kan men lezen in het boek

van de profeet DaniŽl :

 

Dit getal is ontleend aan de 1335 dagen van Daniel 12:11,

verminderd met de 1260 dagen ( = 3,5 jaar) uit Op.12:6,

of verminderd met de 42 maanden uit Op.11:2.

( een bijbels jaar duurde oorspronkelijk 360 dagen =

  12 maanden van 30 dagen ) ]

 

 

en 

 

het armoedeprobleem wordt eindelijk

voor eens en vooral

in structurele zin opgelost.

 

[ Zie ook : De aarde als ''global

village'' ]

 

[ God geeft ons dan het zicht

op het VOLLE LEVEN,

De aardbodem was altijd al

bedoeld in pacht

Armen zullen er niet meer wezen,

Ze worden niet meer ''voortgebracht''

Men luistert IN DIE TIJD naar Het Woord

Des Heren :

 

De ''aardewaarde'' is voor iedereen

 

Dan is ''de vreemdelingschap vergeten''

Alle mensen zijn dan echt familie van elkeen ]

 

[ als u wilt weten,wat met aardewaarde

bedoeld wordt,klik dan hier en

zoek vervolgens nr.7 op,om een ouderwets

lied,dat over dit onderwerp handelt,

te beluisteren.

de webmaster zingt hier zelf weer solo. ]

 

Illustratietekst :

 

De armen zullen niet langer worden vergeten ;

 hun verwachting zal niet meer de bodem ingeslagen

 worden.

Kom HEER,berecht en straf de volken ;

laat hen niet over U zegevieren!

(Psalmen 9 : 16-20 HTB)

 

Als de 1000 jaar van het VREDERIJK

zijn uitgeteld,

zal met de laatste vijanden korte

metten worden gemaakt,

namelijk met de Duivel en

zijn ''engelen ''

en met de DOOD en

dan wordt het KONINKRIJK Van Jezus

door hem aan God

de Vader overgedragen.

 

[   Onzichtbaar Koninkrijk

 

 De vragensteller heeft in zoverre

WEL gelijk,

als we er bij in ogenschouw nemen,

dat er ook een onzichtbaar KONINKRIJK

van God is,

dat telkens even manifest wordt

en dan even binnen ons bereik komt,

telkens,

wanneer we ons op de 'geestelijke lijn'

laten inschakelen.

 

Dit gebeurt,zodra we bidden

tot _ of zingen over EN PRATEN

MET MENSEN OVER God

en ook als we in de Bijbel lezen.

 

[ ''Als God even koning

wordt in ons leven'' ]

 

We zouden ons het beste wat meer

kunnen ''trainen'',

om MEER aan GOD te denken

dan we nu al doen.

Het kan ons van pas komen,

als we NOOIT vergeten,

om,

 

de grote RAADGEVER te consulteren

 

bij belangrijke beslissingen

in ons leven en bij eventuele

moeilijkheden.

 

Bidden helpt echt !!! ]

 

Verder worden veel christenen

de laatste tijd gevaarlijk

in beslag genomen door

 

de ''KINGDOM NOW'' _ dwaling,

 

die met name in Evangelische kringen

benadrukt wordt.

Dit is een weliswaar foute _ ,

maar op het moment heel lekker

in de markt liggende theologische

opvatting,

dat de gelovigen NU al Gods

Koninkrijk op aarde

gewapenderhand ZOUDEN moeten

bevechten en grondvesten

met geestelijke middelen.

 

men propageert de leer,dat de

antichrist er al is geweest,

evenals de grote onderdrukking,

 

er is geen opname van de gemeente

en geen 1000-jarig rijk in hun visie.

 

En in plaats van een onderdrukking

gaan de christenen volgens hen NU al

het koninkrijk op aarde vestigen,dus

voordat jezus terugkomt.

 

dit,terwijl de bijbel juist zegt,

dat we pas als koningen met

hem gaan heersen,nadat hij effectief

is teruggekeerd op aarde.

dat is aan het begin van

eerdergenoemde vrederijk.

 

Via gebedswandelingen,

zoals,DIE in oudtestamentische tijden

bij de inname van Jericho werden uitgevoerd.

via  het middel van

gebedsgenezingscampagnes,

bevrijdings _ ,lofprijzings _

en aanbiddingsdiensten

wordt hier op aarde Gods

alleenheerschappij in

geloof in fasen veroverd.

 

Soms zal het ťťn en ander best wel

tot indrukwekkende

tijdelijke manifestaties

van Gods almacht hebben geleid,

zeker als men in eigen gelederen

er in slaagde,om daadwerkelijk het z.g.n.

 

HEILIGINGSprincipe

 

gestalte te geven,

 

[ ging bidden met een rein hart,

dat zich kon uiten in de vorm van

een zorgvuldige levenswandel ]

 

maar ook in veel van die

heiligingsbewegingen

is men helaas niet altijd standvastig

genoeg gebleken op dat punt.

Wellicht vanwege het welhaast

onverbeterlijke karakter van de mens

door het geestelijke virus,

dat men vroeger gewoon zonde noemde.

en loopt men daardoor,

ook in deze tijd,

 

ongewild toch in de meeste gevallen

veel te ver op de zaken vooruit.:

 

Jezus moet eerst opnieuw komen !!

 

 

Echter zodra de HEEr JEZUS op

de troon van de vroegere koning David

op de TEMPELBERG in de dan AFgebouwde

4-de tempel van JERUZALEM,

zal hebben plaats genomen,

zal er pas effectief en definitief

voor 100 % sprake zijn van

de aarde claimen voor God.

 

Dan zal PAS de BEDE uit 'HET ONZE VADER',

Uw Koninkrijk kome,

tot op de laatste letter verhoord worden.

 

Ook de tekst in

 

Zacharia 14 vers 9

 

wordt dan feitelijk waargemaakt :

 

De Heer zal KONING zijn

over de hele aarde.

Dan zal de Heer de enige God zijn,

Zijn Naam de enige naam.   

             

 

( De beste manier,om je voor te bereiden

op de komst van christus,is,

om je altijd bewust te zijn

van zijn tegenwoordigheid. )

 

 

II Voorts wordt er een vraag gesteld over

de eerste _ en de tweede opstanding.

 

In het bijbelboek Openbaring hoofdstuk 20

vers 4 en 6

 

lezen we :

 

" Ze [ = de onthoofde zielen ] keerden

in het LEVEN TERUG

 

en regeerden 1000 jaar

als koningen samen met Christus.

 

Gelukkig te prijzen en heilig zijn degenen,

die aan de EERSTE OPSTANDING deel hebben.

De TWEEDE DOOD heeft over hŤn geen macht."

 

 

 

Deze tweede dood wordt voorafgegaan

door de TWEEDE OPSTANDING,

die op gezag van de bijbel ook wel

de VEROORDELINGS-opstanding

kan worden genoemd.

 

Zie daarvoor o.a.

 

Johannes 5 vers 29

 

'want God de Vader heeft aan

JEZUS het recht gegeven om te OORDELEN.'

 

Bij de EERSTE OPSTANDING dient

U extra GOED op te letten bij het lezen  :

 

De opstanding UIT de doden staat er,

 

d.w.z. deze mensen worden tussen

 

de grote massa van ongelovig gestorven

mensen UIT ''gevist''

 

als een eerste groep mensen,

die alvast als een eerste lezing

van het graan en als een soort

voorhoedegroep mogen opstaan met

GODS Heerlijke eeuwigheidsleven in zich.

 

 

 

 

Dit,terwijl de Bijbel met

de 'andere' ( = TWEEDE ) OPSTANDING

 

de verrijzenis VAN de doden in

 

het dodenrijk op het oog heeft.

 

Dat zijn zij,

die helaas buiten de boot van

de 'ontferming'

 

[ = Gods edelmoedige

Bestemmingsscenario ]

 

vallen,maar die toch allemaal door GOD

in een duistere,zelfs afgrijselijke,

vorm van leven terugkeren,

om vervolgens voor

 

Ďíde witte oordeelstrooní',

 

samen met de duivel en zijn ''engelen''

en met de antichrist,nog eens helaas,

voor eeuwig veroordeeld te worden.

 

 

 

 

 

[ Wanneer de duivel ons steeds herinnert

aan ons verleden,

wordt het tijd,dat wij hem herinneren

aan zijn definitieve afgrijselijke toekomst.] 

 

De EERSTE opstanding verloopt

in drie fasen.

 

U kunt dat nalezen in

 

1 CorinthiŽrs 15 vers 23.

 

# Christus als EERSTE VRUCHT,

die geoogst werd onder de doden

en dank zij HEM kunnen gelovigen

ook herleven zoals HIJ,

 

ondanks hun herhaalde misstappen,

die gelukkig vergeven werden

en worden.

 

 

# De gestorven _ en dan nog levende

gelovigen bij de nu toch wel dra

op handen zijnde,maar,toch altijd

onverhoeds optredende,

OPNAME van de gemeente van God. 

 

 

De gestorven gelovigen van voor

die gedenkwaardige gebeurtenis wachten al

vanaf Jezus' hemelvaart

 

_ uiteraard nog zonder lichaam _

 

in de Heerlijke persoonlijke nabijheid

van Jezus Christus,op het moment,

dat zij als eerste groep van

de opname-gelovigen met

hun nieuwe lichaam ''overkleed''

zullen worden in het VADERHUIS

 

 

Dit kunt U in de Bijbel

nalezen bij :

 

2 CorinthiŽrs 5 vers 1,2,4 en 5

 

Wij weten,dat,als ons lichaam sterft,

wij een nieuw huis in de hemel krijgen,

waar wij altijd mogen wonen.

Dat is een huis door God gemaakt

en niet door mensen.

Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden,

maar kijken met verlangen uit naar de dag,

dat wij

 

een hemels lichaam krijgen en

dat zullen aantrekken,

als een stel nieuwe kleren..

 

In ons aardse lichaam hebben wij

het vaak moeilijk,

maar wij zouden het vreselijk vinden,

om geen lichaam meer te hebben.

Wij willen van uit ons oude lichaam

in ons nieuwe lichaam overgaan,

 

[ dus het liefst zonder eerst te sterven,

zoals dat bij de OPNAME van Gods Kerk in onze tijd

beslist tot de reŽle mogelijkheden behoort. ]

 

zodat het sterfelijke door het leven wordt

opgeheven.

Daarvoor heeft God ons juist gemaakt

en als onderpand heeft Hij ons

de Heilige Geest gegeven.

 

Dit alles zal evenwel alleen effectief

plaats kunnen grijpen,

zodra Jezus voor al die ''overklede''

gelovigen genoeg plaatsruimte

heeft kunnen realiseren,

door DE,nu al eeuwenlanG durende,

 

'' HEMELSE woningbouw''

 

in de hemelcomplexen,rondom gods troon,

middels talrijke,schitterend vorm -

gegeven,priesterwooneenheden

af te ronden. 

 

Zie daarvoor :

 

Johannes 14 vers 3 

 

In het Huis van Mijn Vader kunnen

velen hun verblijf houden.

Zou Ik anders gezegd hebben,

dat Ik wegga,om voor jullie een plaats

gereed te maken ?

Ja,Ik moet weggaan en voor

jullie een plaats gereedmaken,

maar Ik kom terug,

 

en dan neem Ik jullie bij Me op,

 

zodat daar,waar Ik ben,

ook jullie zullen zijn.

 

( Letterlijk staat er in

de grondtekst

 ''ophalen'' = para-lepsomai  )

 

 

in de bijbel lezend,

via de bovenstaande tekst blijkt dus,

dat Jezus summier aanduidt,

dat Hij pas terugkomt,

als Hij alle ''woningen''

in het huis van Zijn Vader

volledig op orde heeft gebracht

en geschikt gemaakt als

permanente bewoning

voor de gelovigen.

 

 

 

# De ruim 1 miljard martelaren,

waaronder de 144000 joden,

 

die het vader- en zoonteken

op het voorhoofd bleken te dragen,

in de tijd van de GROTE ONDERDRUKKING,

waar in de door mij al eerder

geciteerde tekst

 

Openbaring 20 vers 4 en 6

 

op gedoeld wordt,

zodra het 1000-jarige VREDERIJK

begonnen is.

Dit is dus duidelijk de SLOTFASE,

waarbij deze groep als laatste lezing

van het graan door Christus uitbundig

binnengehaald zal worden.

 

Deze martelaren zullen namelijk

tijdens die verschrikkelijke tijd,

 

waarin zich 21 vreselijke

natuur _ en andere

rampen zullen manifesteren,

als gevolg daarvan tot een positieve

keuze voor God komen.

 

[ door het dragen van

het BEeST-merkteken te weigeren !! ]

 

Die rampen zijn o.a. aardbevingen

op wereldschaal en ''oordeelswinden'',

die onderdeel zijn van de straffen,

die God helaas over de gehele aarde

zal laten plaats vinden,

 

De nieuwe gelovigen zullen echter

door de TERREUR van de ANTICHRIST

voor een groot deel op gruwelijke wijze

 

[ = meestal onder de valbijl

In Op.12:17 en vooral Op.13:15-18 lezen we  hierover.]

 

hun leven er bij inschieten. 

 

Zie in dit verband ook 

naar de volgende schokkende videolink van 14-07-2008,

Waar het gaat over een vernietiginhskamp in de Amerikaanse

deelstaat Indiana:

 

http://weeswaakzaam.punt.nl/?id=434928&r=1&tbl_archief=&

 

 

 

 

[ Bij sommige preken gaat de eindtijd

 niet gepaard met onrustige tijden. ]

 

De doden,die in de graven zijn verteerd,

maar helaas effectief

in het z.g.n. DODENRIJK,

het voorportaal van de hel,

zijn achtergebleven,zullen pas

na het verstrijken van de 1000 jaren

OPSTAAN,maar dan wel in de gedaante

van de z.g.n. ''VEROORDELINGSOPSTANDING'',

waar ik hierboven over heb geschreven.

 

Deze doden zien we immers in

 

Openbaring 20 vers 11 _ 15

 

voor ``de GROTE WITTE TROON`` verschijnen,

waarna ze helaas voor altijd onder

de macht van de TWEEDE DOOD

zullen vallen.

 

 

Na dit oordeelsgebeuren zullen zij,

spijtig genoeg,

met ziel Ťn lichaam,dus

 

volledig bewust van hun omgeving

 

Voor eeuwig

 

in het Ďíhellevuuríí,de Vuurpoel

het oord van de Ďíeeuwige rampzaligheidíí, 

 

 

moeten verblijven.

 

Illustratietekst :

 

DaniŽl 12 vers 2

 

En velen,die slapen in het land van de stof 

( = Het Dodenrijk ) zullen ontwaken,

 

sommigen,om Eeuwig te leven

,anderen,

om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden.  

 

of

Vertaling Gert.A.van de WEerd :

 

Dan zullen de menigten,die slapen in het stof der aarde,ontwaken.

Dezen tot eeuwig leven,genen tot eeuwigdurende beschaming en verachting.

 

[ Citaat uit De Oogst van december 2008 :

 

Wanneer we eventueel moeite zouden hebben met,

wat de Bijbel ons leert over de straf over de goddelozen,

mogen we ons wel eens afvragen 

of we ons inbeelden MENSLIEVENDER te zijn dan de Heer Jezus Christus.

Niemand,Die de hel zo vaak genoemd heeft,

als Hij,Die kwam om ons daarvan te redden ]

 

 

 

Kortom : De EERSTE OPSTANDING is

dus de opstanding voor de gelovigen

en de TWEEDE OPSTANDING,

1000 jaar of niet veel langer daarna,

is blijkbaar van toepassing op mensen,

die zich NOOIT om God of Zijn gebod

hebben bekommerd,

zolang ze op aarde in het lichaam waren.

 

N.B. Klik eventueel ook op : Beloning en Straf

 

 

 

 

 

 

 

[ Hoe is het geregeld met Uw/jouw ''jongste dag''voorziening ? ]

P.FEDDEMA@ONLINE.NL